WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДіловодство, Архівознавство → Технології документування інформації - Дипломна робота

Технології документування інформації - Дипломна робота

людської мови, яка стала нематеріалізованою несучою інформацією. Початок цієї фази без сумніву можна вважати першим інформаційним вибухом в історії інформаційних технологічної цивілізації. Протягом наступної фази - допаперової - інформаційні вибухи характеризували перехід до все більш досконалих носіїв: запис на камінні дозволила вперше отримати ефект безособовості процесу передачі інформації, закріпленої назавжди у визначеному місці; перехід до записів на сирих глиняних табличках та дерев'яних дощечках з 4-го тисячоліття до н.е. надав інформаційним комунікаціям динамічний характер; винайдення папірусу (з 3-го тисячоліття до н.е.) значно підвищує одиничну місткість носія та його розподільну здатність завдяки великій площі свитка та можливості застосовувати фарби; поява пергаменту (ІІІ ст. до н.е.) завершує допаперову фазу новим інформаційним вибухом: з'являється оптимальний носій інформації - книга (ІV ст. до н.е.).
З Х ст. коли папір (винайдений ще в ІІ ст. у Китаї) стає об'єктом промислового виробництва у країнах Європи починається паперова фаза розвитку інформаційних технологій.
Революцією у процесі розвитку інформаційних технологій стало винайдення в Німеччині книгодрукування (середина ХV ст.), що надало їй форми масової діяльності.
Новий етап у розвитку інформаційних технологій, пов'язаний з технічною революцією кінця ХІХ ст., характеризується створенням поштового зв'язку як форми стабільних міжнародних комунікацій
Спільним для всіх підходів класифікації етапів розвитку технологій є те, що з появою персонального комп'ютера почався новий етап розвитку технології документування інформації. Основною метою стає задоволення персональних інформаційних потреб людини, як для професійної сфери, так і для побутової.
Впровадження комп'ютеру в діловодстві відкриває принципово нові можливості для документаційного забезпечення управління, дає змогу піднести діловодну діяльність на сучасний рівень, кардинально підвищити продуктивність та якість роботи працівників служби документування.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1 Банасюкевич В.Д. Вопросы терминологии управленческой документации // Советские архивы. - 1974. - № 4. - С. 15-21.
2 Басаков М.И. Делопроизводство (документационное обеспечение управления). - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИТК "Дашков и Ко", 2003. - 336 с.
3 Васильев Д.В. Делопроизводство на компьютере. - М.: Финансы и статистика, 1999. - 341 c.
4 Васильева И.Н. Основы делопроизводства и персональный менеджмент. - М., 1999. - 296 с.
5 Гейман Л.М. Этапы развития информатики как системы знаний // Микропроцессорные средства и системы. - № 3. - 1989. - с. 31-34.
6 Делопроизводство на компьютере (компьютерные технологии в делопроизводстве) / С.Л. Кузнецов. - М.: Бизнес-школа "Интел-Синтез", 1999. - 397 с.
7 Діденко А.Н. Сучасне діловодство: Навч. посібник. - 3-тє вид. - К.: Либідь, 2001. - 384 с.
8 Зыков Ю.А. Даугела В.К. Проблемы развития информационных технологий. - М.: Экономика, 1981. - 215 с.
9 Інформатика. Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології: Підручник. - К.: Каравела, 2003. - 464 с.
10 Илюшенко М.П., Кузнецова Т.И., Лившиц Я.З. Документоведение. Документ и системы документации. - М., 1977. - 502 с.
11 Информатика: Практикум по технологии работы на компьютере / Под ред. проф. Н.В. Макаровой. - 4-е перераб. изд. - М.: Финансы и статистика, - 2001. - 617 с.
12 Информатика: Учебник. - 3-е перераб. изд./ Под ред. проф. Н.В. Макаровой. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 768 с.
13 Информационные системы в экономике: Учебник / Под ред. проф. В.В. Дика. - М.: Финансы и статистика, 1996. - 272 с.
