WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Категоріальне осмислення виборчих процесів - Реферат

Категоріальне осмислення виборчих процесів - Реферат

словом "управління". Характеризуючи менеджмент, американці (родоначальники менеджеризму), як правило, мають на увазі постать менеджера - людини, суб'єкта управління, який працює у певній організації. У ширшому значенні вони використовують терміни "адміністрація", "адміністрування", які більше відображають безособову систему управління. Слід зазначити, що в культурі розвинених країн поняття "менеджмент" досить часто використовується поряд з поняттям "бізнес". Але це не тотожні терміни. В українській політичній літературі все частіше можна зустріти такі визначення, як "бізнес створення кандидатів", "бізнес виборчої кампанії" тощо.
Під американським терміном "менеджмент", як правило, розуміють:
· менеджмент у звичайному значенні цього слова - уміння досягати поставленої мети, використовуючи працю, інтелект і мотиви поведінки інших людей;
· менеджмент - це управління, функція, вид діяльності з управління людьми у найрізноманітніших ситуаціях;
· менеджмент, як збірне поняття "менеджер", - це певна категорія людей, соціальний прошарок тих, хто виконує роботу з управління [21, c. 6].
Політичний менеджмент - це наука і мистецтво аналізу політичного розвитку суспільства на основі використання форм, методів і технологій політичного маркетингу. Однією з важливих проблем, яка вирішується за допомогою політичного менеджменту, є організація і проведення виборчої кампанії. Здійснення його при управлінні виборчою кампанією вимагає дотримання загальних принципів сучасного менеджменту: єдиноначальності, мотивації підлеглих, лідерства, науковості, відповідальності, правильного добору і розстановки кадрів, економічності (тобто раціонального використання людських і матеріальних ресурсів) та забезпечення зворотного зв'язку.
Висновки
"Виборчі технології" - поняття, яке недавно увійшло до наукового обігу. Однак на практиці воно існує здавна як невід'ємне явище політичного життя. Отже, на нашу думку, виборчі технології - це мистецтво вивчення електоральної мотивації, вироблення механізмів, які базуються на певних психологічних підходах за умови, коли першочерговим є не "що", а "як" здійснити, як вдало побудувати виборчу кампанію, вплинути на виборця. Виборчі технології - це, безумовно, технології політико-психологічні. Вони базуються на комплексному науковому підході з урахуванням досягнень низки наукових дисциплін, у першу чергу - політології, соціології, економіки, психології, політичних PR тощо.
Визначаючи поняття "виборчі технології", ми базувалися на визначеннях, сформульованих у контексті проблеми, яка розглядається фахівцями, в тому числі й закордонними. Однак необхідно мати на увазі, що європейські виборчі технології мають свої особливості. В Європі історико-культурні і соціально-політичні обставини впливають на модель виборчих кампаній. Пересічні європейці вважають, що "маркетингом" слід називати лише ті технологічні новації, які безпосередньо запозичуються організаторами виборчих кампаній з практики комерційної діяльності. В Європі стиль політичного життя визначається не як "маркетинг", а як "комунікація" [30]. Однак це вже має бути темою іншого дослідження.
Література:
1. Bongrand M. Le Marketing Politique. - P., 1993. - P. 13 - 14.
2. David D. Le Marketing Politique. - P., 1978. - P. 17.; Lindon D. Le Marketing Politique et Social. - P., 1976. - Р. 3.
3. Амелин В. Н., Устименко С. В. Технология избирательной кампании - М.: "Союз", 1993. - С. 19.
4. Балашова А. Н. Технология избирательной кампании в западной политической науке // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 12:Полит. науки. - 2000. - № 2. - С. 74 - 75.
5. Бебик В. Як стати популярним, перемогти на виборах та утриматися на політичному олімпі. - К.: "Абрис", 1993. - 128 с.
6. Бебик В. М. Базові засади політології. - К.: МАУП, 2000. - С. 298 - 299.
