WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДіловодство, Архівознавство → Бібліотечний менеджмент як концепція управління - Реферат

Бібліотечний менеджмент як концепція управління - Реферат

українських бібліотек.
Зазначене свідчить про те, що в бібліотечній сфері відбувається процес переоцінки і пошуку підходів, уточнення пріоритетів, перерозподіл ролей і завдань в ході утвердження бібліотеки як суб'єкту господарювання і об'єкту управління.
Наведена невизначеність має об'єктивне підгрунтя, пов'язане з тим, що бібліотека в період змін виявилася в зоні конвергенції суспільного і ринкового секторів. Для керівників бібліотечних закладів цей стан був новим і потребував значних зусиль для адаптації й апробації нетрадиційних підходів до налагодження життєдіяльності. Вибір стратегії функціонування бібліотеки в новому соціально-економічному середовищі був схожий скоріше на експеримент в екстремальній ситуації. Він спирався переважно на інтуіцію керівника, а освоєння нових реалій управління здійснювалося безпосередньо на практиці. Тому варіанти вибору шляхів адаптації були різними.
Частина керівників бібліотек залишила незмінними традиційні форми управління, розраховуючи на повернення певної стабільності функціонування, декотрі орієнтувалися на зміни в організації діяльності бібліотеки, але тільки в майбутньому. Інша частина керівників бібліотек активно сприйняла закони ринку, вони почали налагоджувати зовнішні зв'язки та впроваджувати нові форми організації діяльності,незважаючи на певні протиріччя, які виникали в процесі організації діяльності та суперечили її основним принципам як соціального інституту, що виконує традиційні функції бібліотечного обслуговування.
В ході процесу організаційного пошуку бібліотечного менеджменту використовувались різні форми управлінських і структурних рішень, спрямованих на адаптацію і подальший розвиток бібліотеки. Всі зміни, які здійснювалися, все тісніше пов'язували бібліотеку з ринковим середовищем. Фактично це був перехід до нової моделі суспільно-економічного розвитку.
Отже, спираючись на досвід функціонування бібліотек, можна стверджувати, що їх успішна діяльність можлива за умов:
" чіткої концентрації зусиль колективу на головних напрямах, визначення цілей та вибору стратегій розвитку;
" впровадження інновацій, сприйняття нових ідей і заохочення творчих починань;
" врахування реалій інформаційного суспільства в організації гнучких форм роботи, створенні мобільних груп та об'єднанні зусиль працівників для досягнення конкретних цілей;
" забезпечення позитивної мотивації колективу до змін, задоволення від спільної праці всіх учасників, створення морально-етичного резерву бібліотеки;
" використання можливостей, які надає сучасне підприємництво;
" високого рівня управління з позицій нововведень, ефективності діяльності і відповідальності за доручені завдання.
Виконання цих умов надає змогу бібліотеці не упустити час і раціонально використати нові можливості для ефективного функціонування. А проведення гнучкої науково-технічної, інноваційної, ринкової політики, орієнтація на інформаційно-бібліотечні потреби користувачів як базових складових нової концепції управління забезпечує реальну можливість трансформації бібліотеки в сучасний, дієздатний, необхідний суспільству заклад культури.
1. Чачко А.С. Базовые ценности и трансформация современной библиотеки // Библиотековедение. -2000. -№4. -С. 26 - 30; 2.Терминологический словарь по библиотечному делу и смежным отраслям знания. - М., 1995. - 267 с.; 3. Суслова И.М. Менеджер библиотеки: требования к профессии и личности. - М., 2000. - С. 20; 4. Башун О.В. Маркетинговий підхід до трансформації універсальної наукової бібліотеки як культурно-інформаційного центру регіону // Вузівські бібліотеки на порозі ХХІ століття і впровадження нових технологій: Матеріали міжнар. наук.-практич. конф.(20 - 23 травня 1998 р., м. Київ ) НТБ НТТУ "КПІ". - К., 1998. - С. 30 - 38; 5. Петрова Л.Г. Маркетинговий підхід до організації бібліотечного обслуговування користувачів // Бібліотека у демократичному суспільстві: Зб. матеріалів КДІК, УБА. - К., 1995. - С. 152 - 153; 6. Ільганаєва В.О. Бібліотека в сучасному інформаційному середовищі: основні стратегії розвитку // Вісник Харк. держ. академії культури - Вип. 1. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформатика: Зб. наук. пр. - Х.: ХДАК. - 1999. - С. 30 - 37; 7. Петрова Л.Г. Формування стратегії розвитку бібліотеки в умовах ринку // Бібліотека. Інформація. Суспільство: Зб. наук. праць Всеукр. наук.-практич. конф. / УБА; НПБ України. - К., 1998. - С. 29 - 32; 8. Сенченко М.І. Стратегічний план інформатизації бібліотек України до 2005 р. // Вісник Книжкової палати. - 1997. - №6. - С. 3 - 6; 9. Цуріна І. Готуючись до планування // Бібліотечна планета. - 2000. -№1. - С. 16 - 18; 10. Організація діяльності бібліотек: навчальний посібник для студентів факультетів "Бібліотекознавства та інформатики" / В.О. Ільганаєва, М.С. Слободяник. - Х.: ХДАК, 1998. - 84 с.; 11. Андреева Н.Е. Эволюция менеджмента как основа формирования концепции управления информационной деятельностью библиотек // Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: Материалы шестой междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.) / МГУКИ. - М., 2001; 12. Суслова И.М. Научный статус менеджмента // Библиотека. - 1999. - №11. - С. 34-37; 13. Карташов Н. С. Управление. Менеджмент. Маркетинг ( О спорных вопросах управления библиотечным делом ) // Библиотековедение: исследования, история, современность: Сб. науч. тр. - М., 1995. - С. 131-152; 14. Фрумин И.М. Библиотечное дело. Организация и управление: Учеб. для библ. фак. ин-тов культуры. - М.: Книга, 1980. - 272 с.; 15. Сучасний менеджмент в галузі культури: тренінг ( матеріали заходів) ( Міжнародний семінар "Трансформування галузі культури в посттоталітарних країнах"). Центр підтримки творчих ініціатив. - Кіровоград, 2001. - 124 с.; 16. Бойдел Т. Как улучшить управление организацией: Пособие для руководителя. - М.: АО Инфра. - М.: АОЗТ "Премьер", 1995. - 204 с.; 17. Клюев В.К. Библиотечная микро экономика (методология, менеджмент, маркетинг, дидактика) // Библиотековедение. - 2000. - №1. - С. 28-35.; 18. Политова И. Социальный заказ: как его понимать? // Библиотекарь. - 1990. - №9. - С. 2-4.; 19. Прокошева Т.М. ОУНБ як центр регіональної бібліотечно-інформаційної системи (Виступ на "круглому столі" "Регіональна бібліотечна політика на сучасному етапі") // Бібліотечна планета. - 1999. -№3. - С. 7-12.; 20. Культура и библиотеки на пути в ХХІ век: "Круглый стол" Министерства культуры РФ // Библиотековедение. - 1999. - № 7-12. - С. 10-16.

 
 

Цікаве

Загрузка...