WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологічні особливості самооцінки особистості з девіантною поведінкою - Реферат

Психологічні особливості самооцінки особистості з девіантною поведінкою - Реферат

реальна і демонстрована СО зберігають високу стійкість - за винятком кількох неадекватних демонстрованих самооцінкою рис, що проявляються в діяльності.
Підгрупи відрізнялись також адекватністю демонстрованої СО. У девіантів при конфліктній СО спостерігається на 78,6 % більше осіб з неадекватно завищеною демонстрованою СО - на відміну від підгрупи з узгодженими самооцінками. Глибина розходжень за домінуючою більшістю шкал і, відповідно до t-критерію Стьюдента, є суттєвою (р Ј 0,01).
Для виокремлення комплексу самооціночних характеристик, деформації яких можуть обумовлювати адміністративні проступки, проводилось порівняння самооціночних характеристик групи норми і групи з девіантною поведінкою. Було встановлено, що в групі девіантів на 66,4 % більше осіб з конфліктною СО, ніж в групі норми (c2=68,31 при df=1). При конфліктній будові демонстрована СО девіантів суттєво перевищує демонстровану СО осіб норми, а реальна СО, навпаки, нижча, що підтверджується t-критерієм Стьюдента.
Наявність значної різниці за рівнем демонстрованої СО вказує на демонстрацію намагання девіантів відповідати загальноприйнятим нормам. Особливо суттєве перевищення, порівняно з групою норми, у девіантів відбувається за демонстрованими СО, що виявляються у спілкуванні та діяльності.
За стійкістю демонстрованої СО група девіантів не відрізнялась від групи норми. За загальною та переважною більшістю парціальних демонстрованих самооцінок девіанти, зберігаючи високу стійкість, були подібними до групи норми. У 70 % групи з відхиленнями у поведінці демонстрована СО неадекватно завищена. Вказані відмінності статистично достовірні (c2=45,9 при df=1).
Порівняльний аналіз характеристик реальної СО вказує лише на її рівень як на одну з можливих особливостей, пов'язану із вчиненням адміністративних проступків. Серед девіантів на 57 % більше респондентів з низькою реальною СО. На стійкість реальної СО не мають суттєвого впливу девіантні прояви в поведінці. Вона зберігалависоку стійкість і за критерієм не відрізнялась від групи норми. Респондентів з нестійкою реальною СО в підгрупі девіантів нараховується на 1,5 % більше, ніж в групі норми, і не досягає статистично достовірного рівня (c2=0,977 при df=1).
Висновки
1. Під самооцінкою розуміємо основний компонент самосвідомості, який, об'єднуючи когнітивний і емоційний елементи, пов'язаний з емоційно-ціннісним ставленням до власного "Я". Доцільно виокремити два типи самооцінки, котрі, функціонуючи на загальному і частковому рівнях, суттєво пов'язані з поведінкою: реальну і демонстровану СО. Реальна самооцінка - це важливий компонент самосвідомості, спрямований на оцінку військовослужбовцем себе з позицій суб'єктивно важливої системи цінностей, таким, яким він себе вважає, з притаманними йому позитивними і негативними сторонами. Демонстрована самооцінка є важливим компонентом самосвідомості, спрямованим на оцінку з позицій суспільно декларованої системи цінностей свідомо створеного уявлення, яке "пропонує" військовослужбовець про себе.
2. За нашими даними, основною особливістю самооцінки військовослужбовців з девіантною поведінкою є конфліктне співвідношення реальної та демонстрованої самооцінок, за якого при стійкій низькій реальній самооцінці демонстрована самооцінка стійка, неадекватно висока та середньовисока. Поряд із загальною самооцінкою, конфліктними були самооцінки особистісних рис, які виявляються в спілкуванні і діяльності.
Перспективи подальшого дослідження автор вбачає в розробці комплексної системи психопрофілактики і психокорекції девіантної поведінки військовослужбовців строкової служби та комплектуванням військових підрозділів на контрактній основі.
Література:
1. Батов В. И., Константинова Н. Я. К вопросу изучения самооценки преступников // Психологическое изучение личности преступника: Методы исследования. - М.: ВИИПРМПП, 1976. - С. 115 - 143.
2. Батов В. И., Константинова Н. Я., Ратинов А. Р. Самооценка правонарушителей // Личность и деятельность. Тезисы докл. V Всесоюзн. съезда об-ва психологов СССР. - М.: Изд-во МГУ, 1977. - С. 39.
3. Бороздина Л. В. Что такое самооценка? // Психол. журнал - 1992.- Т. 13. - №4. - С. 99 - 100.
4. Бурлачук Л. Ф. Психодиагностика. - СПб.: Питер, 2002. - 352 с.
5. Валицкас Г. К. Конфликтность самооценки у неблагополучных подростков // Психологические вопросы профессиональной пригодности. - Вильнюс, 1981. - С. 198 - 200.
6. Валицкас Г. К., Гиппенрейтер Ю. Б. Самооценка у несовершеннолетних // Вопр. психологии. - 1989.- №1. - С. 45 - 54.
7. Габриял Т. М. Самооценка как метод исследования личности // Проблемы патопсихологии. - М.: Изд-во МГУ, 1972. - С. 105 - 117.
8. Захарова А. В. Структурно-динамичская модель самооценки // Вопр. психологии. - 1989. -№1. - С. 5 - 14.
9. Максимова Н. Ю. Методы изучения самооценки и уровня притязания несовершеннолетних осужденных // Психологическое изучение осужденных несовершеннолетних: Учеб. пособие. - Домодедово: ВИПК МВД СССР, 1991. - 171 с.
10. Мокрецов А. И. Самооценка осужденных: возможности изучения и коррекции // Проблемы исполнения наказания в воспитательно-трудовых колониях и предупреждения преступлений молодежи / Сб. науч. тр. - М.: ВНИИ МВД СССР, 1982. - С. 64 - 70.
11. Ратинов А. Р., Константинова Н. Я., Собчик Е. М. Самооценка преступников // Личность преступника как объект психологического исследования. - М.: ВИИПРМПП, 1979. - С. 63 - 78.
12. Соколова Е. Т., Федотова Е. О. Апробация методики КИСС // Вестн. Моск. ун-та, Сер. 14, Психология. - 1982. - №3. - С. 77 - 81.
13. Чеснокова И. И. Проблема самосознания в психологии. - М.: Наука, 1977. - 144 с.
14. Щербак О. І. Самооцінка і професійне самовизначення слухачів Української військово-медичної академії // Зб. наук. пр. ВГІ НАОУ. - 1999. - №4 (11). - С. 63 - 68.
15. Шамрай В. О. Дисциплінарний батальйон: Навч. посібник. К.: "Дія" ЛТД, 1998. - 87 с.
16. www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...