14 Информационные технологии в промышленности / Ю.Г. Данилевский, И.А. Петухов, В.С. Шибанов. - Л.: Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 1988. - 283 с.
15 Использование Microsoft Office 97: Проф. вып.: Пер. с англ. - К.; М.-СПб.: Изд. дом "Вильямс", 1998. - 360 с.
16 Кирсанова М.В., Аксенов Ю.М. Курс делопроизводства: Документационное обеспечениеуправления: Учебное пособие. - 2-е изд. - М., 1997. - 427 с.
17 Козырев А.А. Информатика: Учебник. - СПб.: изд-во Михайлова В.А., 2002. - 511 с.
18 Компьютерные технологии обработки информации: Учеб. пособие / С.В. Назаров, В.И. Першиков, В.А. Тафинцев и др.; Под. ред. С.В. Назарова. - М.: Финансы и статистика, 1995. - 248 с.
19 Крейнак Дж., Хебрейкен Дж. Интернет: Энциклопедия. - СПб.: Питер, 2000. - 594 с.
20 Кузнецова С.Л. Делопроизводство на компьютере. - М., 2000. - 408 с.
21 Кузнецова Т.В. Делопроизводство: Документационное обеспечение управления. - М.: Бизнес-школа "Интел-Синтез", 1999.
22 Кудряев В.А. и др. Организация работы с документами: Учебник. - М.: ИНФРА-М, 1999. - 592 с.
23 Куперштейн В.И. Современные информационные технологии в делопроизводстве и управлении. - СПб.: БХВ, - 1999.
24 Кушнаренко Н.Н. Документоведение: Учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2000. - 460 с.
25 Кушниренко А.Г., Лебедев Г.В., Сворень Р.А. Основы информатики и вычислительной техники. - М.: Просвещение, 1991. - 481 с.
26 Ларин М.В. Управление документацией и новые информационные технологии. - М.: Научная книга, 1998. - 254 с.
27 Лившиц Я. З. Документационное обеспечение управления. - М.: Знание, 1975. - 63 с.
28 Лившиц Я. З. Документоведение как научная дисциплина // Советские архивы. - 1973. - № 6. - С. 17-21.
29 Лихачев М.Г. Документы и делопроизводство: Справ. Пособие. -М.: Экономика, 1991. - 367 с.
30 Лысенко Н.А., Сербиновский Б.Ю., Цвєткова С.Н. Документирование управленческой деятельности на предприятии: делопроизводство и корреспонденция: Учеб. пособ. - Ростов н/Д: МарТ, 2002. - 272 с.
31 Макарова Н.В. Информатика: Учебник.- 4-е изд. перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 583 с.
32 Организация делопроизводства, приема граждан и работы с письмами и жалобами: Учеб. / Отв. ред. В.П. Кашепов. - М.: Юрид. лит-ра, 1989. - 270 с.
33 Организация работы с документами: Учебник / Под. ред. В.А. Кудряева. - М., 2002. - 592 с.
34 Петров Л. В. Массовая коммуникация и культура. Введение в теорию и историю: Учеб. пособие. - СПб.: Гос. ун-т культуры, 1999. - 211 с.
35 Ракитов А.И. Информационное общество, информатизация. - М., 2001. - 286 с.
36 Савицький В. Функції та значення документа в державному управлінні // Вісник державної служби України. - 2005. - № 4. - С. 28-31.
37 Соколов А.В. Общая теория социальной коммуникации. - Санкт-Петербург, 2002. - 275 с.
38 Соколов А.В. Эволюция социальных коммуникаций. - СПб., 1995. - 163 с.
39 Средства массовой коммуникации и современная художественная культура. Становление средств массовой коммуникации в художественной культуре первой половины XX век. - М.: Искусство, 1983. - 311 с.
40 Стенюков М.В. Документы. Делопроизводство. - М.: "ПРИОР", 1995. -144 с.
41 Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя / изд. 7-е. - М.: ИНФРА, 1997. - 597 с.
42 Хислоп Б., Энжелл Д. Библия для пользователя Word для Windows 95: Пер. с англ. - К.: Диалектика, 1996. - 481 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...