WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДіловодство, Архівознавство → Все про мову ділових паперів (Довідник) - Реферат

Все про мову ділових паперів (Довідник) - Реферат

листопад
лют. - лютий
міс., м-ць - місяць
м. p. - минулого року
нд. - неділя
пн. - понеділок
пт. - п'ятниця
р. -рік
pp.. - роки, напр.: у 70-х pp.; у 40-50 pp.; у кінці 80 - на початку 90 pp.
сб. - субота
серп. - серпень
січ. - січень
ср., сер. - середа
трав. - травень
ц. р. - цього року
черв. - червень
чт., чтв., четв. - четвер
ПЕРЕЛІК НАЙПОШИРЕНІШИХ ГРАФІЧНИХ СКОРОЧЕНЬ
авт. - автор, авторський
авт. а. - авторський аркуш
адм.; адмін. - адміністрація, адміністративний
адм. ц. - адміністративний центр
акад. - академія
акц. - акціонерний
алф. - алфавітний
а. с. - авторське свідоцтво
а/с - адміністративна служба
- абонентська скринька
баг. ін. - багато інших
б. в. - без видавництва
б. в.; б/в - будинок відпочинку
б/в - що був у вжитку
безпл. - безплатний
бібл. - бібліографія, бібліографічний; бібліотека, бібліотечний
- біографія, біофафічний
біогр. БК - будинок культури
б/к - без креслення
б-ка - бібліотека
б. м. - без місця
б. р. - без року
буд. - будинок
буд-во - будівництво
бульв. - бульвар
вид. - видавець; видавництво; виданий; видання
вид-во - видавництво
вип. - випуск
випр. - виправлений; виправлення
виробн. - виробництво
вист. - виставка
вих. - вихідний
вкз. - вокзал
вкл. - вкладка; вклейка; включно
вкл. а. - вкладний аркуш
внз - вищий навчальний заклад
внутр. - внутрішній
в/о - виробниче об'єднання
вст. - вступ
вул. - вулиця
вх. - вхідний
в. ч.; в/ч - військова частина
г; г.;год. - година
га - гектар
г-во; госп-во - господарство
гол. - голова; головний
гр. - графа; громадянин, громадянка; група
грн. - гривня
д-ва - держава
деп. - департамент
див. - дивись; дивізія
дис. - дисертація
дит. б. - дитячий будинок
д-т - департамент
дубл. - дублікат
д-ця - дільниця
ж.; жін. - жінка; жіночий
задов. - задовільно
зар. пл. - заробітна плата
засн. - заснований
заст. - застава
зб. - збірник
з/в - заочне відділення
з-д - завод
зх. - західний
ім. - імені
ін. - інші, інше
інв. - інвентарний
інд. - індекс
інст., ін-т - інститут
і т. д. - і так далі
і т. ін - і таке інше
к. - кімната; колишній
каб. - кабінет
канц. - канцелярія
КБ - конструкторське бюро
кв. - квартира; квартал
кін. - кінець
кл. - клас; ключ
коп. - копійка
корп. - корпус
кр. - край
кресл. - креслення
к/ф - кінофільм
літ. - література, літературний
літ-ра; л-ра - література
м. - місто; море
маг. - магазин
м/в - міське відділення (зв'язку)
м-во; мін-во - міністерство
мед. - медицина; медичний
мін. - мінеральний; мінімальний
мм. - міста
м. п. - місце печатки
м-р - містер
назв. - названий
найб. - найбільший
найм. - найменший
накл. - накладна
напр. - наприклад
нар. - народився; народний
нас. - населення, населений
наст. - наступний
нац. - національний
н/б; нб - не було (у списках)
н.-д. - науково-дослідний
недост. - недостатній
незадов. - незадовільно
н/з - на звороті
н.-т. - науково-технічний
о., обл. - область
обкл. - обкладинка
обл.-вид. акр. - обліково-видавничий аркуш
