WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДіловодство, Архівознавство → Зразковий статут ТзОВ (бланк) - Реферат

Зразковий статут ТзОВ (бланк) - Реферат

ЗРАЗКОВИЙ СТАТУТ
товариства з обмеженою відповідальністю
______________________________________________________
(назва товариства)
І. Товариство __________________________________________________________________
(назва)
створюється як товариство з обмеженою відповідальністю (надалі іменоване "товариство").
2. Учасниками товариства (надалі іменовані учасниками) є:____________________________
______________________________________________________________________________
3. Місцеперебування товариства:__________________________________________________
(адреса)
4. Товариство створюється для:___________________________________________________
______________________________________________________________________________
5. Для забезпечення діяльності товариства за рахунок внесків учасників утворюється статутний фонд у розмірі ___________________________________________________________
(не менше, ніж 50 000 карбованців)
В утворенні статутного фонду беруть участь:________________________________________
_____________________________________________________________________________
(учасники, їх пай у статутному фонді)
6. Товариство набуває прав юридичної особи з моменту його реєстрації виконкомом _________________________________________________________________________________
районної, міської, районної у місті Ради народних депутатів (місто, область, край)
Товариство має право від свого імені укладати договори, набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді, арбітражі і третейському суді. Товариство має печатку і бланки зі своєю назвою.
Товариство у своїй діяльності керується діючим законодавством України, установчим договором і цим Статутом.
7. Учасники не відповідають за зобов'язаннями товариства, а товариство не відповідає за зобов'язаннями учасників. Учасники зазнають збитків у межах своїх внесків. Учасники, які не повністю внесли вклади, відповідають за зобов'язаннями товариства невнесеною частиною вкладу у випадку__________________________________________________________________
8. Товариство може створювати дочірні підприємства, філії і представництва.
Філії і представництва товариства діють від його імені на підставі положень про них, затверджених товариством, а дочірні підприємства - на підставі статутів, затверджених то-вариством.
9. Чистий прибуток товариства, який утворюється відповідно до встановленого порядку, після сплати податків, передбачених законодавством, підлягає розподілові поміж учасників за підсумками роботи за рік __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(пропорційно до паїв учасників у статутному фонді товариства )
10. Товариство створює резервний фонд у розмірі____________________________________ ______________________________статутного фонду. (не менше, ніж 15 відсотків)
Резервний фонд формується за рахунок відрахувань від чистого прибутку при досягненні фондом зазначеного розміру.
Обсяг щорічних відрахувань до резервного фонду складає ____________________________ чистого прибутку товариства. (не менше 15 відсотків)
11. Вищим органом управління товариства є збори учасників. Вони складаються з учасників або їх представників. До вищого органу товариства входять ______________________________
представники трудового колективу товариства. Представники учасників призначаються ними__________________________________________________________________________
(постійно або на певний термін)
Учасник має право у будь-який час замінити свого представника у зборах учасників, повідомивши про це інших учасників.
Учасник товариства має право передати свої повноваження у зборах іншому учаснику або представникові іншого учасника товариства.
Учасники мають кількість голосів, пропорційну до обсягу їх паїв у статутному фонді.
У випадках, коли ухвалою зборів учасників можуть бути безпосередньо порушені інтереси лише одного або декількох учасників, зокрема при розгляді питання про виключення учасника з товариства, ці учасники або їх представники у голосуванні участі не беруть.
Збори учасників обирають свого голову (з ухвали учасників може передбачатися черговість головування учасників (представників учасників) за абеткою.
12. До виняткової компетенції зборів учасників належить:
а) визначення основних напрямків діяльності товариства, затвердження його планів і звітів про їх виконання;
б) зміна статуту;
в) обрання і відкликання членів виконавчого органу і ревізійної комісії;
г) затвердження річних результатів діяльності товариства, включно його філій, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, порядку відшкодування збитків;
д) створення, реорганізація і ліквідація дочірніх підприємств, філій і представництв, затвердження положень (статутів) про них;
е) прийняття ухвал про притягнення до майнової відповідальності службових осіб товариства;
є) затвердження правил процедури і інших внутрішніх документів товариства, визначення організаційної структури товариства;
ж) визначення умов оплати праці службових осіб товариства, його філій і представництв;
з) затвердження договорів, укладених на суму вищу від_________________________________________________________карбованців;
і) прийняття ухвали про припинення діяльності товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу:
к) визначення обсягу, форми і порядку внесення учасниками додаткових вкладів;
п) розв'язання питання про придбання товариством паю учасників;
м) виключення учасника з товариства. Одностайність у найвищому органі потрібна при розв'язанні питань, перелічених у пунктах "а", "б" і "м" цього пункту.
Ухвали з усіх інших питань приймаються простою більшістю голосів.
13. Збори учасників товариства, як правило, розв'язують питання на своїх засіданнях. У випадках_______________________________________________________________________
(вказано конкретні випадки, або дається посилання до правил процедури)
дозволяється прийняття ухвали опитуванням.
У цьому випадку проект ухвали розсилається учасникам, які мають доповісти свою позицію письмово. Протягом 10 днів з моменту надходження інформації від останнього з них, усі вони мають бути повідомлені головою про прийняту ухвалу. Ухвала опитуванням вважається прийнятою при відсутності заперечення жодного з учасників.
Збори учасників вважаються правомочними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що посідають загалом більше 60 відсотків голосів, а з питань, що потребують одностайності, всі учасники.
Будь-який з учасників має право вимагати розгляду питання на зборах учасників при умові, що це питання було поставлененим не пізніше ніж за 25 днів до початку зборів.
Голова зборів учасників товариства організує ведення протоколу. Книга протоколів має бути у будь-який час надана учасникам. За їх вимогою повинні видаватися посвідчення витягу з книги протоколів.
14. Збори учасників скликаються не рідше ніж двічі на рік. Позачергові збори учасників скликаються головою, якщо цього вимагають інтереси товариства в

 
 

Цікаве

Загрузка...