WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДіловодство, Архівознавство → Документування управлінської діяльності в органах державної податкової служби України - Реферат

Документування управлінської діяльності в органах державної податкової служби України - Реферат

запропонована автором абревіатура. Далі в тексті це скорочення може писатися без пояснення.
Наприклад. Одним із видів територіальних комплексів є регіональний інвестиційний комплекс (РІК), в основі якого лежить будівельний цикл, що є виробничою ланкою структури (з наук. статті).
Графічні скорочення, на відміну від абревіатур, придатні лише для писемного спілкування. При усному відтворенні вони обов'язково розгортаються у повне слово або словосполучення.
На практиці встановилося декілька способів графічних скорочень:
1) крапковий (після частини слова ставиться крапка: с. - сторінка, ст. - стаття);
2) дефісний (подаються початок і кінець слова, на місце пропущеної частини ставиться дефіс: хар-ний - характерний, фак-т - факультет);
3) скіснолінійний (як правило, скорочуються словосполучення: с/г - сільське господарство, а/с - абонентська скринька, п/в - поштове відділення; після цих скорочень крапки не ставляться).
У графічних скороченнях зберігається написання великих і малих літер, дефісів - як у повних назвах: Півн.-Зах. - Північно-Західний.
Нагадаємо загальні правила графічних скорочень:
1. Слова скорочуються до рівня зрозумілості.
2. Не прийнято скорочувати слова на голосну, якщо вона не початкова у слові, і на м'який знак.
3. При подвоєнні однакових приголосних крапка ставиться після першої приголосної літери: денний виробіток - ден. виробіток, машинне відділення - машин. відділен. При збігові двох (і більше) різних приголосних скорочення можна робити як після першого, так і після останнього приголосного, залежно від структури слова.
4. Скорочення слова в межах одного тексту повинно бути однаковим: не можна "інститут" скоротити "інст." і "ін-т".
5. Назви топографічних понять скорочуються тільки поряд із словом, до якого належать (перед або після нього: с. Остропіль Старокостянтинівського р-ну Хмельницької обл.).
6. Назви вчених ступенів, звань, посад і професій скорочуються безпосередньо перед прізвищем особи: акад. Вернадський, проф. Харченко, доц. Семеняк.
7. Стандартні скорочення одиниць вимірювання (кг, см, мм, т, ц тощо) подаються без крапок. Вони скорочуються в тексті тільки поряд із цифровими позначеннями (220 кВт, 260 т) і в таблицях. Ці скорочення повинні відповідати державним стандартам.
В інформаційних документах після скорочення слів година, хвилина, секунда крапка ставиться (год., хв., сек.). Наприклад: Засідання розпочнеться о 10 год. 20 хв.
Зверніть увагу!
Не скорочуються псевдоніми: не можна писати Л. Українка (треба Леся Українка).
Для скорочення імен і по батькові використовуються ініціали - початкові літери цих слів. Такі скорочення відомі ще з XVIII століття. Скорочення типу Ів. (Іван, Іванович), Вас. (Василь, Васильович) неправильні.
Ініціали прийнято писати перед прізвищем: Ю.С. Левківський, Л.І. Гончарук. Якщо ж перед прізвищем вказується посада, професія, вчений ступінь або звання, то ініціали подаються після прізвища: канд. юрид. наук, доц. Твердохліб Ю.Д., інспектор Семенюк В.О.
До серйозної вади текстів документів слід віднести невідповідність формулювань літературним нормам української мови, засміченість русизмами.
Вкажемо на найпоширеніші відхилення від правил.
1. Замість активних дієприкметників та прикметникових форм на -уч(ий), -юч(ий), функціонування яких в українській літературній мові обмежене, потрібно використовувати:
а) описові конструкції з який або що:
рос. мовою: укр. мовою:
проживающий по адресу - що(який) проживає за адресою;
собирающий налоги - що(який) збирає податки;
влияющий на развитие - що (який) впливає на розвиток;
б) віддієслівні іменники на -ач, -ник:
заведующий отделом - завідувач відділу;
командующий армией - командувач армії;
нападающий - нападник;
в) прикметники
следующее решение - таке рішення;
следующий месяц - наступний місяць;
вышестоящая организация - вища організація;
текущий ремонт - поточний ремонт.
2. Надмірне використання прийменника по в документах - поширена помилка сучасного ділового мовлення. Очевидно, вона спричинена впливом російської мови, де цей прийменник дуже продуктивний.
Щоб не зловживати прийменником по в документах, потрібно пам'ятати про такі російсько-українські паралелі.
По
по приказу, по правилам, по схе ме, по роману, по сведениям, по указанию, по адресу (про жи вать), по призванию За
за наказом, за правилами, за схе мою, за романом, за свідченнями, за вказівкою, за адресою (мешкати), за покликанням
По
по случаю, по инициативе, по вопросам торговли, по уважительной причине, исследования по маркетингу, лекции по праву, заместитель похозчасти З
з нагоди, з ініціативи, з питань торгівлі, з поважної причини, дослідження з маркетингу, лекції з права, заступник з госпчас тини
По
по заказу, по требованию, по просьбе, по адресу (прислать), по предложению На
на замовлення, на вимогу, на прохання, на адресу (надіслати), на пропозицію
По
инспекция по делам несовер-шеннолетних, прийти по делу, по выходным, по всем направлениям
У (в)
інспекція у справах неповнолітніх, прийти у справі, у вихідні, у всіх напрямках
По
меры по улучшению условий, курсы по изучению английского языка
Для (значення мети)
заходи для поліпшення умов праці, курси для вивчення англійської мови
по прибытии, по истечении вре мени, по получении Після (значення часу)
після прибуття, після закінчення часу, після отримання
По по улице, по почте, по телефону, по объёму, младший по званию Без прийменника
вулицею, поштою, обсягом, мо лодший званням
По
дежурный по району, по воз-можности, коллеги по работе, приказ по институту По
черговий по району, по мож-ливості, колеги по роботі, наказ по інституту
3. Надзвичайно широко використовується прийменник при, у більшості випадків невиправдано.
Доречним є його вживання у словосполученнях із значенням "вказання на наявність чогось поряд, а також вказання на службу десь": залишити при штабі, проводити стажування при кафедрі фінансів, бібліотека при заводі; "у присутності": при свідках, при сторонніх.
Значення близькості до чогось може передаватися словосполученнями з прийменниками при або біля, коло: коло (біля, при) станції, коло (край) дороги (при дорозі).
Вказання на обставини, умови, за яких що-небудь відбувається, позначається словосполученнями із різними прийменниками або безприйменниковими конструкціями.
рос. мовою: укр. мовою:
при температуре 60оС - при температурі 60оС;
при всякой погоде - за будь-якої погоди;
при условии невыполнения - за умови невиконання
обязательств зобов'язань
при одном воспоминании о … - від самої згадки про…
при этих словах - сказавши це
при исполнении служебных - під час виконання
обязанностей службових обов'язків
при подписании договора - під час підписання
договору
при принятии решения - приймаючи рішення
при изучении - у процесі вивчення
при жизни - за життя
при феодализме - за часів феодалізму
при капитализме - в умовах капіталізму.
Заголовок до тексту документа
Заголовок складається до тексту документа, який оформляється на бланку чи аркуші паперу формату А4. Він повинен бути коротким, точним, розкривати зміст документа і граматично узгоджуватися з назвою документа та відповідати на запитання "про що?" або "чого?" Наприклад: наказ (про що?)

 
 

Цікаве

Загрузка...