обл. ц. - обласний центр
од. - одиниця
од. вим. - одиниця виміру
окр. - окремий
орг. - організаційний, організація
ориг. - оригінал
о/с - особовий склад
офіц. - офіційний
оц. - оцінка
ощад. - ощадний
п. - пан, пані; параграф; пункт
пп. - пани.; параграфи; пункти
пап. - паперовий
парт. - партійний
п/в - підвідділ; поштове відділення
пд.; Пд. - південний; південь
Пд. Зх. - південний захід
пд.-зх. - південно-західний
Пд.-Сх. - південний схід
пд.-сх. - південно-східний
пед. - педагогічний
пер. - переклав; період
персон. - персоналія
пит. - питання
Півд.; півд - Південь, південний
під. - під'їзд
підз. - підземний
підп. - підписане (-ий)
П. I. П/б - прізвище, ім'я та по батькові
ПК - палац культури
п/к - під керівництвом
пл. - план; площа; пляшка
Пн. - Північ
пн. - північ, північний
Пн.Зх. - північний захід
пн.-зх. - північно-західний
Пн. Сх. - північний схід
пн.-сх. - північно-східний
под. - подібний
пол. - половина
політ. - політика, політичний
пом. - помер
пор. - порівняй
пост. - постанова
п/п - польова пошта; по порядку; поштовий переказ
поч. - початок, початковий
п/р; п/рахунок - поточний рахунок
п.-р. - поточного року
пр. - праці
пр.; прим. - примітка
през. - президія
прикл. - приклад
прим. - примірник
присвяч. - присвячується
пров. - провулок
пром. - промисловий
просп. - проспект
проф. - професійний; професор
проц. - процент
п/с - поштова скринька
р. - рідина; рота; рік
реф. - реферат
рис. - рисунок
рр. - ріки; роки
р/р; р/рахунок - розрахунковий рахунок
рукоп. - рукопис
руч. - ручний
р. ц. - районний центр
С., Сх. - схід
с. - село; сторін
с.; сх. - схід; східний
св. - святий
сек. - секунда
секр. - секретар
сел. - селище, селянський
сер. - середина; серія
скор. - скорочений
сл. - слово
смп. - селище міського типу
соц. - соціальний
с/р - селищна рада
сс. - століття, напр.: XVI-XVII сс.
ст. - століття, напр.: XX с/т.
ст. - станція; старий; стаття закону; стать
ст., ступ. - ступінь
стат. - статистика
ст. ст. - статті
ст-ця - станиця
суд. - судовий
сусп. - суспільство
сучасн. - сучасний
сх. - схема
схід. - східний
т. - том; точка
т., тед., тлф. - телефон
т.; тир. - тираж
т.; тис. - тисяча
т.; тов.; т-ш - товариш
табл. - таблетка; таблиця
та ін. - та інші, та інше
тар. - тариф
тв. - твір
т/в - телеграфне відділення
т-во - товариство
тел(егр.) - телеграма; телеграфний
тер. - територія
тех. - техніка; технічний
т(ак). зв. - так званий
тит. а. - титульний аркуш
тлгр. - телеграф
торг. - торгівля
т-р - театр
т-ра - температура
транс. - транспорт; транспортний
труд. - трудовий
тт. - товариші; томи
т/ф; тел./факс - телефон-факс
т. ч. - таким чином; тим часом
укр. - українець; український
ум. - умер
ум.-вид. арк. - умовно-видавничий аркуш
ун-т - університет
у т. ч. - у тому числі
ф. - форма
фак.; фак-т; ф-т - факультет
філ. - філіал (філія)
філол. - філологія; філологічний
філос. - філософія; філософський
фін. - фінанси
ч. - частина; через; число
ч.; чол. - чоловік; чоловічий
чв. - чверть
черг. - черговий
ч. з. - читальний зал
шк. - школа
шт. - штат; штука
щоден. - щоденний

 
 

Цікаве

Загрузка...