WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДіловодство, Архівознавство → Складання й оформлення службових документів - Курсова робота

Складання й оформлення службових документів - Курсова робота

видання
Засідання комісії
Голова - О. Л. Головко
Секретар - С. В. Тищенко
Були присутніми: 20 чол. (список додається).
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про підготовку до конференції. Доповідач Н. Д. Клименко. СЛУХАЛИ:
Клименко Н. Д.
Короткий виклад змісту виступу. ВИСТУПИЛИ:
Ґудзь В. О. УХВАЛИЛИ:
1.____________________
2.____________________
Голова (тдпж) О. Д. Головко
Секретар (тдпж) С. В. Тищенко
У справу №_______
00.00.02
Л. П. Петрова
4. Акти
Акт - це документ, що складається однією чи кількома особами й підтверджує встановлені факти або дії. Розрізняють акти законодавчі та адміністративні. Законодавчі містять рішення щодо законів, указів, постанов. Адміністративні складаються для підтвердження фактів подій, вчинків, пов'язаних з діяльністю установ, підприємств та окремих осіб. Акти складаються в разі зміни керівництва, приймання та передачі справ, інвентаризації, проведення випробувань нових зразків продукції, експертизи винаходів, аварій тощо.
Акт завжди готується групою людей - комісією, яка може бути постійнодіючою або призначається керівником у конкретному випадку. Головне при складанні акта - встановити фактичний стан справ і правильно його відобразити. Акт оформляється на загальному бланку організації. Основні реквізити: назва виду документа,
дата, індекс, заголовок до тексту, гриф затвердження, текст, відмітка про наявність додатків, підпис голови та членів комісії. Якщо ж акт є документом зовнішнім, то він повинен мати юридичну адресу фірми.
Текст складається з двох частин: вступної й основної. У вступній частині вказуються підстава для його складання (договір, розпорядчий документ із вказівкою його номера та дати), а також ким складений акт (голова, члени комісії).
В основній частині викладаються суть, характер, методи й строки виконання роботи, встановлені факти, а також висновки, пропозиції. Зміст акта може бути поділеним на пункти, містити матеріали, які представлені у вигляді таблиць. Перед реквізитом підписів голови й членів комісії вказується кількість примірників і місцезнаходження, яке визначається кількістю зацікавлених в ньому сторін. Якщо до акта є додатки, то після відмітки про кількість примірників розміщується відмітка про наявність додатків. Після складення акта комісія ознайомлює всіх зацікавлених осіб з його змістом. До акта включають тільки ті факти, достовірність яких перевірена членами комісії. Особа, яка не згідна зі змістом акта, зобов'язана підписати його із застереженням про свою незгоду. Особливу думку члена комісії слід оформити на окремому аркуші як додаток до акта.
Зразок додається.
Назва міністерства, ЗАТВЕРДЖУЮ
відомства, організації Директор___________________
(назва підприємства) (підпис) Розшифрування підпису
Дата
АКТ
Дата №_______
Місце видання
Про______________________________(заголовок до тексту)
Підстава:________________________________________________
Від__________________№______________
Комісія у складі:
Голова__________________________________________________
(посада, прізвище, Ініціали)
Члени комісії:
1.________________________________________________
(посада, прізвище, Ініціали)
(посада, прізвище, Ініціали)
(посада, прізвище, Ініціали)
У період з роботи_____ по ________
комісія провела перевірку
У результаті перевірки встановлено
Текст
Складено у двох примірниках: 1 -й примірник - 2-й примірник - Голова комісії ___________
Члени комісії: _
(підпис)
(підпис)
(підпис)
Розшифрування підпису Розшифрування підпису
Розшифрування підпису Розшифрування підпису
(підпис)
У справу №.
_200_ року
Підпис
5. Договори (контракти)
Договір (контракт) - це угода сторін про встановлення й регулювання певних відносин, характер угоди, умови поставки, транспортування, упаковку й маркірування, ціну, якість, оплату, гарантії, права й обов'язки. Він є основним правовим документом у взаємовідносинах між організаціями, двома чи більше партнерами.
При складанні контрактів та їх укладанні необхідно приділяти особливу увагу правовій грамотності тексту, уникати двоякості формулювань, детально висвітлювати умови договірних відносин, а також ретельно перевіряти юридичні адреси підприємств-контрагентів.
Складовими контракту є:
o назва виду й заголовок документа;
o дата, місце складання, номер;
o назва сторін;
o предмет контракту;
o умови й строки поставки, перевезення, зберігання, упаковки, маркірування, реклами і реалізації;
o умови й строки оплати, особливості й порядок розрахунків;
o порядок передачі-приймання виконаних робіт;
o відповідальність сторін;
o гарантії страхування;
o перехід права власності ризику;
o порядок вирішення суперечок;
o юридичні адреси сторін;
o підписи посадових осіб;
o печатки фірм-контрагентів.
Комерційні договори зберігаються 3 (три) роки по закінченні строку їх дії. Договори з іноземними партнерами необхідно зберігати не менше 10 (десяти) років.
Зразок договору додається.
ДОГОВІР НА НАДАННЯ РЕКЛАМНИХ ПОСЛУГ
м._____________ "____"_______________200_ р.
(назва організації, установи, підприємства)
в особі____________________________________________________,
що діє на підставі___________________________________________,
названий у подальшому "Рекламіст", з одного боку, і_____________
(назва організації, установи, підприємства)
в особі____________________________________________________,
що діє на підставі___________________________________________,
названий у подальшому "Рекламодавець", з іншого боку, уклали цей Договір про подане нижче.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
Рекламодавець доручає, а Рекламіст зобов'язується виконати наступну роботу з реклами_________________________________________
Опис об'єкта реклами:.
Опис реклами або послуг:_
Дата надання послуги (проведення рекламної акції):.
Обсяг: _ Умови:
2. ОБОВ'ЯЗКИ РЕКЛАМІСТА
Рекламіст бере на себе виконання таких робіт:
2.1. Подає на затвердження Рекламодавцю в__________денний
строк з дня підписання Договору докладну програму робіт з реклами продукції або надання послуг іззазначенням часових інтервалів, звітних матеріалів та орієнтовних сум, необхідних для виконання робіт.
Програма після її затвердження є невід'ємною частиною цього Договору.
2.2. Власними силами та з власних матеріалів, на власній матеріальній базі виготовляє необхідні ескізи, тексти, оригінал-макети (слайди, відеокасети, магнітні записи, фільми).
2.3. Подає на затвердження Рекламодавцю ескізи, оригінал-макети та інші матеріали, необхідні для проведення робіт. Запуск у виробництво або публікація на затвердження Рекламодавцем матеріалів не допускається.
2.4. Знайомить Рекламодавця за його вимогою з перебігом робіт з виготовлення реклами.
2.5. Розміщує рекламу:__________________________________
(вказати яку І де)
3. ОБОВ'ЯЗКИ РЕКЛАМОДАВЦЯ
Рекламодавець бере на себе наступні зобов'язання:
3.1. Затверджує програму робіт з реклами.
3.2. Затверджує зразки рекламної продукції, яка підлягає тиражуванню.
3.3. Надає інформацію,

 
 

Цікаве

Загрузка...