WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДіловодство, Архівознавство → Політика вартісної характеристики бібліотечної продукції та послуг - Реферат

Політика вартісної характеристики бібліотечної продукції та послуг - Реферат


ціна продукта (послуги), знятого з виробництва: враховує обмежене коло користувачів, яким він необхідний (тобто специфічну нішу ринку), готових платити навіть більшу ніж звичайна ціна (наприклад, при купівлі, продажу списаної літератури з фонду бібліотеки).
З метою просунення послуг на ринок використовують такі принципи та специфіку цінового маркетингу:
тимчасове встановлення високої ціни, викликане монополією на ринку і орієнтоване на конкретних користувачів та їх фінансові можливості (що має назву "зняття фінансових вершків на ринку");
ціна впровадження послуги на ринок - навмисно нижче загальноприйнятого (середнього) рівня, так як основна мета - не миттєва вигода, а проникнення, закріплення і збільшення обсягу продажу послуги;
психологічна (спеціальна) ціна, яка враховує психологічне сприйняття більш низької ціни за рахунок встановлення її розміру символічно нижче якоїсь круглої суми, наприклад, 99 замість 100;
ціна лідера на ринку, яка будується на основі ведучого виробника, який фактично диктує цінові межі;
престижна ціна, використовується до послуг з особливими властивостями, а також таких, які мають високу суспільну значимість; рівень ціни якби виступає своєрідним гарантом відповідної якості.
Проблемою ціноутворення автор займається з 1988 р. - початку надання платних послуг в Донецькій ОУНБ, де спочатку використовувались існуючі на той час "прейскуранти", а пізніше була вироблена власна методика розрахунків цін. Підхід до ціноутворення в бібліотеці здійснюється також, виходячи з ринкових умов, вищеназваних стратегій та видів цін.
В бібліотеках Донецької області деякий час використовувався тип ціноутворення, заснований на преценденті, тобто, цін, орієнтованих на Донецьку ОУНБ як базову, без власних розрахунків цін, що в першу чергу було пов'язано з відсутністю знань по основам ціноутворення. Ліквідація цієї прогалини була проведена за рахунок циклу семінарів, практичних занять для бібліотекарів області, що допомогло при ціноутворенні використовувати основні закони цінового маркетингу. З практики відомо, що найпоширенішою серед бібліотек є ціна, яка повністю відшкодовує прямі та накладні витрати на бібліотечні послуги та прибуток. Це викликано тим, що для податкових інспекцій та контрольно-ревізійних установ бібліотеки повинні обгрунтувати ціни на свої послуги. Розрахунки цін на послуги бібліотеки здійснюються відповідно до Закону України "Про ціни і ціноутворення", затвердженого 03.12.90 р. № 507 із змінами, внесеними 04.01.92 р. № 2032, який дозволяє встановлювати вільні ціни і тарифи (ст. 7), та наказу Міністерства культури і мистецтв України від 13.02.98 р. № 49/12-301/53 "Порядок надання платних послуг закладами культури і мистецтв".
Пропонуємо методику ціноутворення в бібліотеках, опробувану в Донецькій ОУНБ та бібліотеках Донецької області, яка грунтується на загальноприйнятих підходах, деталізує та розглядає різні підходи до визначення вихідних даних для розрахунку цін. У зв'язку зі складністю розрахунків накладних витрат в ціні запропоновано новий підхід до визначення частини накладних витрат через відсоток до прямих витрат.
Методика ціноутворення в бібліотеках
Цiна послуги складається:
з прямих витрат, тобто всiх витрат, необхiдних для надання послуги;
з накладних витрат, тобто витрат, без яких неможливо надавати послуги, але вони є побiчними (витрати на утримання примiщення, штату, який не приймає безпосередньої участi в послугах, але без нього вона неможлива, тощо);
із собiвартості: сума прямих та накладних витрат, яка визначає загальнi витрати бiблiотеки на послугу;
з рентабельності (прибуток): сума, яка необхiдна для подальшого розвитку послуг. Її рiвень не обмежується у зв'язку з вiльними цiнами. Але треба враховувати, що цiна повинна бути доступною для користувачiв;
з податку на додану вартiсть - 20 % вiд загальної вартостi послуги.
У зв'язку з тим, що при складаннi калькуляцiй на рiзнi види послуг деякi показники повторюються, необхідно розрахувати основнi показники, якi будуть використовуватись в калькуляцiях.
