WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Фундаментальна загроза національній безпеці - Реферат

Фундаментальна загроза національній безпеці - Реферат

нездатність до творящої цілеспрямованої дії (до досягнення суспільно корисної мети) в межах позитивної людської практики; 2) амбівалентність мотивів діяльності; 3) постійну високу потенційну здатність до конфлікту, до безкомпромісних рішень і, відповідно, їх жорсткої реалізації (до втрати суспільних ресурсів); 4) функціонування моделі організації ресурсів насильства на межі чи в стані дисбалансу; 5) несприйняття моделлю організації ресурсів насильства і його ресурсами динамічних трансформацій і перетворень в межах позитивної людської практики [26, с. 194].
В інформаційну добу перетворення людства на єдину глобальну силу супроводжує постійний руйнівний тиск насильства. Воно виникає на грунті суспільних негараздів, посилених генетичними вадами архітектоніки людського розуму і в умовах, коли в суспільстві провідну роль відіграє продукт інтелектуальної діяльності, може виникати і набирати глобальних масштабів внаслідок хибного технічного рішення. Розвиток зв'язку, центрів управління, вироблення і поширення інформації висувають питання про ймовірність виникнення інформаційного тоталітаризму і тероризму через акт "включення - виключення". Виникнення можливості жорсткого управління і зростання ступеня його жорсткості до рівня тотального контролю над поведінкою і свідомістю окремої людини і цілих соціумів актуалізує питання про створення противаг жорсткому управлінню. Однією з таких противаг може бути "силова" картина світу. Вона має формуватися згідно з гармонійною архітектонікою людського розуму при головних завданнях: 1) максимально повне висвітлення втрат ресурсів внаслідок насильницьких дій соціальних інститутів; 2) визначення хибних цілей розвитку суспільства; 3) визначення неоптимальних моделейорганізації його ресурсів; 4) висвітлення негармонійних елементів архітектоніки людського розуму як першопричини насильства.
В якості висновку можна зазначити, що насильство є наслідком спотвореної архітектоніки людського розуму, що втілюється в деструктивних діях соціальних інститутів, має різні форми і здатне охоплювати окремі особистості, суспільство і державу, становлячи фундаментальну загрозу національній безпеці.
Література:
1. Антипенко Л. Г. Параллельным курсом: "черные технологии" терроризма и "черные технологии" в формировании исторического сознания. / Терроризм - угроза человечеству в ХХI веке. - М.: Институт востоковедения РАН, Издательство "Крафт+", 2003. - С. 255 - 265.
2. Архитектоника. Словарь иностранных слов. - 18-е изд., стер. - М.: Рус. яз., 1989. - 624 с.
3. Бабієва А. Політичне насилля: теоретичний аспект. / "Політичний менеджмент". Український науковий журнал. 2005, №5 (14). - С. 161 - 168.
4. Вебер, Макс. Політичні спільноти і господарство. / Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика. / Пер. з нім. О. Погорілий. - К.: Основи, 1998. - С. 87 - 103.
5. Вебер, Макс. Про деякі категорії соціології розуміння. / Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика. / Пер. з нім. О. Погорілий. - К.: Основи, 1998. - С. 104 - 156.
6. Вернадский В. И. Кристаллография. Избранные труды . - М.: Наука, 1988. - 344 с.
7. Вітгенштейн, Людвіг. Tractatus Logico-Philosophicus. Tractatus Logico-Philosophicus; Філософські дослідження. - К.: Основи, 1995. - С. 5 - 86.
8. Гумилёв Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. - М.: ООО "Издательство АСТ", 2005. - 548 с.
9. Диалектика процесса познания. / Под ред. М. Н. Алексеева, А. М. Коршунова. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1985. - 367 с.
10. Ильин В. В. Политическая антропология. / Под ред. В. В. Ильина. - М.: Изд.-во МГУ, 1995. - 254 с.
11. Иррационалистическая философия ХІХ века. Шопенгауэр Артур. / Хрестоматия по философии: Учебное пособие для высших учебных заведений. Ростов н/Д.: Феникс, 2002. - С. 363 - 383.
12. Кант, Іммануїл. Критика чистого розуму. - Симферополь: "Реноме", 2003. - 464 с.
13. Кант, Иммануил. О применении телеологических принципов в философии. / Соч. в 6-ти т., Т. 5 / Под общ. ред. В. Ф. Асмуса. - М.: Мысль, 1966. - 564 с.
14. Клонингер С. Теории личности: познание человека. 3-е изд. - СПб.: Питер, 2003. - 720с.
15. О'Коннор Джозеф, Мак-Дермотт Ян. Искусство системного мышления. Творческий подход к решению проблем и его основные стратегии. Пер. с англ. - К.: "София", 2001. - 304 с.
16. Політична реклама блоку НДП, 1-й Національний канал. - 9.02.2006.
17. Поппер К. Разум или революция? / Эволюционная эпистемология и логика социальных наук: Карл Поппер и его критики. / Сост. Д. Г. Лахути и др.; пер. с англ. Д. Г. Лахути; вступ. ст. и общ. ред. В. Н. Садовского. - М.: Эдиториал УРСС, 2000. - 464 с.
18. Рассел, Бертран. Человеческое познание: Его сфера и границы: Пер. с англ. - К.: Ника-Центр, 2001. - 560 с.
19. Совет Европы поддерживает Россию. Крымская правда. Общественно-политическая независимая русская газета Украины. - 23.06.2004. - №115 (23490).
20. Сорокин П. А. Общая социология. / Человек. Цивилизация. Общество. / Общ. ред., сост. и предисл. А. Ю. Согомонов: Пер. с англ. - М.: Политиздат, 1992. - С. 25 - 220.
21. Уилсон, Роберт А. Психология эволюции. Перевод с англ. - К.: "Janus books", 1998, СПб.: "Экслибрис", 2002. - 304 с.
22. Фурсов А. И. Серия изданий: Мир. Хаос. Порядок. Введение в серию. / Дехийо Л. Хрупкий баланс: четыре столетия борьбы за господство в Европе. - М.: Товарищество научных изданий КМК, 2005. - С. 6 - 26.
23. Шаблінський І. І. "Агресія" і "насильство" - поняття не тотожні. / "Політичний менеджмент". Український науковий журнал. 2004, №5 (8). - С. 82 - 91.
24. Шаблінський І. І. Розуміння сили. / "Політичний менеджмент". Український науковий журнал. 2003. - №1 (1). - С. 120 - 127.
25. Шаблінський І. І. Розуміння сили в контексті національної безпеки. / К.: Стратегічна панорама. - Щоквартальний науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. - №3, 2005. - С. 46 - 50.
26. Шаблінський І. І. Розуміння сили. Нова філософія сили. - Севастополь: СВМІ ім. П. С. Нахімова, 2004. - 215 с.
27. Шестаков В. Террор - мировая война. - М.: ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2003. - 320 с.
28. www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...