WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Імідж як категорія системології політичного світосприйняття - Реферат

Імідж як категорія системології політичного світосприйняття - Реферат

формування образів майбутнього в рамках прототипу формується особливого роду перцептивна конструкція - образ-алгоритм, який програмує певний перебіг подій, пов'язаних з тим чи іншим політичним об'єктом. Цінність алгоритмів полягає в тому, що вони призводять до вирішення завдань найкоротшим шляхом. Вирішення завдання за допомогою алгоритму поділяється на прості операції і здійснюється механічно (у відверненні від змістового контролю), якщо керуватися вказівками алгоритму крок за кроком. Образ-алгоритм як складова прототипу, по суті, є перцептивною конструкцією, яка набуває адаптивно-ідентифікуючого характеру, що дозволяє встановлювати атрибутивні властивості і якості об'єкта. Р. Франсе, автор книги "Перцептивний розвиток", вважає, що образ, який формується завдяки цій адаптивно-ідентифікуючій здатності людини, є не лише суб'єктивно-значимим, оскільки йдеться про формування "таксономії перцептивних наслідків", що виникають під впливом відповідних прототипів і співвідносяться із соціальною спроможністю (індивіда або соціальної групи) [27, c. 22].
Прототипи як стереотипизовані образи-знання за їх походженням можна поділити на дві групи: прототипи політичного сприйняття та прототипи політичної реклами і пропаганди. Останні обов'язково впливають на політичне сприйняття і можуть суттєво спотворювати його. Основниминаслідками цього є, по-перше, те, що вони примушують людину ігнорувати різницю між об'єктами, що сприймаються; по-друге, те, що вони формують у неї неадекватні очікування [7, с. 139]. У цьому випадку особливо значної шкоди прототип завдає образам майбутнього. Він так спотворює образ-прогноз, що людина не може передбачити ефект від того чи іншого рішення як у негативному, так і в позитивному плані.
Вплив прототипу на образ потрібного майбутнього проявляється, перш за все, тоді, коли людина жагуче прагне до якихось подій у сфері політики, але не може оцінити всі наслідки цих подій, а також ступінь їх реальної привабливості [7, с. 146 - 147].
Відтак, можна дійти кількох важливих висновків. По-перше, прототип не лише звужує здатність людини до побудови якомога ширшого образу-знання політичного об'єкта, але й змушує її піддавати класифікації цей політичний об'єкт, незважаючи навіть на те, що він може бути взагалі унікальним і не мати аналогій. По-друге, прототип не може бути нейтральним стосовно політичного об'єкта, і, отже, втручаючись у процес сприйняття, він не дає можливості зупинитися і зібрати максимум інформації, аби визначити ситуацію та виробити альтернативи. Прототип змушує нас приймати однозначне і негайне рішення, блокуючи можливість вибору курсу дій. По-третє, прототип впливає не лише на образ-знання, але й на образи-маркери іміджологеми, що за певних обставин може призвести до їх викривлення або неправильного (неадекватного) формування.
Література:
1. Нарижный Д. Ю., Сурмин Ю. П. Проблемы имиджей кандидатов в президенты Украины // Гуманит. журн. - Д., 1999. - № 2. - С. 66 - 75.
2. Почепцов Г. Г. Профессия: имиджмейкер. - 2-е изд., испр. и доп. - К.: ИСО МО Украины, НВФ "Студцентр", 1998. - 256 с.
3. Почепцов Г. Имидж: от фараонов до президентов. Строительство воображаемых миров в мифе, сказке, анекдоте, рекламе, пропаганде и паблик рилейшенз. - К.: АДЕФ-Украина, 1997. - 328 с.
4. Кривошеїн В. В. Політичний імідж як феномен масового сприймання // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави: Матер. Другої Всеукр. наук. конф. 15 - 16 листоп. 1997 р. - К.: АТ "Реклама", 1997. - С. 328 - 329.
5. Кривошеїн В. В. Іміджова складова політичного світосприйняття: структура елементарного рівня // Грані. - Д., 2002. - № 4. - С. 117 - 121.
6. Кривошеїн В. В. Іміджологема: поняття, структура // Вісн. Дніпроперовськ. ун-ту. Соціологія. Філософія. Політологія. - Вип. 8. - Д.: ДНУ, 2002. - С. 188 - 192.
7. Политическая реклама / Е. В. Егорова-Гантман, К. В. Плешаков, В. Б. Байбакова; Научн. ред. А. А. Бирюков. - М.: ЦПК "Никколо М", 1999. - 240 с.
8. Кривошеїн В. В. "Прообрази" Дж. Локка та прототипи політичного іміджу // Філософія і соціологія в контексті сучасної культури: Зб. наук. праць. - Д.: РВВ ДНУ, 2001. - С. 69 - 75.
9. Семендяев О. Ю. "Эффект стереотипизации": теоретическое обоснование манипулирования массовым сознанием в социологии США // Социс. - 1985. - № 1. - С. 164 - 167.
10. Bird P. Sell yourself. Persuasive tactics to boost your image. - L.: Groom Helm, 1999. - 398 p.
11. Преснякова Л. А. Структура личностного восприятия политической власти // Полис. - 2000. - № 4. - С. 135 - 140.
12. Воловикова М., Трофимов А. Возвращение к себе. Психология. Символ. Культура. - М.: Культура и спорт, 1995. - 310 с.
13. Mukerjee R. Symbolic Life of Man. - Bombay: Freeman, 1959. - 332 p.
14. Price H. H. Thinking and Experience. - L.; N.Y.: Oxford Univ. Press, 1953. - 384 p.
15. Сеченов И. М. Избранные философские и психологические произведения. - М.: Госполитиздат, 1947. - 690 с.
16. Плахова А. В. Социальная символика: к определению понятия // Категории исторических наук: Сб. статей. - Л.: Наука, Ленингр. отд-ние, 1988. - С. 46 - 57.
17. Лосев А. Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. - М.: Искусство, 1995. - 320 с.
18. Костенко Н. В. Ценности и символы в массовой коммуникации. - К.: Наук. думка, 1993. - 128 с.
19. Кривошеїн В. Політичний імідж в аксеологічній структурі політичної ментальності українського народу // Національна ідея у формуванні громадянського суспільства та правової держави в Україні (матер. конф.). - К., 1996. - С. 44-49.
20. Шихирев П. Н. Исследование социальной установки в США // Вопр. философии. - 1973. - № 2. - С. 159 - 166.
21. Артемов В. Л. Стереотип и установка в процессе пропагандистського воздействия // Вопросы теории и методов идеологической работы. Социально-психологические аспекты идеологической деятельности. - Вып. 7. - М.: Мысль, 1977. - С. 70-78.
22. Neustadt R. Presidential power. The politics of leadership. - N. Y.: Wiley, 1960. - 235 р.
23. Katz D. The functional approach to the study of attitudes // Public Opinion Quart. - 1960. - № 24. - Р. 161 - 191.
24. Heider F. The psychology of interpersonal relations. - N. Y.: Wiley, 1958. - 272 р.
25. Smith M., Bruner J., White R. Optinions and personality. - N. Y.: Wiley, 1956. - 311 р.
26. Political images and realities / Еds. by D. Reich, P. Dawson. - Duxbury Press, North Scituate, Massachusetts and Belmont, CA, 1972. - 325 р.
27. France R. Le developpement perceptif. - P.: Academia, 1985. - 366 p.
28. www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...