WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Бідність і багатство в наукових теоріях і сучасних дослідженнях - Реферат

Бідність і багатство в наукових теоріях і сучасних дослідженнях - Реферат

забезпечених прошарків населення;
· небажання ототожнювати себе з класом "багатіїв".
Наводимо деякі риси багатства, які потребують емпіричного підтвердження в умовах України:
· більшість багатих живе у містах;
· більшість багатих - чоловіки;
· багаті зазвичай мають краще здоров'я та більшу тривалість життя;
· багатство має сімейно-клановий характер.
Пропонуємо авторську систему ознак:
· високий рівень доходів, витрат;
· економічна незалежність;
· наявність і нагромадження різного роду соціальних переваг;
· надлишок та різноманітність (за складом) харчування;
· безперешкодне отримання бажаного рівня освіти (навіть незалежно від розумових здібностей);
· наявність нерухомості, власних транспортних засобів, різної побутової техніки, предметів розкоші тощо;
· висока суспільна, а часом і політична активність;
· можливість регулярно та високоякісно відпочивати, задовольняти культурні потреби;
· безперешкодний доступ до високоякісних медичних послуг;
· безкарне нехтування певними громадянськими обов'язками заради власних інтересів.
Природно, багатство має відносний аспект щодо країн, регіонів, поселень. Наприклад, український "середній клас" є багатим, якщо порівнювати стандарти його життя з стандартами більшості африканських країн, та бідним відносно представників середнього класу країнн Західної Європи і США. Людину, що отримує зарплату в $150 у Києві, вважатимуть багатою у депресивному українському селі.
Узагальнення наведених характеристик та відповідних наукових висновків дозволяє запропонувати авторську дефініцію: "Багатство - це понаддостатня наявність ресурсів, необхідних для забезпечення високих стандартів споживання, дотримання повноцінного, часом "розкішного" способу життя".
Викладений матеріал щодо такої актуальної проблеми для України, як бідність - багатство, особливо за умов наростаючого матеріального розшарування, образно кажучи, "жиріючого багатства в період тотального зубожіння населення", свідчить:
по-перше, у потрактуваннях понять "бідність" і "багатство" превалюють економічні аспекти над соціокультурними;
по-друге, ця проблема має міждисциплінарний характер, особливий наголос необхідно робити на її соціальний аспект;
по-третє, якщо говорити про соціологічний аспект, то варто звернути увагу на те, що не існує шкал соціологічного виміру рівня бідності та багатства;
по-четверте, можливо, є сенс за матеріалами соціологічних досліджень сформувати пакет питань щодо визначення рівня бідності - багатства в Україні.
Література:
1. Платон. Законы. // Собр. соч.: в 4-х тт. - М., 1990. - Т. 1. - С. 116 - 126.
2. Аристотель. Политика. // Соч. в 4-х тт. - М., 1983. - Т. 2 - С. 71 - 78.
3. Мальтус Т. Р. Опыт о законе народонаселения. - М.: Эконов Ключ, 1993. - 132 с.
4. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. - М.: Соцэкгиз, 1962. - С. 66 - 75.
5. Спенсер Г. Социальная статика. Изложение социальных законов, обуславливающих счастье человечества. - СПб., 1906.
6. Гиддингс Ф. Г. Основания социологии. Киев - Харьков, 1898. - С. 152.
7. Прудон П. Ж. Бедность как экономический принцип. - М., 1908. - С. 10.
8. Хайек Ф. А. Дорога к рабству. - London, 1983. - C. 226.
9. Хайек Ф. А. Пагубная самонадеянность: ошибки социализма. - М.: Новости, 1992.
10. Реклю Э. Богатство и нищета. - М., 1906. - С. 33.
11. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 23. - С. 656 - 660.
12. Пауперизм // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. - СПб.: Изд-во Ф. А. Брокъгауза и И. А. Ефрона, 1897.
13. Тютюнникова С.В. Формирование доходов населения в условиях рыночной трансформации. - Х.: Основа, 1999. - 273 с.
14. Booth Ch. Life & Labour the people in London. - New York, 1892.
15. Можина М. А. Бедные. Где проходит черта? // Экономист. -1995. -№1.
