WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДіловодство, Архівознавство → Все про мову ділових паперів (Довідник) - Реферат

Все про мову ділових паперів (Довідник) - Реферат

безперервне здійснення (провадження)
в дальнейшем в - у подальшому, надалі
другом случае - в іншому випадку
веское основание - вагома підстава
взаимопонимание сторон - взаєморозуміння сторін
взыскать штраф - стягнути штраф
в любое время - у будь-який час
внешнеторговая организация - зовнішньоторговельна організація
внешнеэкономическое соглашение - зовнішньоекономічна угода
во главе - на чолі
возглавлять Совет - очолювати Раду
возмещать ущерб - відшкодовувати збитки
возникновение обстоятельств - виникнення обставин
воспользоваться предложением - скористатися пропозицією
в первую очередь - у першу чергу, насамперед
в правовом отношении - у правовому відношенні
в пределах - у межах
вспомогательная площадь - допоміжна площа
встреча состоялась - зустріч відбулася
выплатить штраф - сплатити штраф
выполнение решений - виконання ухвал
вышеупомянутый контракт - вищезазначений контракт
дальнейшее развитие - подальший розвиток
данный контракт - цей контракт
двусторонний обмен - двосторонній обмін
договариваться о следующем - домовлятися про таке
дополнительные вклады - додаткові вклади
допуск к работе - допуск (допущення) до роботи
досрочная поставка - дострокова поставка
единогласное решение - одноголосна {одностайна) ухвала
единолично выданный - одноосібне виданий
законодательный орган - законодавчий орган
имущественное право - майнове право
иметь преимущественную силу - мати переважну силу
имущество фирмы - майно фірми
использовать товар - використовувати товар
источник финансирования - джерело фінансування
какие-либо претензии - будь-які претензії
коммерческое письмо - комерційний лист
маркировка товара - маркування товару
материальное поощрение - матеріальне заохочення
мировой рынок - світовий ринок
названные (перечисленные) - зазначені (переліченії)
в спецификации - у специфікаці
намерение стороны - намір сторони
на общих основаниях - на загальних підставах
на условиях - на умовах
неограниченный срок - необмежений термін
неотъемлемая часть - невід'ємна частина
обе стороны - обидві сторони
обратить взыскание - звернути стягнення
определиться в следующих вопросах - визначитися з наступних (таких) питань
определять Уставом - визначати Статутом
осуществлять руководство - здійснювати керівництво
отгрузка груза - відвантаження вантажу
отечественное производство - вітчизняне виробництво
отгрузочные реквизиты - вивантажувальні реквізити
отношение к предложению - ставлення до пропозиції
отчисления в пользу - відрахування на користь
по взаимному согласию - за взаємною згодою
подлежать налогообложению - підлягати оподаткуванню
покрытие убытков - покриття збитків
получение визы - отримання візи
порт назначения (отгрузки) - порт призначення (відвантаження)
поставка груза - постачання вантажу
поставщик товаров - постачальник товарів
поступления от деятельности - надходження від діяльності
потребность в... - потреба в...
правомочный принимать решение - правосильний ухвалювати (вирішувати)
предоставить жилую площадь - надати житлову площу
предусмотреть дополнением - передбачити додатком
прибыль распределяется - прибуток розподіляється
приложить усилия - докласти зусиль
продолжительность беседы - тривалість бесіди
пропорционально доле - пропорційно до паю
просрочка поставки - прострочка (прострочення) постачання
протокол намерений - протокол намірів
разглашение информации - розголошення інформації
рассмотреть вопрос - розглянути питання
расходы (затраты) - витрати (видатки) сторін
сторон решающий голос - ухвальний голос (при голосуванні)
самоокупаемость предприятия - самоокупність підприємства
сбыт продукции - збут продукції
свободно конвертируемая валюта - вільно конвертована валюта
своевременно оплатить - своєчасно оплатити
Совет учредителей - Рада засновників
совершенствовать технологию - удосконалювати технологію
совместное предприятие - спільне підприємство
согласовывать между собой - погоджувати між собою
содействовать работе - сприяти роботі
содержание беседы - зміст бесіди
создание предприятия - створення підприємства
сообщить покупателю - повідомити покупця (покупцеві)
соответствовать условиям - відповідати умовам
сотрудник предприятия - співробітник підприємства
становиться правомочным - набирати чинності
стоимость груза - вартість вантажу
считать заключенным - вважати укладеним (про договір і т.ін.)
товар, подлежащий поставке - товар, що підлягає постачанню
торговое соглашение (сделка) - торговельна угода (операція)
удовлетворять потребность - задовольняти потребу
удостоверяющий документ - документ, що засвідчує
указания по использованию - вказівки щодо використання
упаковка товара - упакування товару
уполномоченное лицо - уповноважена особа
упустить выгоду - втратити зиск
юридическое лицо - юридична особа
язык документирования - мова документування
ТИПОВІ МОВНІ ЗВОРОТИ
взаимный расчет - взаємний розрахунок
взаимовыгодное соглашение - взаємовигідна угода
взнос за право участия - внесок за право участі
в строгом соответствии с... - у суворій відповідності із...
выполненная (выполняемая) работа - виконана(виконувана) робота
действительная стоимость - справжня (реальна) вартість
действовать на основании - діяти на підставі
демонстрационная площадка - демонстраційний майданчик
доводить к сведению - доводити до відома
до начала - до початку
дополнительная услуга - додаткова послуга
заключить договор - укласти договір
изготовить макет - виготовити макет
изделие фирмы - виріб фірми
из согласия сторон - за згодою сторін
исполнение следующих работ - виконання таких робіт
качество рекламы - якість реклами
лишать сторону участия - позбавляти сторону участі
макетирование эскизов - макетування ескізів
нарушение срока - порушення терміну
начало тиражирования - початок тиражування
неотъемлемая часть - невід'ємна частина
неудовлетворительное содержание - незадовільний зміст
нужное подчеркнуть - необхідне підкреслити
обеспечить условия - забезпечити умови
образец продукции - зразок продукції
окончание тиражирования - закінчення тиражування
о следующем - про наступне;
- про подане нижче;
- про таке
отвергнутая реклама - відкинута реклама
отозвать предложение - відкликати пропозицію
подлежать тиражированию - підлягати тиражуванню
помещение для организации - приміщення для організації
последующая продажа - наступний продаж
предложенное соглашение - запропонована угода
предоставлять на утверждение - подавати на (до) затвердження
предоставлять помещение - надавати приміщення
прибыль от рекламы - прибуток від реклами
промежуточный етап - проміжний

 
 

Цікаве

Загрузка...