WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Знання про соціальний конфлікт: абсолют чи відносність - Реферат

Знання про соціальний конфлікт: абсолют чи відносність - Реферат

суспільних суб'єктів) і власне "конфлікт" (як конкретна суб'єктна дія, спрямована на реалізацію певного інтересу). Суперечність або ж протиріччя інтересів існує й розвивається всередині того чи іншого соціуму і тривалий час може не помічатися, не актуалізуватися, тобто розвиватися у латентній формі. Ця обставина зумовлює доречність корекції відомих політологічних схем розвитку конфліктів. Як було показано вище, майже кожна з цих схем визначає першою фазою конфлікту латентну фазу, у якій відбувається його визрівання. Цю фазу варто винести за межі схеми розвитку конфлікту і позначити як передконфліктний стан міжгрупових взаємин. В якості початкової фази розгортання власне конфлікту доцільно розглядати демонстраційну фазу, у якій з'являться намір однієї або більше сторін до конкретної політичної чи іншої активної дії.
Запропоноване уточнення видається важливим для розроблення оптимальної тактики регулювання міжетнічних взаємин. До початку конфлікту, в період латентного розвитку протиріч, слід уникати тих методів втручання в ситуацію з боку суб'єктів управління конфліктом (за О. Картуновим та О. Маруховською, це - держава, її органи, незалежні посередники [60]), що їх потребує власне конфлікт. Передчасне застосування в доконфліктній стадії методів, які є ефективними при втручанні в конфлікт, що вже став реальністю, може спровокувати сторони (носіїв протилежних інтересів) до демонстрації рішучості і непоступливості, тобто до вступу у першу фазу справді конфліктної боротьби.
Вважається, що "сучасна соціологічна і політична конфліктологія суттєво доповнює концепцію демократичного суспільства теорією і політичною технологією попередження конфлікту, а також його використання в інтересах розвитку і вдосконалення політичних і суспільних відносин" [61]. Якщо це твердження й істинне, то його істинність, мабуть, також є релятивною, або ж відносною.
Література:
1. Картунов О., Маруховська О. І спокій тільки сниться! // Політичний менеджмент. - 2003. - №1. - С. 102 - 103.
2. Див.: Варшавчик М. Джерело історичне // Джерелознавство історії України. Довідник. Проблеми едиційної та камеральної археографії: історія, теорія, методика. - К., 1998. - С. 40 - 42.; Котигоренко В. Достовірність джерела // Там само. - С. 43.
3. Про це див.: Кезин А. В. Научность: эталоны, идеалы, критерии. Критический анализ методологического редукционизма и плюрализма. - М., 1985. - С. 28 - 31.
4. Зокрема, ще на початку 1970-х років було перекладено і оприлюднено відповідну статтю американського соціолога Т. Парсонса (Див.: Парсонс Т. Общий обзор //Американская социология: Перспективы, проблемы, методы. - М., 1972). Про відставання радянської науки у вивченні соціальних конфліктів свідчили й реферативні огляди зарубіжної літератури (Див., зокрема: Обершелл Э. Теорія социального конфликта // Общественные науки за рубежом: Реферативный журнал. Серия "Философия и социология". - 1979. - №4. - С. 150 - 152).
