WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДіловодство, Архівознавство → Все про мову ділових паперів (Довідник) - Реферат

Все про мову ділових паперів (Довідник) - Реферат

додавати
малообеспеченная семья - малозабезпечена родина
назначить помощь (пенсию) - призначити допомогу (пенсію)
на иждивении иметь - на утриманні мати
на основании... - на підставі...
наследственное имущество - спадкове майно
наследство - спадок
наследство получить - одержати у спадок
на содержании - на утриманні
необходим развод - необхідне (потрібне) розлучення
непригодный для... - непридатний для...
обязан(а) выплачивать - зобов'язаний(а) сплачувати
обязуюсь возвратить - зобов'язуюсь повернути
освободить жилплощадь - звільнити житлову площу (житлоплощу)
ответственный наниматель - відповідальний наймач
ответчик по делу - відповідач у справі
от выплат уклоняться - від сплачування ухилятися
очередь для получения жилья - черга на отримання житла
пенсия по случаю потери - пенсія у зв'язку із втратою
перечисленные документы - перелічені документи
поддерживать отношения - підтримувати стосунки (взаємини, зв'язки)
подтвердить факт заключения договора - підтвердити факт укладання договору
полномочия передавать - повноваження передавати
получить в... - одержати в...
порвать отношения - розірвати стосунки (взаємини, зв'язки)
поручать представление (интересов) - доручати представництво (інтересів)
пособие по безработице - допомога у зв'язку з безробіттям
по усмотрению - на розсуд
похищенное имущество - викрадене майно
предоставить право - надати право
представительские - представницькі функції
функции преимущественное право - переважне право бути
быть претендовать на (наследство) - претендувати на (спадок)
признать недействительным - визнати недійсним
принять меры по поиску - вжити заходів щодо розшуку
при определении расходов по... - при визначенні витрат щодо...
причиненные телесные поврежден - завдані тілесні ушкодження
причитаться (мне)... - належати (мені)...
проживать совместно - проживати спільно (разом)
противоугонный - протикрадіжковий
ранее проживающий - той, хто раніше мешкав
расторгнуть брак - розірвати шлюб
решая вопрос - вирішуючи питання
решение о... - рішення про...
родственные отношения - родинні стосунки (взаємини)
самовольно (завладеть) - самочинно (заволодіти)
свидетельство о командировке - посвідчення про відрядження
своевременно вносить взносы - своєчасно робити внески
своевременно сообщить - своєчасно повідомити
следующие вещи - такі речі
смежные комнаты - суміжні кімнати
собственноручно подписать - власноручно підписати
совершить кражу - здійснити (вчинити) крадіжку
состав семьи - склад сім'ї
состоять на учете - перебувати на обліку
с правом на жилплощадь - з правом на житлоплощу (житлову площу)
сроком на… - строком (терміном) на...
срок, установленный законом - строк (термін), установлений (прийнятий) законом
с целью восстановления - з метою відновлення (поновлення)
удостоверен (мной) … - засвідчений (мною)...
установить факт принадлежности - встановити факт належності
учет по предоставлению жилья - облік з надання житла
факт признания отцовства - факт визнання батьківства
частая собственность - приватна власність
ТИПОВІ МОВНІ ЗВОРОТИ ДОКУМЕНТІВ З ПОСЕРЕДНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
(ДОГОВОРА, ДОРУЧЕННЯ)
авторский надзор - авторський нагляд
аренда помещения (оборудования) - оренда приміщення (обладнання)
арендная плата - орендна плата
арендодатель - орендодавець
безналичный расчет - безготівковий розрахунок
бесплатно исправить - безкоштовно виправити
недостатки - недоліки
биржевой контракт - біржовий контракт
в виде - у вигляді
ввиду того, что. - через те, що.-.; зважаючи на те, що...; з огляду на те, що...
в дальнейшем (далее, дальше) - у подальшому (далі)
в его пользу - на його користь
вести учет - вести облік
взыскать штраф - стягнути штраф
виновная сторона - винна сторона
влечь за собой - тягти за собою
в лице - в особі
внедрение достижений - впровадження досягнень
возложить обязанности - покласти обов'язки
вознаграждение в размере - винагорода в розмірі
в остальной части - у решті
в полном объеме - у повному обсязі
в пользу (заказчика) - на користь (замовника)
временное пользование - тимчасове користування
в связи с изложенным - у зв'язку із викладеним
в соответствии с графиком - відповідно до (згідно з) графіка (графіком)
вступительный взнос - вступний внесок
выплата штрафа (неустойки) - сплачування штрафу (неустойки)
высококачественный товар - високоякісний товар
годовая плата - річна плата
городской бюджет - міський бюджет
горюче-смазочные материалы - пально-мастильні матеріали
государственный бюджет - державний бюджет
Гражданский кодекс - Цивільний кодекс
грузовая скорость - вантажна швидкість
дальнейшее проведение (использование) - подальше проведення (використання)
данный (настоящий) договор - цей договір
действовать на основании - діяти на підставі
денежные (имущественные) взносі - грошові (майнові) внески
добровольные основания - добровільні засади
довести к сведению - довести до відома
договорная возмездная основа - договірна відплатна основа
договорная цена - договірна ціна
долевая собственность - пайова власність
долевое участие - пайова участь (на паях)
должен соответствовать - повинен відповідати
дополнительное соглашение - додаткова угода
достижение общей цели - досягнення спільної мети
досрочно отгрузить - достроково відвантажити
доставка груза - доставления вантажу
достижение цели - досягнення мети
заинтересованная сторона - зацікавлена сторона
заинтересованность в совершенствовании - зацікавленість у вдосконаленні
заключить сделку - укласти угоду; закінчити справу (операцію)
законодательный акт - законодавчий акт
заместительруководителя - заступник керівника
занимаемая должность - обіймана (займана) посада
занимать должность - обіймати (займати) посаду
за счет банка - за рахунок банку
с наличной - із наявною
иногородний получатель - іногородній отримувач (з іншого міста)
иск с требованием - позов із вимогою
использование имущества - використання майна
испытание опытных образцов - випробування дослідних зразків
испытательный срок - випробувальний термін
источник финансирования - джерело фінансування
конечный результат - кінцевий результат
контракт по перевозке - контракт з перевезення
косвенный результат - побічний результат
лицевой счет - особовий рахунок
материальная ответственность - матеріальна відповідальність
мотивированный отказ - умотивована відмова
надлежащее исполнение - належне виконання
на должном уровне - на належному рівні
наем оборудования - наймання обладнання
название изделия - назва виробу
назначить директора - призначити директора
наличные деньги - готівка
наличный

 
 

Цікаве

Загрузка...