WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологічні особливості самореалізації особистості в умовах професійної кризи - Реферат

Психологічні особливості самореалізації особистості в умовах професійної кризи - Реферат

суб'єктом професійних ролей, статусів, обов'язків від рівня мотивації досягнення і потреби в досягненнях на певному емоційному фоні, а також схильності індивіда до переживання емоцій певної модальності.Безумовно, негативні емоції пов'язані з переживанням тривоги, напруженості, незадоволення собою, своєю професійною діяльністю, невпевненістю в собі, розчаруванням у професії. Позитивні емоції, навпаки, пов'язані з переживанням радості від професійної праці, впевненістю в собі, у своїх професійних перспективах та адекватним світосприйняттям.
Основний матеріал дослідження
Переживання ефективної реалізації професійних ролей (навчальних у тому числі) виникає під впливом не тільки зовнішнього (соціального), але й внутрішнього (особистісного) фактора: це - суб'єктивне ставлення до професії, особливості розвитку, індивідуальні особливості особистості, зокрема - схильність до переживання професійних криз на етапі початкового професійного становлення.
Під схильністю до переживання професійної кризи розуміємо психічний стан людини, що характеризується суб'єктивними (внутрішніми) переживаннями неможливості реалізації двох професійно важливих мотивів - мотиву досягнення і потреби в досягненнях. Мотивація може вплинути на переживання професійної кризи в процесі самореалізації так само, як і подібні переживання можуть призвести до зміни професійної мотивації. Особливо актуальним у контексті нашої роботи є дослідження потреб досягнення, від задоволення яких залежить професійне самопочуття.
У нашому дослідженні взяли участь студенти II - IV курсів економічного факультету і факультету комп'ютерних технологій Черкаського інституту соціального управління, економіки і права заочної та денної форм навчання, викладачі цього інституту, здобувачі другої вищої освіти та група безробітних від міського центру зайнятості. Вік досліджуваних - від 18 до 50 років.
Розглянемо найважливіші взаємозв'язки самореалізаційних характеристик досліджуваних для визначення різниці між індивідуальними особливостями використання професійного потенціалу.
Ми використали низку методик для дослідження когнітивних, емоційних, поведінкових показників професійної самореалізації, вивчення їх специфіки та діагностики рис особистості, важливих для здійснення успішної професійної реалізації на всьому життєвому шляху. Ціннісні орієнтації ми виокремили як елементи мотиваційної структури особистості, на основі яких здійснюється вибір тих чи інших соціальних настанов у якості цілей чи мотивів професійної діяльності.
Дослідження засвідчили, що у непрацюючих студентів та в групі безробітних, які перебувають на обліку в міському центрі зайнятості, система ціннісних орієнтацій перебуває на етапі формування. Вона має властивості розмитості і нестабільності, а суб'єкти, як носії цієї системи, перебувають на етапі пошуку себе і свого місця в обраній професії. Необхідність адаптуватися до умов навчально-професійної діяльності вимагає від них більшої гнучкості поведінки. Тому у непрацюючих студентів і безробітних на тлі підозрілості, прямолінійності, в деякій мірі й консерватизму, ригідності мислення спостерігається, до того ж, вищий рівень емоційної нестійкості.
Працюючі студенти, викладачі та здобувачі другої вищої освіти демонструють більшу комунікативність, вищі якісні показники емоційно-вольової сфери і відрізняються від першої підгрупи як ступенем інтегрованості, так і якісними особливостями. Непрацюючим студентам необхідно більше зусиль для адаптації у вищому навчальному закладі. Працюючим студентам та здобувачам другої вищої освіти потрібно більше витрачати зусиль на адаптацію до професії, але вже щодо корекції своїх бажань, потреб, інтересів відповідно до особливостей їх діяльності.
Труднощі професійної самореалізації особистості, як правило, обумовлюються невпевненістю у своїх силах, конформністю, зовнішнім локусом контролю. В групі безробітних зовнішній локус контролю позитивно корелює з факторами особистості (за Кеттеллом): низьким рівнем самоконтролю, високою тривожністю та емоційною напругою.
Феномен самореалізації невротичної особистості на етапі професійного становлення має свою специфіку. Ми виокремили внутрішні чинники, що перешкоджають повноцінній самореалізації індивідів з песимістичною самооцінкою власного емоційного стану на фоні хронічного стресу (в цьому випадку - в ситуації безробіття): це, перш за все, сильні емоційні особливості переживання кризових явищ (наприклад, домінування страху в загальній структурі емоційності) та мотиваційні особливості (наприклад, домінування потреби уникати невдач).
Для студентів із групи непрацюючих прояв внутрішніх тенденцій обумовлюється, скоріше за все, низьким саморозумінням, і, як наслідок, невпевненістю у своїх силах, конформністю, зовнішнім локусом контролю, наявністю специфічних невротичних рис; у групах працюючих студентів та у безробітних - недостатньою гнучкістю поведінки, спонтанністю, низьким рівнем управління власною поведінкою.
Керуючись загальнотеоретичним положенням, що мотивація посідає провідне місце в структурі особистості і є одним із центральних понять для розкриття сутності мотиваційної сфери особистості і пояснення професійної поведінки, ми поставили перед собою завдання проаналізувати особливості потребово-мотиваційної сфери. При аналізі взаємовідношень між показниками досягнення успіху і уникнення невдачі, потреби в досягненні та особистісними характеристиками в групах непрацюючих студентів і слухачів групи "Друга вища освіта" виявлено значимі негативні зв'язки (в основному на однопроцентному рівні). Цей факт можна аналізувати як брак мотиву досягнення (мети досягнуто, а іншої ще не окреслено) при схильності особистості до переживання фрустраційних станів.
Результати дослідження можуть свідчити про зміщення мотиву досягнення з провідного на другорядний. У цьому випадку провідним стає мотив уникнення невдачі, який обумовлює зниження потреби в досягненні. В групі безробітних показники особистісних невротичних властивостей позитивно пов'язані з показниками вираженого мотиву уникнення невдачі та негативно - з потребами в досягненні, що, у свою чергу, свідчить про дефіцит цих мотивів у особистості, схильної до переживання професійної кризи.
Стійка схильність особистості до переживання емоцій певної модальності чи поєднання різних модальностей тісно корелює із схильністю до переживання кризових станів, можливостями суб'єкта реалізовувати себе у професійній діяльності. Відомо, що негативні емоції пов'язані з переживаннями емоційного хвилювання, напруженості, незадоволення собою і своєю професійною діяльністю, невпевненістю в собі, неприйняттям і розчаруванням у професії. Позитивні ж емоції пов'язані, як правило, з конструктивним професійним самопочуттям, з переживаннями радості та

 
 

Цікаве

Загрузка...