WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДіловодство, Архівознавство → Українське ділове мовлення. Відповіді до екзамену - Реферат

Українське ділове мовлення. Відповіді до екзамену - Реферат

Протоколи мають порядкову нумерацію з початку року, яка водночас означає й кількість проведених засідань. Правильне ведення протоколу має важливе значення, оскільки прийняті рішення набувають юридичної сили тоді, коли вони оформлені протоколом. Протокол дає можливість перевірити правильність прийнятих рішень, контролювати їх виконання.
Питання порядку денного в протоколі формулюються у називному, а не в знахідному відмінку, наприклад: "Розгляд і затвердження ... " (форма "Про розгляд і затвердження..." не рекомендується). Жанр виступу ("доповідь", "повідомлення", "пропозиція" та ін.), посада і прізвище доповідача називається після фор-мулювання питання.
Основний текст протоколу поділяється на розділи, які відповідають пунктам порядку денного. Кожен розділ будується за традиційною схемою: Слухали - Виступили - Ухвалили. Після цих слів ставиться двокрапка.
В наступному рядку після слова "Слухали" вказуються прізвище й ініціали доповідника, тема доповіді або повідомлення.
У розділі "Ухвалили" повністю викладається прийняте рішення, яке може складатися з одного чи декількох пунктів або мати форму резолюції (складається з констатуючої і резолюючої). У констатуючій частині підкреслюють значення обговореного питання, зазначають досягнення і недоліки. У резолюючій - заходи, спрямовані на виконання поставлених завдань.
ПРОТОКОЛ №
12 квітня 1997 р.
Зборів орендного швейного об'єднання "Каштан" Укршвейпрому
Усього членів колективу:
Присутні:
Відсутні:
П о в і с т к а д н я:
1. Затвердження складу комісії з питань контролю дисципліни.
2. Розподіл грошових премій.
С л у х а л и:
Про стан дисципліни в колективі об'єднання "Каштан" та необхідність створення комісії з питань контролю дисципліни. Інформація пана Лисенка В. І.
В и с т у п и л и:
Гриценко Л. Я., Іванова Г. М., Коваль М. Д., Петренко М. І. з пропозицією включити до складу комісії 15 осіб. Усього виступило 20 осіб з конкретними пропозиціями щодо створення комісії з питань контролю дисципліни у швейному об'єднанні "Каштан".
П о с т а н о в и л и:
До 20.04.1997 р. створити комісію з питань контролю дисципліни в об'єднанні в складі 15 осіб. Список додається.
Голова зборів (підпис) С. І. Котлова
Секретар (підпис) Р. М. Мостова
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №
засідання товариства відкритого типу "Україна" від 11 січня 1997 року
Слухали заяву експерта Грачова Ю. М. з клопотанням колективу про виділення йому путівки до лікувально-профілак-тичного санаторію "Зелений бір".
П о с т а н о в и л и:
Виділити Грачову Ю. М. путівку до санаторію "Зелений бір" з 1 лютого 1997 р.
Оригінал підписали:
Голова засідання (підпис) Л. Р. Прилуцький
Секретар (підпис) Н. І. Привалова
17. Розписка.
Розписка - це документ, що підтверджує певні дії, які мали місце між двома особами чи особою та установою. Наприклад, передачу й одержання документів, грошей, матеріальних цінностей.
Розрізняють приватну розписку, коли одна особа отримує щось від іншої, та службову, коли особа або представник установи отримує матеріальні цінності чи документи від якоїсь організації, закладу.
Розписка може мати довільну форму викладу, але все ж таки треба зазначати такі відомості:
1. Назва документа.
2. Прізвище, ім'я та ім'я по батькові (посада й повна назва установи для службового варіанта), назва документа (із його вихідними даними), що посвідчує особу того, хто дає розписку й підтверджує отримання.
