WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДіловодство, Архівознавство → Поняття документообігу - Контрольна робота

Поняття документообігу - Контрольна робота

зовнішніх користувачів бухгалтерської інформації;
- внутрішніх користувачів бухгалтерської інформації;
- для цілей періодичного планування і контролю;
- для прийняття рішень в нестандартних ситуаціях і вибора політики підприємства.
Під управлінським обліком розуміють процес виявлення, вимірювання, накопичення, аналізу, підготовки, інтерпретації та передачі інформації, що використовується управлінською ланкою для планування, оцінки та контролю всередині підприємства.
Завданням управлінського обліку є складання звітів, інформація яких призначена для власників підприємства, де ведеться облік, і його керівників (менеджерів), тобто для внутрішніх користувачів бухгалтерської інформації.
Предметом управлінського обліку в загальному вигляді виступає сукупність об'єктів в процесі всього циклу управління виробництвом. Зміст предмету розкривають його об'єкти, які можна об'єднати у дві групи: 1) виробничі ресурси і 2) господарські процеси та їх результати,
Методи, що використовуються в бухгалтерському управлінському обліку, доволі різні, але взагалі методом управлінського обліку є системний оперативний аналіз.
=> Порівняння управлінського і фінансового обліку дає змогу виділити їх основні відмінності:
- управлінський облік більше спрямований на майбутнє, у зв'язку з чим поєднується з плануванням, а фінансовий, навпаки, реєструє факти і господарські операції, які вже відбулися;
- управлінський облік не керується загальноприйнятими бухгалтерськими стандартами і схемами, тоді як фінансовий чітко регламентований за змістом і формами подання даних:
- при управлінському обліку зосереджується увага на конкретних сегментах господарської діяльності (тобто на окремих видах продукції, яку виробляють і реалізують, на певних сферах ринку і території збуту, а також на різних рівнях управління тощо), а не на всій організації в цілому, як фінансовий облік;
- управлінський облік, на відміну від фінансового, є необов'язковим, і керівництво самостійно вирішує, організувати його чи ні;
- управлінський облік, як правило, децентралізований, а фінансовий здійснюється в центральній (загальній) бухгалтерії підприємства.
Проте, поряд із зазначеними відмінностями, між управлінським і фінансовим обліком є і спільні риси. Обидва вони, по-перше, грунтуються на даних єдиної інформаційної системи обліку; по-друге, спираються на концепцію відповідальності в управлінні господарськими об'єктами; по-третє, їх інформація служить для прийняття рішень, хоча й різної спрямованості.
Облікова інформаційна система має наступні стадії: збір, реєстрація первинних даних, передача їх до обчислювальних. Центрів або апарату управління для обробки даних з метою оперативного управління, накопичення і групування даних по потоках і певних принципах, формування зведеної інформації та здійснення розрахунків, що використовуються в аналітичному і синтетичному обліку, складання внутрішньої та зовнішньої звітності.
Управлінський облік використовує оперативну (первинну) інформацію незалежно від її кількісного виміру, наприклад, відзиви покупців про якість продукції. Але більша частина первинної інформації не задовольняє запити керівників.
Управлінський облік побудований на наступних принципах:
1) безперервність діяльності підприємства;
2) використання єдиних планово-облікових одиниць виміру в плануванні та обліку виробництва;
3) оцінка результатів діяльності структурних підрозділів підприємства;
4) принцип прийнятності та багаторазового використання інформації;
5) принцип повноти і аполітичності інформації;
6) принцип періодичності;
7) принцип бюджетного методу управління.
=> Системи управлінського обліку класифікуються за повнотою охоплення інформацією, ступенем взаємозв'язку фінансового і управлінського обліку, ступенем нормування, повнотою включення витрат до собівартості продукції.
Такий підхід до організації управлінського обліку допускає виділення
його складових частин;
=> облік постачальницько-заготівельної діяльності;
=> облік виробничої діяльності;
=> облік витрат на виробництво і собівартість продукції;
=> облік фінансово-збутової діяльності;
=> облік організаційної діяльності.
Штатний роспис-документ затверджений наказом власника або уповноваженого ним органу , який визначає склад працівників даного підприємства , установи організації із зазначенням їх посад та посадових окладів ,особливостей оплати .
ЗАТВЕРДЖУЮ:
штат у кількості ___ одиниць із місячним фондом заробітної плати ________ грн.
Директор
_____________ (Ф. І. Б.)
(підпис)
М.П.
ШТАТНИЙ РОЗПИС
___________________________
(найменування підприємства)
на ________ рік
№ з/п Назва посада Кількість одиниць Оклад,грн. Примітка
1 2 3 4 5
Призначення на роботу
Кожен громадянин реалізує право на працю шляхо укладання трудового договору з підприємством , установою , організацією або з фізичною особою.
1. Трудовий договір.
2. Строковий трудовий договір.
3. Сумісництвом.
4. Тимчасовими працівниками.
5. Договір підряду.
Трудовий договір -являє собою угоду між працівником і власником пітприємства, установою , організацією або уповноваженим ним органом чи фізичною особою .
Строковий трудовий договір-укладається у випатках , коли трудові відносини можуть бути встановлені на певний строк з урахуванням характеру подальшої роботи або умов їївиконання ,чи інтересів працівника та вінших випатках , передбачених законодавством .
Сумісництвом - вважається виконання працівником , крім своєї основної роботи іншої , регу лярної та оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому ж або іншому підприємстві.
Тимчасовими працівниками-важаються працівники ,прийняті на роботу терміном до двох місяців ,а для заміщення тимчасово вітсутніхпрацівників , за якими зберігається їх місце роботи ,- до чотирьох місяців .
Договір підряду -являється особою угодою між фізичною особою і роботодавцем , відносно до якого одна сторона зобовязується на свій ризик виконати певну роботу ,а а інша сторона зобовязується прийняти і

 
 

Цікаве

Загрузка...