WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Політика як соціальне явище - Курсова робота

Політика як соціальне явище - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
на тему
Політика як соціальне явище
План
Вступ……………………………………………………………………3
1. Поняття та категорії політики. Суб`єкти і об`єкти політики………………4
2. Сутність, структура й функції політики……………………………………..6
3. Політика й сучасний розвиток українського суспільства…………………14
4. Політичний процес…………………………………………………………..20
Висновок………………………………………………………………………...24
Список використаної літератури………………………………………………25
Вступ
Полiтологiя - це наука про полiтику i про людей в полiтицi. Що являє собою полiтика i що привертає до неї увагу людей? Чому влада над людьми i ситуацiями, нiби невидимий мaгнiт, притягує до себе тiльки певнi категорії iндивiдiв? Що налаштовує полiтичнi уми рiзних епох на неоднозначне тлумачення соцiальної cутi та ролi держави? Привабливою бачиться i непересiчнiсть особистостi в полiтицi, а полiтичне лiдерство, увiнчане визнанням нації, несучи вiдчутнi плоди й вaгoмi зрушення в соцiальному життi, не залишає байдужим жаден допитливий розум. Iнтригують перипетії й конфiгурацiя мiждержавних вiдносин, зигзаги й надзвичайностi cвiтoвої полiтики.
Студентство, як енергiйна, соцiально активна й чутлива соцiальна група, за своєю природою схильне до осягнення того, що мовою досвiдчених професiоналiв вiд полiтики зветься "teppa-iнкогнiта". При цьому допитлива молодь часто опиняється на хибних стежках, властивих перiоду її свiтоглядного та громадянського становления.
Полiтологiя як академiчна дисциплiна мiцно закрiпилися у вузiвських програмах Украiни i своею евристичною сутнiстю покликана сприяти формуванню громадянської полiтичної культури студентської молодi.
1. Поняття та категорії політики. Суб`єкти і об`єкти політики
Термін "політика" походить від давньо-грецького слова "роlic" (місто-держава) та його похідних: "роlitike" (мистецтво управляти державою),"роliteyа" (конституція). Єдиного визначення поняття ^політика" нема. Платан під політикою розумів мистецтво, здатність жити в умовах поліса, що ставить людину у певні поведінкові рамки. М. Вебер вважав,,що політика - це прагнення до влади, її завоювання, утримання в різних великих суспільних колективах; він розрізняв політику у широкому та вузькому розумінні: у широкому - це політичні відносини, пов'язані з управлінням окремими сферами людського життя, а у вузькому - керівництво політичною організацією, передовсім державою. Д. Істон розглядає політику як реалізований владою розподіл цінностей, а Я Меркл твердив, що у своїх найкращих проявах політика - це шляхетне прагнення до справедливості та розумного порядку, а у найгірших - це корислива жадоба влади, слави, багатства.
Трактування політики, які є в політичній науковій літературі, молена згрупувати так:
o політика як процес боротьби за завоювання та утримання влади (Я. Макіавеллі, Ж. Бюрдо, М. Дюверже, Р. Арон та ін.);
o політика як специфічний вид діяльності соціальних суб'єктів, пов'язаний з боротьбою за владу, розподілом цінностей, управлінням державними та суспільними справами (М. Ільїн, А. Мельвіль, Ю. Федоров та ін.).
Політика виникла з необхідності підпорядкувати індивідуальні та групові інтереси інтересові всезагальному, який полягає у збереженні цілісності та єдності розшарованого суспільства. Цей особливий вид людської діяльності покликаний з'ясовувати як довготривалі, так і поточні інтереси різних соціальних груп. Політика є засобом забезпечення інтересів як великих груп
людей (наприклад, націй, класів), так і нечисельних груп (наприклад, фінансових чи регіональних кланів). Вона є усвідомленою діяльністю, зорієнтованою на забезпечення суспільних процесів, їх регулювання, розвиток у певному напрямку. Політика - це діяльність осіб, мікро- і макрогруп та інститутів, спрямована на завоювання і утримання влади; це система відносин у суспільній організації, що регулюється нормованою ієрархією підпорядкування.
У політиці, як сфері життєдіяльності людей, виявляються відмінності інтересів різних груп, які, з одного боку стикаються, а з іншого взаємоузгоджуються. Політика є продуктом свідомої довільної, а часом - свавільної діяльності людей, рушійною силою якої є певний інтерес. Проте* в цілому політика виражає інтегрований суспільний інтерес.
Метою політики є забезпечення панування одних суспільних груп над іншими, одних інтересів - над іншими,або. узгодження соціальних інтересів, забезпечення оптимального можливого в даному суспільстві та в конкретних умовах здійснення суспільних процесів. Засобами політики є право, сила, мораль. Призначення політики у тому, щоб на основі спільних інтересів об'єднувати усі верстви суспільства і спрямовувати їх дії на вирішення важливих суспільно-державних завдань.
2. Сутність, структура й функції політики
Походження поняття "політика" здебільшого пов'язують із назвою однойменної праці давньогрецького мислителя Аристотеля, в якій він розглядав основи організації та діяльності держави, політичної влади.
Як відносно самостійна сфера суспільного життя, політика виникла водночас із соціальною, етнічною та релігійною диференціацією суспільства. Покликали її до життя ускладнення механізмів матеріального виробництва, культурний прогрес, зростання соціальної мобільності суспільства. Внаслідок цих об'єктивних процесів виокремилися групи людей з підвищеною конфліктністю, непримиренністю. А механізми обміну й розподілу в сфері суспільного виробництва, догмати й ідеали релігійної віри, звичаї* традиції та інші регулятори людських відносин виявилися неспроможними ефективно усувати суперечності, що перманентно виникали в суспільстві. Постала нагальна потреба в соціальній силі, здатній забезпечити реалізацію особистих, групових, суспільних інтересів, регулювання відносин між людьми для збереження цілісності суспільства. Тому політика заявила про себе як мистецтво суспільного існування, необхідний чинник збереження цілісності диференційованого суспільства.
"Політика" є одним з найбільш неоднозначних термінів. Це виявляється насамперед у повсякденному житті, коли політикою називають будь-яку цілеспрямовану діяльність: мистецтво управління суспільством, громадську активність, сферу задоволення амбіційних і користолюбних прагнень людей тощо.
Неоднозначність побутових уявлень про політику пов'язана зі складністю й багатогранністю її виявів. Саме тому побутують різні наукові тлумачення, в яких політика постає як одна зі сфер життєдіяльності суспільства; система певних суспільних відносин, взаємодія класів, націй, держав між собою і з владою; сукупність дій, заходів, установ, за допомогою яких узгоджуються інтереси різних
верств населення; прагнення здобуття і використання державної влади, цілеспрямованого впливу на неї; участь у справах держави, у визначенні форм, завдань, змісту її діяльності; наміри, мета і способи дій правлячої еліти та її оточення; прояви хитрощів, обережності, таємничості, ухилянь, обачності.
Перелічені варіанти інтерпретації політики не вичерпуютьбагатоманітності її визначень, а лише відображають найважливіші з них. Узагальнюючи вищезазначені іпостасі політики, можна запропонувати її наступне визначення.
Політика - одна з найважливіших сфер життєдіяльності суспільства, взаємин різних соціальних груп та індивідів щодо утримання й

 
 

Цікаве

Загрузка...