WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДіловодство, Архівознавство → Розпорядчі документи - Реферат

Розпорядчі документи - Реферат

діяльності), ознайомлення із результатами наукових досліджень, передовим досвідом роботи (власним і зарубіжним).
До підготовки доповіді повинні залучатися висококваліфіковані фахівці ОДПС, науковці, практичні працівники. Організовує роботу щодо підготовки доповіді особа, яка повинна виступати з такою доповіддю на відповідному зібранні. Це, як правило, заступники керівника ОДПС, керівники структурних підрозділів.
Звіт - це документ про стан (хід) виконання доручень, завдань, планів.
Він може бути табличної або текстової форми (залежно від тематики звіту).
Звіти можуть бути зовнішніми (для ОДПС вищого рівня) і внутрішніми.
Оформлятися звіти можуть на трафаретних бланках або звичайних аркушах паперу. Реквізитами звіту, як правило, є: назва документа (Звіт) і його тематичне спрямування; звітний період; назва органу, що звітує; підпис; дата.
Протоколи зборів, засідань, нарад
Протокол - один з найпоширеніших документів діяльності колегіальних органів. У ньому фіксується місце, час, мета проведення зборів, конференцій, засідань, нарад, склад присутніх, зміст заслуханих доповідей, виступів, рішень (ухвал) з обговорених питань.
Проведення засідання колегії передує велика підготовча робота, у ході якої складається група документів, що супроводжує протокол: порядок денний, списки учасників, доповіді та тези доповідей, довідки з обговорюваних питань, проекти рішень з кожного питання.
Складається протокол, як правило, під час засідання. Якщо засідання стенографується або записується на магнітну плівку, протокол може складатися після їх розшифрування.
Якість протоколу великою мірою залежить від кваліфікації, уміння особи, яка складає протокол, розібратися у суті обговорюваних питань.
За обсягом фіксованих даних протоколи можуть бути стислими й повними. У стислих протоколах зазначають лише питання порядку денного, прізвища доповідачів і тих, хто виступив, та прийнятірішення.
Протоколи оформляються на загальних бланках і мають такі реквізити: назву установи, організації; назву виду документа (Протокол); дату засідання, наради, конференції; індекс; місце засідання; гриф затвердження (якщо потрібно); заголовок до тексту; текст; перелік додатків (якщо є); підписи (голови й секретаря).
Текст протоколу поділяють на дві частини: вступну й основну.
У вступній частині зазначають кількість присутніх (10-12 чоловік - персонально, якщо більше присутніх - зазначається лише кількість, а список учасників додається), прізвища голови й секретаря, порядок денний.
Основна частина тексту повного протоколу складається із розділів, які відповідають кожному пункту порядку денного. Кожний розділ у свою чергу поділяється на підрозділи: "СЛУХАЛИ", "ВИСТУПИЛИ", "УХВАЛИЛИ".
Слово "СЛУХАЛИ" пишуть в одному рядку із цифрою, що позначає питання порядку денного, великими літерами без абзацу. Прізвище й ініціали доповідача зазначаються з нового рядка, з абзацу, у родовому відмінку та підкреслюються. Потім ставиться тире та пишеться зміст доповіді. Після цього пишуться запитання і відповіді (якщо були).
Підрозділ "ВИСТУПИЛИ" оформляється аналогічно.
У підрозділі "УХВАЛИЛИ" зазначають зміст прийнятого рішення з обговореного пункту порядку денного.
3. Планові документи
Важливим засобом ефективного управління в системі державної податкової служби України є планування роботи. План - це документ, яким встановлюється конкретний перелік заходів, термінів їх виконання, відповідальних осіб за організацію виконання.
Основою для планування роботи є чинне законодавство, рішення вищих органів з питань податкової політики, реалізація функціональних завдань, покладених на ОДПС у цілому та на їх структурні підрозділи.
Плани можуть бути перспективними (на кілька років), річними, квартальними, місячними, а також щодо підготовки та проведення конкретних тематичних заходів (контролю роботи, проведенню семінарів, нарад, конференцій і т.п.).
Обов'язковому плануванню підлягає робота колегій ОДПС, їх структурних підрозділів, спеціалістів. При цьому всі види планів повинні становити єдину систему планування діяльності ОДПС, бути взаємопов'язаними, що дозволить комплексно реалізувати поставлені перед податковими органами завдання.
Схема побудови плану залежить від змісту заходів та організації їх виконання. У практиці здебільшого використовується таблична форма.
Реквізити планів: гриф затвердження; назва виду документа (План) із зазначенням виду плану чи заходу, періоду планування; текст; підпис.
При табличній побудові тексту в таблиці прийнято виділяти такі основні графи: "найменування заходів"; "термін виконання"; "відповідальні виконавці" (в індивідуальних планах не вказується); "позначка про виконання".
Плани підписуються посадовими особами, відповідальними за їх складання та організацію виконання - секретарями колегій ОДПС, керівниками структурних підрозділів, спеціалістами (індивідуальні плани).
Затверджуються плани після їх погодження (при необхідності) керівниками ОДПС або структурних підрозділів залежно від виду плану та запланованого заходу. Так, план роботи колегії обов'язково повинен затверджувати керівник ОДПС, плани роботи структурних підрозділів - керівник ОДПС або його заступники згідно з розподілом повноважень, індивідуальні плани роботи спеціалістів затверджують керівники структурних підрозділів.
Список літератури:
1. Андреева В.И. Делопроизводство. - Изд. 4. - М.: ЗАО "Бизнес-школа "Интел-Синтез", 1997.
2. Бондарева Т.Н. Секретарское дело. - М.: Высш. шк., 1989.
3. Головач А.С. Зразки оформлення документів. - Донецьк: Сталкер, 1997.
4. Веселов П.В. Современное деловое письмо в промышленности. - 3-е изд. - М.: Изд. стандартов, 1990.
5. Діденко А.Н. Сучасне діловодство. - 2-е вид. - К.: Либідь, 2000.
6. Коваль А.П. Ділове спілкування. - К.: Либідь, 1992.
7. Молдованов М.І., Сидорова Г.М. Сучасний діловий документ. - К.: Техніка, 1992.
8. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Українське ділове мовлення. - К.: НМКВО, 1991.
9. Палеха Ю.І. Документаційне забезпечення управління. - К.: МАУП, 1997.
10. Слиньков В.Н. Документы административного делопроизводства в менеджменте бизнеса. - К., 1999.
11. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. - К.: Вища школа, 1997.

 
 

Цікаве

Загрузка...