Основна заробiтна плата. Кожна послуга потребує на її виконання певного часу за нормами, тому необхiдно знати вартiсть 1 хвилини роботи бiблiотекаря. Для цього береться рiчний або мiсячний бюджет по заробiтнiй платi тiльки бiблiотечних працiвникiв i дiлиться на 21 день (в середньому робочих днiв у мiсяцi), потiм дiлиться на вiсiм годин, потiм на 60 хв., i ми отримуємо середню вартiсть однiєї хвилини роботи бiблiотекаря.
1 хв. РЧ (робочий час) = (зарлата бiблiотекарiв / 21 день) : 8 год. : 60 хв.
Амортизацiя лiтератури - 2 % вiд середньої вартостi книжок (вiдсоток встановлено практикою роботи бiблiотеки). Середня вартiсть розраховується:
СВ = витрати на книжки (за рiк, квартал, мiсяць) / кiлькiсть придбаних книжок (за рiк, квартал мiсяць)
Амортизацiя лiтератури при фотокопiюваннi - 10% вiд середньої вартостi (у зв'язку з швидким пошкодженням книжок).
Витрати на лiтературу - 5% вiд середньої вартостi (показник використовується тiльки при розрахунку цiн для пiдприємств).
Амортизацiя технiки (комп'ютерної, копiювальної) - 25% на рiк або 6,25 на квартал, вiдповiдно доЗакону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" вiд 25.05.97 р. № 283 (пп. 8.2.2., 8.6).
АТ на 1 хв. = (вартiсть технiки x 25 : 365 днiв : 8 год. : 60 хв.)/100
Накладнi витрати. У зв'язку зi складнiстю визначення накладних витрат в кожнiй послузi вони враховуються окремо i спiввiдносяться до прямих витрат побiчним методом у відсотковому вiдношеннi. Для цього на пiдставi планового рiчного кошторису визначаються прямi витрати: ст. 1 (тiльки бiблiотекарiв), ст. 2 (тiльки бiблiотекарiв), ст. 5; накладнi: ст. 1 (решта штату), ст. 2 (решта штату), ст. 3, ст. 4, ст. 12, ст. 16, ст. 18.
% НВ = (HB (1, 2, 3, 4, 12, 16, 18 ст.) x 100)/ПВ (1, 2, 5 ст.)
Методика розрахунку калькуляцiй (на прикладi "нiчного абонементу")
1. Основна зарплата за нормою часу на виконання послуги.
ОЗ = вартiсть 1 xв. робочого часу бiблiотекаря x норму часу послуги.
1 коп. x 20 xв.= 20 коп.
2. Нарахування на зарплату. 37,5% - нарахування на соцiальне страхування, пенсiйний фонд.
НЗ = (20 х 37,5%)/100=7,5 коп.
3. Амортизацiя лiтератури - 2% вiд середньої вартостi книги.
A = (середня вартiсть книги x 2%)/100 = 5 грн. х 2% = 10 коп.
При розрахунку iнших послуг до прямих необхiдно вiднести матеріальні витрати, тобто все, без чого неможливе виконання послуги (копiювальнi послуги - папiр, амортизацiя технiки, ремонт технiки, заправка картриджiв тощо).
4. Накладнi витрати. Розрахований % НВ, наприклад 50 %, спiввiдноситься до суми прямих витрат. Тобто пункти 1, 2, 3 калькуляції та iншi прямi витрати складаються i знаходиться доля накладних витрат у прямих.
НВ = (п. 1, 2, 3... x 50%)/100 = (37,5 x 50%)/100 = 18,7
5. Собiвартiсть. Сума прямих i накладних витрат.
37,5+18,7=56,2
. Рентабельнiсть (прибуток). Її величина визначається кожною бiблiотекою самостiйно. Донецька ОУНБ - 30 %.
P = (56,2 x 30%)/100 = 16,8
7. Вартiсть. Сума собiвартостi та рентабельностi.
56,2 + 16,8 = 73,0
8. Податок на додану вартiсть - 20% .
(73,0 x 20%)/100 = 14,6
9. Вiдпускна цiна. Сума вартостi i ПДВ.
73,0 + 14,6 = 87,6
Підводячи підсумок, зауважимо, що ціновий маркетинг є одним з важливих факторів, який забезпечує життєдіяльність бібліотеки і тому від цінової політики залежить завоювання бібліотекою свого місця на ринку бібліотечно-інформаційних та культурологічних продуктів і послуг. Ціноутворення повинно враховувати адекватність сприйняття цін з боку користувачів (фактори платоспроможності та психології ціносприйняття), аналізувати ціни конкурентів, використовувати різні види цін та варіанти їх розрахунків, враховувати коливання попиту і пропозицій. Ціновий маркетинг вимагає постійного вивчення і аналізу цін, їх коректировки відповдно до ринкової кон'юнктури та ресурсного потенціалу і можливостей кожної конкретної бібліотеки.
Рекомендована лiтература:
1. Башун О.В. Вплив маркетингу і фандрейзингу на трансформацію бібліотек / Наук. ред. В.С. Білецький, докт. техн. наук. - Донецьк: УКЦентр, 1999. - 204с. - підручник до курсу
2. Башун О.В. Фандрейзинг або мистецтво збирання коштів: Наук.-метод. рекомендації бібліотекам / Донец. ОУНБ; Ред. Ю.О. Лебедєва. - Донецьк. - 1998. - 103с.
3. Дригайло В.Г., Башун Е.В., Волынец В.Н. Основы управления библиотекой высшего учебного заведения. - К.: Политехника, 2001. - 389с.
4. Башун О.В. Маркетинг і фандрейзинг в бібліотеках: Бібліогр. покажч. / Донецька ОУНБ - Донецьк, УКЦентр. - 2000. - 58с.

 
 

Цікаве

Загрузка...