WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДіловодство, Архівознавство → Загальні вимоги до складання та оформлення документів - Реферат

Загальні вимоги до складання та оформлення документів - Реферат


РЕФЕРАТ НА ТЕМУ
Загальні вимоги до складання та оформлення документів
ПЛАН
1. Загальні вимоги до складання документів
2. Загальні вимоги до оформлення документів.
Документ - основний вид ділового мовлення. Він фіксує та передає інформацію, підтверджує її достовірність, об'єктивність.
Документ - це матеріальний об'єкт, що містить у зафіксованому вигляді інформацію, оформлений у заведеному порядку й має відповідно до чинного законодавства юридичну силу.
Документи виконують офіційну, ділову й оперативну функції, оскільки вони - писемний доказ, джерело відомостей довідкового характеру.
Відтворюють документи на папері, фотоплівці, магнітній та перфострічці, дискеті, перфокарті.
У практичній діяльності установ організацій і підприємств найчастіше використовують текстові документи, інформація яких фіксується рукописним, машинописним чи друкарським способом.
Види документів визначають за такими ознаками:
найменуванням - заяви, листи, телеграми, довідки, службові записки, інструкції, протоколи та ін.;
походженням - службові (офіційні) й особисті*
o службові документи створюються організаціями, підприємствами та службовими особами, які їх представляють. Вони оформляються в установленому порядку;
o особисті документи створюють окремі особи поза сферою їх службової діяльності; місцем виникнення - внутрішні та зовнішні:
o внутрішні документи мають чинність лише всередині тієї організації, установи чи підприємства, де їх складено;
o зовнішні є результатом спілкування установи з іншими установами чи організаціями;
призначенням - організаційні, розпорядчі, довідково-інформаційні, обліково-фінансові, господарсько-договірні, щодо особового складу;
напрямком - вхідні й вихідні;
формою - стандартні (типові) й індивідуальні (нестандартні):
o стандартні - це документи, які мають однакову форму та заповнюються в певній послідовності й за суворо визначеними правилами (типові листи, типові інструкції, типові положення);
o індивідуальні документи створюються в кожному конкретному випадку для розв'язання окремих ситуацій, їх-друкують або пишуть від руки (протоколи, накази, заяви);
строками виконання - звичайні безстрокові, термінові й дуже термінові:
o звичайні безстрокові - це такі, які виконуються в порядку загальної черги;
o термінові - зі встановленим строком виконання. До них, належать також документи, які є терміновими за способом відправлення (телеграма, телефонограма);
o дуже термінові документи з позначенням "дуже терміново";
ступенем гласності - секретні й несекретні (для службового користування). Секретні документи мають угорі праворуч позначку "Секретно". Розголошення змісту такого документа призводить до кримінальної відповідальності;
стадіями створення - оригінали, копії й виписки:
o оригінал - це основний вид документа, перший і єдиний його примірник. Він має підпис керівника установи й, у разі потреби, завірений штампом і печаткою;
o копія - це точне відтворення оригіналу. На копії документа обов'язково робиться помітка "Копія" вгорі праворуч. Листуючись з підприємствами, організаціями й установами, у справах завжди залишають потрібні для довідок копії. Такі копії звуться відпуском. Оригінал і копія мають однакову юридичну силу;
o за потреби відтворити не весь документ, а лише його частину, робиться виписка (витяг);
o якщо документ загублено, видається його другий примірник - дублікат. Юридичне оригінал і дублікат рівноцінні;
складністю - прості (односкладові) й складні;
строками зберігання - постійного, тривалого (понад 10 років) і тимчасового (до 10 років) зберігання;
технікою відтворення - рукописні й відтворені механічним способом;
носієм інформації - оформлені на папері, диску, фотоплівці, магнітній стрічці, перфострічці.
Організація роботи з документами та діяльність щодо їх створення називаються діловодством.
Основу документаційного забезпечення діяльності будь-якого підприємства становлять організаційні, розпорядчі й довідково-інформаційні документи. Організаційні документи (статути, положення, інструкції, правила) на тривалі строки закріплюють і регламентують структуру, завдання, функції, обов'язки, права й відповідальність органів управління та спеціалістів підприємства. Ці документи, що створюються на підприємствах, в установах, організаціях, фірмах, разом із нормативно-правовим й, розпорядчими, довідково-інформаційними й документами колегіальних органів можна умовно віднести до документації із питань загальної діяльності.
СТАТУТ - це юридичний акт, яким оформляється утворення підприємства, організації, установи, фірми, визначаються їхня структура, функції, правовий статус, взаємовідносини з іншими підприємствами, організаціями, установами, фірмами чи фізичними особами тощо.
Статут після затвердження повноважним органом передають на реєстрацію до відповідних державних органів [для товариств з обмеженою відповідальністю (TOB), приватних (ПП) і малих (МП) підприємств таким органом є районна державна адміністрація за місцем юридичної адреси, вказаної в статуті], де підприємству видається свідоцтво про реєстрацію із зазначенням реєстраційного номера та юридичної адреси.
Лише після реєстрації підприємство має право розпочати свою діяльність.
Статути бувають типові (розробляються для однотипних підприємств) та індивідуальні (створюються на підставі типових конкретизацією їх).
Для чіткого викладення змісту статуту й кращого сприйняття тексту його поділяють на розділи (статті), підрозділи, пункти, підпункти, котрі нумерують арабськими цифрами.
Розглянемо статут суб'єкта підприємницької діяльності.
РЕКВІЗИТИ СТАТУТУ:
- назва товариства (може поєднуватися з назвою виду документа);
- назва виду документа (СТАТУТ);
- гриф затвердження;
- позначка про реєстрацію;
- місце складання чи видання, рік.
Усі зазначені вище реквізити, як правило, оформляють на окремому аркуші паперу - титульній сторінці.
На подальших аркушах оформляють текст статуту, який може мати такі розділи:
1. Загальні положення
2. Цілі й предмет діяльності
3. Фонди товариства
4. Зовнішньоекономічна діяльність
5. Права та обов'язки засновників
6. Порядок розподілу прибутків і відшкодування збитків товариства
7. Майно товариства
8. Форс-мажор
9. Зміни законодавства
10. Органи управління товариства
11. Реорганізація та ліквідація товариства
12. Набуття Статутом чинності, зміни й доповнення до Статуту та ін.
Зміст статуту має бути постійно істинним, тобто в разі потреби в нього слід уносити доповнення та зміни. Мета створення й діяльність підприємства, зазначені в статуті, не повинні суперечити чинним законам України та іншим державним нормативно-правовим актам.
Статути оформляють на аркушах паперу формату A4 друкарським способом.
Усі аркуші зшивають,прошнуровують і скріплюють печатками.
Статут не належить до секретних документів і не містить таємної інформації. Його повинні надавати на вимогу ревізійним комісіям, Державним контролюючим органам, представникам судових і слідчих органів, податкової інспекції, партнерам по бізнесу та ін.
Статути слугують підставою для розробки положень, правил та інших документів, що створюються на підприємствах.
ПОЛОЖЕННЯ- це правовий акт, що визначає порядок утворення, права, обов'язки й організацію роботи підприємств, організацій, установ, фірм, їхніх структурних підрозділів, а також підпорядкованих їм підприємств, організацій, установ, фірм.
За змістом розрізняють такі положення:o про підприємства, організації, установи, фірми, заклади й т. д., їхні структурні підрозділи - комісії, бюро, групи

 
 

Цікаве

Загрузка...