WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Чутки – активний засіб модифікації суспільної свідомості - Реферат

Чутки – активний засіб модифікації суспільної свідомості - Реферат

загальний модус, уніфікуючи і водночас деталізуючи пояснення. Тим самим підвищується ступінь достовірності чутки, що забезпечує адаптацію її до суспільної свідомості. Емоційна складова при цьому набуває особливого значення, створюючи умови для тривалого існування та надзвичайно швидкого поширення повідомлення.
Щодо чуток, створених із заздалегідь визначеним наміром, то ними можна не тільки управляти, а й визначати їх тривалість та ефективність дії.
Слід визнати можливість виникнення чуток і через низький рівень комунікативної компетентності, коли артикульована адресантом адресату інформація в процесі, що може бути заданий схемою інтенція адресанта - смисл - кодування - передача - декодування, спотворюється.
Однією з підстав виникнення й поширення чуток може бути така особливість людської психіки, як психологічний захист. У формі проекції він пов'язаний з несвідомим перенесенням неприйнятних особистих почуттів, бажань і прагнень на інших. В результаті роботи цього механізму людина несвідомо змінює інформацію про особистий негідний вчинок, небажані якості так, що змінює їх приналежність: вона вже відносить їх не до себе, а до іншої особистості чи об'єкта [7, с. 26].
Безумовно, свою роль у виникненні та циркуляції чуток відіграють й інші механізми психологічного захисту - наприклад, витискування, регресія, заміщення, раціоналізація, сублімація тощо.
Коли ж говорити про колективне несвідоме, то слід звернути увагу і на ймовірне функціонування колективних захисних механізмів. Відтак стає можливим комплексний підхід - маніпулятивна технологія, яка передбачає ініціювання, закріплення і підсилення чуток через використання колективних захисних механізмів.
Становлення засобів масової комунікації, а згодом і перехід до інформаційного суспільства, інформаційна революція обумовили широкий доступ до різних сфер знання тощо. Спільнота має можливість одержувати інформацію врежимі реального часу. Інформаційна реальність зумовила і якісне зростання ефективності використання неформальної комунікації, зокрема, чуток. Ситуація в суспільстві й створення інформаційної нагоди сьогодні, як ніколи, дозволяють використовувати неформальну комунікацію як потужну зброю маніпулятивного впливу на широкі маси, скеровуючи їх світосприйняття та дії. Саме ЗМК можуть у найкоротший термін створити напругу в суспільстві, невизначеність, підґрунтя для чуток, а потім спрямувати суспільну свідомість у заданому напрямку пошуку "істини".
Тобто, замовчуючи певні події і поширюючи відомості про інші, медіа конструюють реальність. Їх вплив не обмежується лише творенням реальності, а й набуває важливішого змісту - визначення майбутнього. За таких умов вони виступають не тільки джерелом соціально значимої інформації і тлумачем політичних кодів, а й механізмом, який запускає генератор цих кодів, створює умови для їх виникнення, визначає спрямування їх поширення і бажану тривалість. ЗМК стають ефективним засобом розгойдування "емоційного маятника" спільноти, збудження суспільства. Німецький психофізіолог В. Вунд говорить, що коливання такого маятника відбувається у трьохвимірному просторі, заданому осями "напруження - розслаблення", "збудження - гальмування" і "задоволення - незадоволення". Таке уявлення досить добре пояснює механізм виникнення і поширення чуток, особливості їх циркуляції.
Ведучи мову про модифікацію суспільної свідомості, не можна оминути визначення ролі та місця в поширенні чуток агентів впливу - "лідерів думок" і певних груп фахівців, що вивчають цей феномен.
Сьогодні, в умовах світових терористичних викликів, складних, неоднозначних трансформаційних процесів, рівень уважності, обережності стосовно оперування інформацією обумовлює стан здоров'я суспільства. Проте певна політична кон'юнктура часто спричиняє інше - зростання напруги в ньому. Відтак утворюється загальний дискурс протистояння. Він активно підтримується як владними інституціями, окремими їх представниками, так і опозиційними колами. Внаслідок цього підвищується психологічна напруга в усьому суспільстві, зростає готовність учасників комунікативного процесу, зокрема й представників загального інформаційного поля, до активності. Саме за таких умов народжуються найнереальніші чутки. Коли очікування дисонують з можливостями, маса, скеровувана певними політичними силами, шукає виходу. А це виливається в акти громадянської непокори - ті, на які й розраховували політичні чи інші сили, що з певними намірами використовують таке явище, як чутки.
Література:
1. Арутюнова Н. Д. Дискурс // Лингвистический энциклопедический словарь. - М., 1990. - С. 136 - 137.
2. Барматова С. "Останній соціалізатор" українського суспільства та його роль у виборах // Політичний менеджмент. - 2004. - №2 (5). - С. 130 - 136.
3. Бродская О., Лысенко В. Человек в массе или человек массы? // Персонал. - К.: МАУП - 2004, - № 3. - С. 56 - 61.
4. Назаретян А. П. Агрессивная толпа, массовая паника, слухи. Лекции по социальной и политической психологии - СПб.: Питер, 2003. - 192 с.: ил.
5. Орбан-Лембик Л. Е. Соціальна психологія: Посібник. - К.: Академвидав, 2003. - 448 с.
6. Орбан-Лембик Л. Е. Чутки як соціально-психологічне явище // Соціальна психологія -2004. - №3 (5). - С. 47 - 62.
7. Потеряхин А. Л. Психология слухов (Научно-практическое пособие). - Черновцы: 2000. - 68 с.
8. Почепцов Г. Г. Информация и дезинформация. - К.: Ника-Центр, Эльга, 2001. - 256 с.
9. Почепцов Г. Г. Теория коммуникации. - М.: "Рефл-бук", - К.: "Ваклер", 2001. - 656 с.
10. Ростовцева Л. И. Поведение потребителей в пословицах и поговорках // Социол. исслед. - М.: Наука - 2004. - № 4 (240). - С. 90 - 93.
11. Социальная психология / Под общ. ред. Г. П. Предвечного и Ю. А. Шерковина. - М.: Политиздат, 1975. - 319 с.
12. Сучасна українська літературна мова: Підручник / А. П. Грищенко, Л. І. Мацько, М. Я. Плющ та ін.; За ред. А. П. Грищенка. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Вища шк., 1997. - 493 с.
13. www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...