WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДіловодство, Архівознавство → Все про мову ділових паперів (Довідник) - Реферат

Все про мову ділових паперів (Довідник) - Реферат

готівки
сметная стоимость - кошторисна вартість
совместно действовать - спільно діяти
согласовывать с банком - узгоджувати з банком
соглашение сторон - угода сторін
списание ценностей - списування цінностей
спор по договору - суперечка за договором
спрос и предложение - попит і пропозиція
списать на расход - списати на видаток
срок, превышающий... - термін, що перевищує...
срочное обязательство - термінове зобов'язання
статья расходов - стаття витрат
с учетом возможных (изменений) - з урахуванням можливих (змін)
текущий счет - поточний рахунок
транспортировка оборудования - транспортування устаткування
требования арендодателя - вимоги орендодавця
требовать количество - вимагати кількість
увеличение денежных средств - збільшення коштів )
удостоверить подпись (полномочия) - засвідчити підпис (повноваження)
удостоверяющая подпись - посвідковий підпис
уменьшение остатка - зменшення залишку
упомянутый (названный) выше - згаданий (зазначений) вище
услуги банка - послуги банку
учет возможностей - урахування можливостей
хождение денежных средств - обіг коштів
хозяйственные расходы - господарські витрати
частичный последующий отказ - часткова наступна відмова
чек (на чеке, в чеке) - чек ( на чекові, у чекові)
ТИПОВІ МОВНІ ЗВОРОТИ ПОДАТКОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
акцизный сбор
- акцизний збір
амортизационные отчисления - амортизаційні відрахування
балансовая прибыль - балансовий прибуток
баланс предприятия - баланс підприємства
безвозвратная финансовая помощь - безповоротна фінансова допомога
благотворительная цель - благодійна ціль (мета)
будущий период - майбутній період
бюджетный заем - бюджетна позика
быстроизнашивающиеся предметы - швидкозношувані предмети
взнос в бюджет - внесок до бюджету
взыскание в виде - стягнення у вигляді
внеоборотный актив - позаоборотний актив
внереализационная операция - позареалізаційна операція
внутренняя задолженность - внутрішня заборгованість
возмещение сумм - відшкодування сум
выручка, полученная от - виручка, отримана від
вычисленный НДС - обчислений ПДВ
годовая (квартальная) отчетность - річна (квартальна) звітність
государственное регулирование - державне регулювання
государственное управление - державне управління
грузовая таможенная декларация - вантажна митна декларація
данные в строках - дані в рядках
добавленная стоимость - добавлена вартість
долговое требование - боргова вимога
долгосрочное вложение - довгострокове (довготермінове) вкладення
доход от аренды - доход від оренди
дочернее предприятие - дочірнє підприємство
другие (прочие) активы - інші активи
единица измерения - одиниця виміру
ежемесячно насчитывать - щомісячно нараховувати
задолженность за имущество - заборгованість за майно
заемные средства - позичені кошти
за исключением - за винятком
за пределами Украины - за межами України
затраты периода (производства) - затрати періоду (виробництва)
износ оборудования - зношення (знос) обладнання (устаткування)
израсходовано вложений - витрачено вкладень
имущество в аренде - майно в оренді
исключать доход - виключати доход
использование - використання засобів (коштів)
средств источник - джерело коштів
средств капитальные - капітальні вкладення
вложения к - до наказу
приказу краткосрочное вложение - короткострокове (короткотермінове) вкладення
льгота по платежу - пільга з платежу
местоположение земельного участка - місцеположення земельної ділянки
на выращивании (откорме) - на вирощуванні (відгодовуванні)
налоговая инспекция - податкова інспекція
налог на добавочную стоимость - податок на додану вартість
налогообложение доходов - оподаткування доходів
находиться на балансе - знаходитися (перебувати) на балансі
начало года - початок року
начислять сумму - нараховувати суму
не по назначению - не за призначенням
нераспределенная прибыль - нерозподілений прибуток
оборотная основа - обігова основа
обычная ставка - звичайна ставка
освободить от уплаты - звільнити від сплати
основание для - підстава для
основные средства - основні засоби
остаток на начало года - залишок на початок року
остаточная стоимость - залишкова вартість
осуществлять выплаты - здійснювати виплати
относить за счет - відносити за рахунок
отрасль - галузь
отчетный год - звітний рік
отчисления в размере - відрахування в розмірі
первичная стоимость - первинна вартість
перечислено средств - переказано коштів
плательщик - платник
погашать в срок - сплачувати в строк (термін)
подлежать оплате - підлягати оплаті
покупная стоимость - купівельна вартість
полное восстановление - повне відновлення
положительное значение - позитивне значення
полученный аванс - отриманий аванс
пользование материальнымиценностями - користування матеріальними цінностями
по совместительству - за сумісництвом
по согласованию - за погодженням
поступление валюты - надходження валюти
по ценам - за цінами
предоставленная услуга - надана послуга
предпринимательская деятельності - підприємницька діяльність
предыдущий период - попередній період
прибыльный налог - прибутковий податок
привлеченные средства - залучені кошти
приобретенные ресурсы - придбані ресурси
приравненный к ним - прирівняний до них
продолжительностью - тривалістю
производственные запасы - виробничі запаси
разница между - різниця між
распределение сумм - розподіл сум
расчет с участником - розрахунок з учасником
себестоимость продукции - собівартість продукції
служебный перевод - службове переведення
собственные средства - власні кошти
совокупный доход - сукупний доход
справка инспектора - довідка інспектора
среднесписочное количество работающих - середньооблікова кількість працюючих
средства фонда - кошти фонду
срок миновал - строк минув
срок представления (оплаты) - строк (термін) подання (оплати)
ссуда банка - позика банку
строка - рядок
с учетом - з урахуванням
с целью - з метою
текущий год - поточний рік
торгово-посредническая деятельность - торговельно-посередницька діяльність
убытки по операциям - збитки з операцій
удельный вес услуг - питома вага послуг
уменьшение платежей - зменшення платежів
услуга дебитора - послуги дебітора
усовершенствование производства - удосконалення виробництва
уставной фонд - статутний фонд
фактическое количество - фактична кількість
финансовое вложение - фінансове вкладення
фонд потребления - фонд споживання
форма собственности - форма власності
целевое финансирование - цільове фінансування
ТИПОВІ МОВНІ ЗВОРОТИ ДОКУМЕНТІВ З ОРГАНІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
(КОНТРАКТИ)
базис поставки - базис постачання
бесперебойное осуществление -

 
 

Цікаве

Загрузка...