16. Можина М. А. Методические вопросы определения прожиточного минимума // Экономист. - 1993. - №2.
17. Hobsbawm E. J. Poverty // International Encyclopedia of the Social Science / Ed. by D. Sills. - N.Y.: The McMillian Company & The Free Press, 1968. - Vol. 12. - P. 398.
18. Черенько Л. М. Проблеми бідності в Україні: методи визначення та напрями подолання: Дис. канд. екон. наук: 08.09.01 / Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України. - К., 1999. - 205 с.
19. Hamilton M., Hirszowicz M. Class and Inequality in pre-industrial, capitalist and communist societies. Brighton: Wheatsheaf books; N.Y.: St. martins Press, 1987. vol. XV. - 300 p.
20. Таунсенд П. Наукова праця з Фінляндії. - K.: TACIS, 1996.
21. Townsend P. Measuring Poverty // British Journal of Sociology. - 1954.- №5(a). - P. 130 - 137.
22.Преллер С. Бедные и богатые в Германии: первый доклад Федерального правительства о бедности и богатстве. - http://www.deutschebotschaft-moskau.ru/ru/bibliotek/inter-nationes/arm_reich/
23. Указ Президента України "Про стратегію подолання бідності" №637/2001 вiд 15.08.2001 р. // Урядовий кур'єр, 18.08.2001. - №149.
24. Макоули А. Определение и измерение бедности // Бедность: взгляд ученых на проблему. Серия: демография и социология. Вып. 10 / М.: ИСЭПН РАН, 1994.
25. Goedehart T., Halberstaad V., Kapteyn A. The Poverty Line: Concept and Measurement // Journal of Human Resources, 1977. - №12(4). - Р. 503 - 520.
26. Сіленко А. Генезис і сутність американської держави загального добробуту // Людина і політика. - 2000. - №2. - С. 65 - 72.
27. Макконел К. Р., Брю С. Л. Экономикс. - М.: Республика. - 1992. - Т. 2. - С. 283.
28. McGregor P.,Borooah V. Is Low Spending or Low Income a Better Indicator of Whether or Not a Household is Poor: Some Results From 1985 Family Expenditure Survey // Journal of European Social Policy. - 1992. - №21. - P. 53 - 69.
29. Ringen S. Direct and Indirect Measures of Poverty. Discussion. // Journal of Social Policy. - 1988. - №17. - Р. 351 - 365.
30. Ringen S. Well-being, Measurements and preferences // Acta Sociological. - 1995. - №38. - Р. 3 - 15.
31. Нуреев Р. М. Теории развития: кейнсианские модели становления рыночной экономики // Вопросы экономики. - 2000. - №4.
32. Култыгин В. П. Исследования социальной структуры в переходных обществах // Социологические исследования. - 2002. - №4.
33. Бородкин Ф. М. Социальные эксклюзии // Социологический журнал. - 2002. - №3/4.
34. Lokshin M., Yemtsov R. Household Strategies for Coping with Poverty and Social Exclusion in Post-Crisis Russia // Офіційна сторінка Світового банку в мережі Інтернет - http://info.worldbank.org/etools/docs/pm2-lokshin.pdf.
35. Сергієнко О. Бідність в Україні - теорії та реалії // Україна: аспекти праці. - 2003. - №5. - С. 47 - 50.
36. Lewis O. A Study of Slum Culture. - N.Y.: Random House, 1968. - P. 49 - 53.
37. Lewis O. La Vida. - N.Y.: Random House, 1968.
38. Бойков В. Э. Россия: десять лет реформирования // Социологические исследования. - 2001. - №7.
39. Муздыбаев К. Переживание бедности как социальной неудачи: атрибуция ответственности, стратегии совладания и индикаторы депривации // Социологический журнал. - 2001. - №1.
40. Human Development Report, 1997. - NEW YORK: UNDP, 1997. - P. 5.
41. Кангас О., Рітакалліо В.-М. Різні методи - різні результати? Підходи до багатостороннього аналізу бідності. - Турку, 1997. - 41 с.
42. www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...