7. Білоус А. Політичні об'єднання України. - К.: "Україна", 1993. - 108 с.
8. Варій М. Й. Політико-психологічні передвиборчі та виборчі технології: Навч.-метод. посіб. - К.: "Ельга, Ніка-Центр", 2003. - С. 270.
9. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. Бусел В. Т. - К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2003. С. 1245.
10. Выдрин Д. Политика: история, технология, экзистенция. - К.: "Либідь", 2001. - С. 240.
11. Головатий М. Ф. Професія ѕ політик. - К.: Парлам. вид-во, 2000. - С. 50.
12. Головатий М. Мистецтво здобувати владу // Політ. менедж. - 2003. - № 1. - С. 50.
13. Грознецкий И. Избирательные технологии: пределы и возможности // Избирательные технологии и избирательное искусство: Сб. статей / Под общ. ред. С. В. Устименко. - М.: Рос. полит. энциклопедия, 2001. - С. 99.
14. Ильясов Ф. Н. Политический маркетинг. Искусство и наука побеждать на выборах. - М.: ИМА-пресс, 2000. - С. 10.
15. Ковлер А. И. Избирательные технологии: российский и зарубежный опыт. - М., 1995. - С. 5.
16. Короткий тлумачний словник української мови / Уклад. Гринчишин Д., Гумецька Л., Карпова В. та ін. - К.: "Рад. шк.", 1978. - С. 268.
17. Котлер Ф. Основы маркетинга. - М.: "Прогресс", 1990. - С. 47.
18. Лозовой М. От "блицкрига" к искусству побеждать // Избирательные технологии и избирательное искусство: Сб. статей / Под общ. ред. С. В. Устименко. - М.: Рос. полит. энциклопедия, 2001. - С. 115.
19. Малишевський Н. М. Технология и организация выборов. - Минск: "Харвест", 2003. - С. 4.
20. Малкин Е. Б., Сучков Е. Б. Основы избирательных технологий. - 3-е изд., расш. и доп. - М.: "SPSL - Рус. панорама", 2002. - С. 24.
21. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента / Пер. с англ. Общ. ред. и вступ. ст. Евенко Л. И. - М.: Изд-во "Дело", 2000. - С. 697.
22. Музыкант В. П. Теория и практика современной рекламы. - М., 1998. - Ч. 2. - С. 5.
23. Пойченко А. М. та ін. Конфлікт у політичному житті сучасної України: теорія і технологія розв'язання . - К.: УАДУ, 1997. - 92 с.
24. Політологічний енциклопедичний словник / За ред. Шемшученка Ю. С., Бабкіна В. Д. - К.: Вид-во "Генеза", 1997. - С. 191 - 192.
25. Політологія / За ред А. Колодій. - К.:Ельга, Ніка-Центр, 2003. - Кн. 1: Політика і суспільство. - С. 93.
26. Політологія у запитаннях та відповідях / За заг. ред. К. М. Левківського. - К.: "Вищ. шк.", 2003. - С. 198.
27. Полторак В. Політичний маркетинг та організація виборчих кампаній // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2002. - №1. - С. 76.
28. Пухкал О., Дикий О. Політичний маркетинг // Вісн. Акад. пр. і соц. Відносин Федер. Профспілок України. - 2002. - № 1(14). - С. 198 - 201.
29. Пшизова С. Н. Демократия и политический рынок в сравнительной перспективе // Полис. - 2000. - № 2. - С. 37.
30. Слободянюк Е.Виборчі технології для "чайників" і не тільки // Нова політика. - 2000. - №2 (28). - С. 44 - 46.
31. Соловьев А. И. Политология: Политическая теория, политические технологии. - М., 2000. - С. 415.
32. Халипов В. Ф., Халипова Е. В., Шишкин А. Н. Выборы и власть: Сл-рь-справочник избирателя. - М.: Изд-во "Совершенство", 1993. - С. 304.
33. www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...