WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДіловодство, Архівознавство → Установчий договір ЗАТ (бланк) - Реферат

Установчий договір ЗАТ (бланк) - Реферат

Зборів належить:
а) затвердження основних напрямків діяльності Товариства і затвердження планів та звітів про їх виконання;
б) затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії, порядку розподілу прибутну, визначення порядку покриття збитків, прийняття рішень про взяття кредитів;
в) затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства;
г) вирішення питання про придбання Товариством часток його Учасників, купівля цінних паперів;
д) прийняття рішення про укладення господарських договорів на суму, що перевищує 1000(одну тисячу) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, затвердження договорів (угод) , укладених Товариством на суму в межах від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
е) укладення та розірвання трудового контракту з Виконавчим директором Товариства;
ж) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;
з) визначення умов оплати праці службових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
и) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства;
і) прийняття рішення пре припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;
к) встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками додаткових окладів;
л) внесення змін до статуту Товариства;
м) виключення учасника з Товариства;
н) зміни і доповнення Установчого договору.
Рішення Зборів приймаються більшістю у 3/4 голосів акціонерів , які беруть участь у зборах , з таких питань: а) зміна статуту Товариства; б) прийняття рішення про припинення діяльності Товариства; в) створення та припинення діяльності дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.
З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів , які беруть участь у зборах.
6.4. Акціонери на Зборах мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у Статутному фонді Товариства.
Збори вважаються повноважними, якщо на них присутні акціонери (Представники), що холодіють у сукупності більш як 60% голосів, а з питань, які потребують одностайності - всі акціонери.
6.5. Будь-який з акціонерів вправі вимагати розгляду питання на Зборах за умовою, що воно було ним (ними) поставлено не пізніш як за 40 днів до початку Зборів акціонером (акціонерами),який володіє (володіють) не менш, як 10 відсотків акцій. Не пізніш як за 45 днів до скликання Зборів акціонерам повинна бути надане можливість ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним Зборів. З питань, не включених до порядку денного, рішення Зборами прийматися не можуть.
6.6. Голосування на Зборах проводиться за принципом: одна акція - один голос.
Представник акціонера може бути постійним або призначеним на певний строк. Акціонер вправі в будь-який час замінити свого представника у вищому органі, довівши про це до відома виконавчого органа.
6.7. Збори акціонерів збирається не рідше двох разів на рік. Позачергові засідання Зборів можуть проводитись у разі неплатоспроможності Товариства, або коли цього вимагають інтереси Товариства.
У випадку виходу акціонера з Товариства Збори обов'язково скликаються на протязі трьох тижнів з моменту закінчення кварталу, в якому акціонер побажав вийти з Товариства для затвердження квартального балансу та звіту про фінансово - господарські результати роботи Товариства для здійснення розрахунків по акціям.
6.8. Акціонери, які володіють у сукупності більш як 20% голосів, вправі вимагати скликання позачергових Зборів у будь-який час і з будь-якого приводу. Якщо протягом 20 днів Правління не виконало вказаної вимоги, вони вправі самі скликати Збори.
Виконавчий орган
6.9. Виконавчим органом Товариства , який здійснює керівництво його поточною діяльністю є Виконавчий директор.
6.10. Виконавчий директор вирішує усі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що віднесені до виключної компетенції Зборів. Виконавчий директор вправі без довіреності здійснювати дії від імені Товариства.
6.11. Збори акціонерів укладають з Виконавчим директором строковий трудовий договір (контракт).
6.12. Голова Правління має право без довіреності виконувати дії від імені Товариства. Інші члени Правління також можуть бути наділені цим правом.
Головою Правління та членами Правління можуть бути особи, яки перебувають з Товариством у трудових відносинах.
Ревізійна комісія
6.13. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Правління здійснюється Ревізійною комісією, яка обирається з числа акціонерів.
6.14. Ревізійна комісія доповідає результати проведених нею перевірок Зборам.
Ревізійна комісія складає висновок по річних звітах та балансах. Без висновку Ревізійної комісії Збори не мають права затверджувати баланс Товариства.
Ревізійна комісія має право ставити, питання про скликання позачергових 3борів, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства або виявлені зловживання службовими особами Товариства.
7. ПРАВА АКЦІОНЕРІВ
7.1. Акціонери Товариства мають право:
- брати участь в управлінні справами Товариства;
- одержувати частку прибутку від діяльності Товариства і дочірніх закладів;
- одержувати інформацію про діяльність Товариства, знайомитись з даними бухгалтерського обліку, звітності та іншої документацією;
- на переваги при одержанні продукції і послуг, виробленої і наданих Товариством;
- вийти в установленому порядку в Товариства.
7.2. При виході акціонера з Товариства йому виплачується частина вартості активів Товариства на момент виходу , що пропорційні частці акцій .належних такому акціонеру. Частина вартості активів на момент виходу з метою збереження від інфляції

 
 

Цікаве

Загрузка...