5. Як приклад, див.: Доронина Н. И. Буржуазные исследования международного конфликта: Критический анализ методологии исследования. - М.,1981; Зарубежные исследования конфликта в системе социалистических общественных отношений. Вопросы теории и методологии (Сборник научных трудов). - М. 1989; Клюгль И. Обострение социальных антагонизмов и буржуазные теории систем и конфликтов // Современный антикоммунизм: критика новейших течений. - Минск, 1979. - С. 67 - 81; Луков В. Теоретические основы концепций буржуазной конфликтологии // Материалы научной конференции "Критика современных буржуазных, реформистских и ревизионистских концепций в области идеологии, этнологии и права". - М., 1976. - С. 25 - 39; Нечипоренко Д. А. Буржуазная "социология конфликта". - М., 1982; Семенова Л. А. К проблеме построения общей теории конфликта в американской буржуазной социологии // Социология и идеологическая борьба: Критический анализ буржуазных социологических концепций. - М., 1978. - С. 40 - 55; Фомина В. Н. Социальный конфликт в концепции постиндустриального государства Алана Турэна // Критика современной буржуазной социологии. - М., 1990. - Вып. 1.
6. Як приклад можна навести: Взаимодействие в конфликтной ситуации. Некоторые факторы, определяющие ход взаимодействия // Вопросы теории и методов социологических исследований. - М., 1976. - С. 319 - 342; Гришанова Н. А., Семенова Л. А. Некоторые аспекты социологической теории конфликта // Вопросы теории и методов социологических исследований. - М., 1974. - С. 116 - 125; Дружинин В. В., Конторов А. С., Конторов М. Д. Введение в теорию конфликта. - М., 1989. Маркс К. Злиденність філософії // Маркс К., Енгельс Ф. Твори. Вид. 2-е. Т. 4. - К., 1959. - С. 94.
7. Маркс К. Злиденність філософії // Маркс К., Енгельс Ф. Твори. Вид. 2-е. Т. 4. - К., 1959. - С. 94.
8. Ленін В. І. Класове зрушення // Ленін В. І. Повне зібр. тв.-Т. 32. -К., 1973. - С. 375.
9. Ленін В. І. Підсумки дискусії про самовизначення // Там само. - Т. 30. - К., 1973. - С. 38.
10. Здесенко А. П., Щедрін В. С. Про деякі проблеми викладання конфліктології // Система неперервної освіти: здобутки, проблеми. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 28 - 31 жовтня 1996 р. У 6-ти кн. - Чернівці, 1996. - Кн. 6; Проблеми сучасної конфліктології. - С. 27.
11. Серед них можна назвати: Вебер М. Про деякі категорії соціології розуміння // Вебер М. Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Практика. - К., 1998. - С. 104 - 157; Дарендорф Р. Современный социальный конфликт // Иностранная литература. - 1993. - №4; Его же, Элементы теории социального конфликта // Социологические исследования - 1994. - №5; Диксон Ч. Конфликт: Семь шагов к миру. - СПб., 1997, Козер Л. Функции социального конфликта. - М., 2000; Колінз Р. Теорія конфлікту в сучасній макроісторичній соціологіі // Філософська і соціологічна думка. - 1993. - №6; Меритон Р., Мид Дж., Парсонс Т., Шюц А. Американская социологическая мысль. - М., 1996; Парсонс Т. Система современных обществ. - М. 1998; Преториус Р. Теорія конфликта // Полис - 1991. - №5; Скотт Д. Г. Конфликты и пути их преодоления. - К. 1991; Тернер Дж. Структура социологической теории. - М., 1985. - Ч. ІІ: Теория конфликта; Фишер Р., Ури Р. Путь к согласию или переговоры без поражения. - М., 1990.
12. Теоретичні напрацювання російських соціологів і політологів викладені у ряді монографій і статей: Глухова А. В. Политические конфликты: основания, типология, динамика (теоретико-методологический анализ). - М., 2000; ДудченкоВ. С. Онтосинтез конфликта (к методологии исследования) // Социологические исследования. - 1996. - №10; Желтухин А. И. Социологическая концепция конфликта // Социологические исследования. - 1994. - №4; Здравомыслов А. Г. Социология конфликта: Россия на путях преодоления кризиса. - М., 1995; Краснов В. И. Конфликты в обществе // Социально-политический журнал. - 1992. - №6 - 7; Клементьев Д. С. К теории социального конфликта и управление дезинтеграционными процессами // Вестник Московского университета. Серия 18: Социология и политология. - 1995. - №4; Модернизация в России и конфликт ценностей. - М.,

 
 

Цікаве

Загрузка...