WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДіловодство, Архівознавство → Все про мову ділових паперів (Довідник) - Реферат

Все про мову ділових паперів (Довідник) - Реферат

виконавська дисципліна
исходящая бумага - вихідний папір
комиссия по... - комісія з...
контроль за исполнением - контроль за виконанням
контроль поручить - контроль доручити
которые следуют из... - що випливають із...
на время отсутствия - за відсутності (на момент відсутності)
назначить на должность - призначити на посаду
нарушения выявлены - порушення виявлено
начальник обязан - начальник зобов'язаний
об изменении в личном составе - про зміни в особовому складі
обеспечить разработку - забезпечити розробку
обращаться в министерство - звертатися до міністерства
организовать проведение - організувати проведення
основание для... - підстава для...
оставить за собой - залишити за собою
ответственным за... назначить - відповідальним за... призначити
перевести на должность - перевести на посаду
по всем вопросам - з усіх питань
предоставить - надати
принять к руководству - прийняти до виконання
при подведении итогов - при підбитті підсумків
привести решение... - привести рішення...
в соответствие с... - відповідно до...
признать действительным - визнати дійсним
принести вред - завдати шкоди
провести необходимую работу - провести необхідну роботу
проект приказа внести - проект наказу внести
проект приказа согласован - проект наказу погоджено
ранее разработанная инструкция - раніше (попередньо) розроблена інструкція
раньше изданный приказ - раніше виданий наказ
распределение обязанностей - розподіл обов'язків
решили... - ухвалили...
руководствуясь "Положением в.." - керуючись "Положениям про..."
согласующая организация - узгоджувальна (погоджувальна) організація
со дня его публикации - з дня його опублікування
с целью - з метою
с целью надлежащей организации руководства - з метою належної організації керівництва
согласовать с... - узгодити (погодити) з...
сроком на... года (месяца) - строком (терміном) на... роки (місяці) або: (рік, місяць)
серьезные недочеты - серйозні недоліки
только при наличии - лише за наявності
указания на выполнение - вказівки щодо виконання
управленческий персонал - управлінський персонал
управляющий отделением - керуючий відділенням
установленные задания по... - встановлені завдання з...
устранить недочеты в работе - усунути недоліки в роботі
утвердить план (решение) - затвердити план (ухвалу)
ТИПОВІ МОВНІ ЗВОРОТИ ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНИХ ДОКУМЕНТІВ
(АКТИ, ВІДГУКИ, ДОВІДКИ, ДОПОВІДІ, ДОПОВІДНІ ТА ПОЯСНЮВАЛЬНІ ЗАПИСКИ, ЗВІТИ, ОГЛЯДИ, ОГОЛОШЕНЯ, ПЛАНИ РОБІТ, ПОДАННЯ, КЛОПОТАННЯ, ПРОТОКОЛИ, ВИТЯГИ З ПРОТОКОЛІВ, СЛУЖБОВІ ЛИСТИ, СЛУЖБОВІ ТЕЛЕГРАМИ, ФАКСИ, ТЕЛЕФОНОГРАМИ)
бывший (директор)
- колишній (директор)
в 2 (3-4) раза - у 2 (3-4) рази
в количестве... штук -у кількості... штук
внимательно рассмотрев... - уважно розглянувши...
предложения - пропозиції
в порядке исключения - як виняток
в порядке обмена опытом - для (у порядку) обміну досвідом
в порядке предоставления технической помощи - для (у порядку) надання технічної допомоги
все желающие - усі охочі (усі, хто бажає)
в следующем году - у наступному році
в случае неуплаты... суммы - при несплаті... суми
в соответствии с - відповідно до
в состав - до складу
вследствие этого (таких фактов) - унаслідок цього (таких фактів)
выдано для представления в... - видано для подання до...
выписка из - витяг з
выплата ссуды - сплата позики
выпускаемая продукция - продукція, що випускається (яку випускають)
выразить благодарность - висловити подяку
выросло количество (докторов) - виросла кількість (докторів)
высокоуважаемый господин - високоповажний пане
глубокоуважаемый господин - вельмишановний пане
годовой отчет - річний звіт
довести к сведению - довести до відома
договор теряет силу - договір втрачає силу
должностной оклад - посадовий оклад
если возможно - якщо можливо
за время, что прошло с... - за час, що минув з...
занимать общую жилую площадь - займати загальну житлову площу
исходящая бумага - вихідний папір
как известно - як відомо
комиссия по вопросам - комісія з питань
комиссия по проверке фактов - комісія з перевірки фактів
комиссия предлагает - комісія пропонує
конкретное предложение по - конкретна пропозиція щодо
многоуважаемый господин - вельмишановний пане
на 1-2 недели - на 1-2 тижні
на должности - на посаді
наложенный платеж - післяплата
направлять взыскание - спрямувати стягнення
необходимость создания - необхідність створення
несмотря на неоднократные указания - незважаючи на неодноразові вказівки
новоназначенный (директор) - новопризначений (директор)
объявить прием - оголосити прийом
о порядке подготовки - про порядок підготовки
обеспечить подготовку - забезпечити підготовку
одобрить проект - схвалити проект
основание для - підстава для
основываясь на анализе - ґрунтуючись на аналізі
отчет о... - звіт про...
первичная - початкова документація
документация по вопросам - з питань обліку
учета по вопросам - з питань звітності
отчетности по месту - за місцем роботи
работы по - після закінчення
окончании по производственно-финансовой деятельности - з виробничо-фінансової діяльності
поддержать предложение - підтримати пропозицію
подтверждать получение - підтверджувати отримання
подтверждать согласие - підтверджувати згоду
появится необходимость в... - виникне необхідність у...
предварительная договоренность - попередня домовленість
предоставить помощь - надати допомогу
предоставить услуги - надати послуги
предприятие (нс) гарантирует - підприємство (не) гарантує
председатель (собрания) - голова (зборів)
представленные материалы - надані матеріали
привлечение специалистов - залучення спеціалістів (фахівців)
приглашенные члены комиссии - запрошені члени комісії
примерный план - приблизний план
принадлежащие (нам) ценности - цінності, що нам належать
принимая во внимание - беручи до уваги
принять меры - вжити заходів
проживать по адресу - мешкати за адресою
просить... указаний - просити... вказівок
просить ускорить - просити прискорити
просьба об освобождении - прохання прозвільнення
рассматривать материалы - розглядати матеріали
регистрационный список -реєстраційний список
рекомендовать выбрать - рекомендувати обрати
с дополнением внесенных изменений - з доповненням унесених змін
с участием - за участю
с учетом поправок - з урахуванням поправок
с ходатайством - з клопотанням
собственное распоряжение - власне розпорядження
согласительное совещание - узгоджувальна нарада
со следующими изменениями - з такими (наступними) змінами
составление отчета - складання звіту
сохранять за собой право - зберігати за собою право
список прилагается - список

 
 

Цікаве

Загрузка...