WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДіловодство, Архівознавство → Все про мову ділових паперів (Довідник) - Реферат

Все про мову ділових паперів (Довідник) - Реферат

товар - наявний товар
нанести ущерб - завдати збитків
направление деятельности - напрям діяльності
наступление обстоятельств - настання обставин
научное заведение - наукова установа
научное исследование - наукове дослідження
недостаточное количество - недостатня кількість
немедленно известить - негайно повідомити
ненадлежащее исполнение - неналежне виконання
необходимые доработки - необхідні доробки
неотъемлемая часть - невід'ємна частина
неприбыльная деятельность - збиткова діяльність
неповрежденное имущество - неушкоджене майно
непроизводственная сфера - невиробнича сфера
несвоевременное исполнение - несвоєчасне виконання
нести ответственность - нести відповідальність
нижеподписавшиеся стороны - сторони, що нижче підписалися
обеспечить поставку (отгрузку, финансирование) - забезпечити постачання (відвантаження, фінансування)
оборот - оборот; обіг (гроші в обігу)
обратиться по адресу - звернутися на адресу (за адресою)
обслуживание клиентов - обслуговування клієнтів
обязанности заказчика - обов'язки замовника
обязательства подрядчика - зобов'язання підрядника
обязуется выполнять - зобов'язується виконувати
оговоренные сроки - обумовлені терміни
одобрение участника - схвалення учасника
окончательное решение - остаточне рішення
о нижеследующем - про подане (наведене) нижче;
- про наступне; про таке
оплата наличными или по безналичному расчету - оплата готівкою або (чи) безготівковим розрахунком
оплатить понесенные расходы - відшкодувати витрати (видатки)
о приведенном ниже - про подане (наведене) нижче
освободить от участия - звільнити від участі
основание для - підстава для
основатель фирмы - засновник фірми
остаточная (добавочная) стоимость - залишкова (додаткова) вартість
осуществлять поставки - здійснювати постачання
отказаться от - відмовитися від
отрицательный результат - негативний результат
отчетная документация - звітна документація
отчисления в бюджет - відрахування до бюджету
перевести на счет - переказати на рахунок
перечень документов - перелік документів
платежное требование - платіжна вимога
по вине работника - з вини працівника
подвести итоги - підбити підсумки
по договоренности - за домовленістю
по заказу - на замовлення
по закону - згідно із законом (відповідно до закону)
покрыть расходы - покрити видатки
полномочия по доверенности - повноваження за дорученням
получатель груза - отримувач вантажу
полученная сумма - одержана (отримана) сума
по многим причинам - з багатьох причин
по назначению - за призначенням
поручить лицу - доручити особі
порча имущества - псування майна
порядок отгрузки - порядок відвантаження
по своему качеству - за своєю якістю
последующая деятельность - подальша діяльність
по согласию - за згодою
по согласованию с - за погодженням із
поставляемая продукция - продукція, що постачається
поставщик обязуется - постачальник зобов'язується
поступать в распоряжение - надходити в розпорядження
потерпевшая сторона - потерпіла сторона
поточная биржевая цена - поточна біржова ціна
по ценам - за цінами
по этому договору - за цим договором
предоставлять помощь (услуги) - надавати допомогу (послуги)
предпринимательская деятельность - підприємницька діяльність
представлять интересы - представляти (репрезентувати) інтереси
предусмотренный (настоящим, данным, этим) договором - передбачений (цим) даним договором
предъявить требование - пред'явити вимогу
прекратить деятельность - припинити діяльність
привести к нарушению - призвезти до порушення
привлечение партнера - залучення партнера
приемочное испытание - приймальне випробування
прийти в негодность - зробитися непридатним
прилагается к договору - додається до договору
приложенный к договору - доданий до договору
при наличии средств - за наявності коштів
принятые обязательства - взяті зобов'язання
принять к исполнению (сведению) - взяти до виконання (відома)
принять во внимание - взяти до уваги
приобретать акции - придбавати (купувати) акції
приобретенное имущество - придбане майно
причитающаяся сумма - належна сума
проектно-сметная документация - проектно-кошторисна документація
произведенная продукция - вироблена продукція
производить оплату - провадити оплату
производственная деятельность - виробнича діяльність
производственное помещение - виробниче приміщення
промежуточный этап - проміжний етап
просроченная сумма - прострочена сума
противоречить законодательству - суперечити законодавству
протокол согласования - протокол узгодження
пункт назначения - пункт призначення
раздел прибыли (имущества) - розподіл прибутку (майна)
разрешается деятельность - дозволяється діяльність
разрешать споры - розв'язувати суперечки
распоряжение директора - розпорядження директора
расчет за продукцию - розрахунок за продукцію
решение о прекращении - рішення про припинення
руководствоваться законодательством (положением, уставом) - керуватися законодавством (положенням, статутом)
своевременно сообщать - своєчасно повідомляти
следует отметить - слід відзначити
следует (полагается) перечислить - належить перерахувати (переказати)
следующий вид работ (период) - наступний вид робіт (період)
смета на объект - кошторис на об'єкт
совместная деятельность - спільна діяльність
с согласия - за згодою
согласие сторон - згода сторін
согласно прейскуранта - згідно з прейскурантом
согласованная цена - узгодженаціна
содержание имущества - утримання майна
с одной (другой) стороны - з однієї (іншої) сторони
созыв учредительного собрания - скликання установчих зборів
соответствовать требованиям (условиям) - відповідати вимогам (умовам)
сопроводительный документ - супровідний документ
составление отчетности - складання звітності
составная часть - складова частина
состав приемной комиссии - склад приймальної комісії
сохранность продукции - цілісність (схоронність) продукції
специалист в области - спеціаліст (фахівець) у галузі
споры, возникающие ? суперечки, що виникають
споры разрешаются ? суперечки розв'язуються
срок поставки (действия) ? строк (термін) постачання (дії)
стоимость определяется в грн. ? вартість визначається у грн.
стоимость работ ? вартість робіт
сумма поставки составляет ? сума поставки становить
с учетом прибыли ? з урахуванням прибутку
существенные недостатки ? суттєві недоліки
с целью обеспечения (создания) ? з метою забезпечення (створення)
таким образом ? таким чином
требовать решения (обсуждения) ? вимагати рішення (обговорення)
трудовое участие ? трудова участь
Уголовный кодекс ? Кримінальний кодекс
указать срок ? указати (зазначити) термін
упаковка изделия ? упакування виробу
упущенная

 
 

Цікаве

Загрузка...