3. Прізвище, ім'я та ім'я по батькові (посада й повна назва установи - для службового варіанта) того, кому дається розписка.
4. Конкретне зазначення, у чому дано розписку:
точне найменування матеріальних цінностей, документів та ін.;
- стан (нові, були в користуванні, у робочому стані}; - кількість, вага, вартість, розмір, сума зазначаються цифрами, а в дужках - словами.
5. У службовому варіанті слід зазначити, ла підставі якого розпорядження, наказу чи іншого документа передано й отримано цінності.
6. Дата укладання (ліворуч).
7. Підпис укладача (праворуч).
8. У приватному варіанті підпис особи, яка дає розписку, засвідчується керівником установи чи підрозділу (із зазначенням його посади, ініціалів, прізвища) або нотаріальною конторою.
9. Дата засвідчення (ліворуч).
Іноді в розписці зазначають свідків, тобто осіб, у присутності яких її було підписано. У такому разі ці особи засвідчують документ своїми підписами.
Усі вільні місця між текстом і підписом перекреслюють. Укладається розписка лише в одному примірнику.
Розписка
Я, студ. гр. СЦ-51 соціологічногоф-ту ХНУ Колісник Ірина Іллівна, студентський квиток № 06/96, отримала від завідувача методкабінету Олійник М. В. для тимчасового користування 4 (чотири) часоп. "Політична думка" № 1-4 за 1994 р. (у № 4 відсутні с. від 17 до 24).
Зобов'язуюся повернути часописи до 30.06.2002.
(підпис)
02.04.2002
Підпис студ. Колісник І. І. засвідчую:
Зав. кафедри соціології (підпис) В. М. Ніколаєнко
03.04.2002
18. Телеграма.
Телеграма - узагальнена назва різних за змістом документів (міжнародних, службових, приватних та ін.), які передаються телеграфом. Телеграми бувають прості, термінові чи "блискавки".
Є різні види телеграм: фототелеграма (передається технічна інформація, схеми, креслення та ін.), телеграма-доручення (підпис у таких телеграмах обов'язково має бути завірений печаткою), та ін.
Обов'язкові реквізити телеграми: назва; категорія і відмітки особливого виду; адреса; текст; підпис; адреса відправника, його прізвище; дата; підписний номер.
Текст телеграми подається без прийменників, сполучників та займенників. Абзаци не виділяються; розділові знаки здебільшого не ставляться.
ТЕЛЕГРАМА
Термінова
Київ видавництво Либідь Бойко
Харківський університет поштою
ПРОСИМО ПРИЙНЯТИ ЗАМОВЛЕННЯ ПІДРУЧНИКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ВИКОНАННЯ СПОВІСТІТЬ РЕКТОРАТ ЗЛЕНКУ
161042 Харків Стуса 2
Ректорат університету Зленку В. О.
Дата (печатка)
19. Характеристика.
Характеристика - документ, у якому надається оцінка ділових і моральних якостей працівника як члена колективу за період, який він відпрацював на даному підприємстві.
Характеристика пред'являється при вступі до навчальних закладів, висуванні на виборні посади, атестації, оформленні на роботу за конкурсом тощо.
Характеристику укладають у двох примірниках, один із яких отримує працівник, а другий (копію) підшивають до його особової справи. Текст характеристики викладається від 3-ї особи на прохання працівника. Згідно з типовим запитом характеристика може надсилатися до вищих інстанцій, судових і адміністративно-господарчих органів та інших установ.
Відповідно до призначення характеристики поділяються на виробничі, атестаційні, рекомендаційні та нейтральні.
Характеристика має містити такі відомості:
1. Назва документа.
2. Прізвище, ім'я та ім'я по батькові особи, на яку укладається характеристика (в родовому відмінку).
3. Статус; посада; науковий ступінь і місце роботи, навчання.
4. Рік народження (якщо треба - національність, домашня адреса, освіта).
5. Текст - дані про трудову діяльність

 
 

Цікаве

Загрузка...