WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Українська національна ідея як детермінанта державотворчих процесів - Реферат

Українська національна ідея як детермінанта державотворчих процесів - Реферат

проголошенням незалежності України. Необхідність суспільної консолідації не втрачає своєї актуальності і нині. Навпаки, зі здобуттям Україною незалежності вона набула сили вищого імперативу. Народ, суспільство можна згуртувати тільки на грунті всеохоплюючої, зрозумілої і близької кожному національної ідеї. Тепер - справа за розбудовою української соборної держави, радикальним перетворенням суспільства і завершенням процесу консолідації української модерної нації, що є кінцевим виявом національного відродження. "Тільки державне існування нації, - писав М. Сціборський, - вповні здійснює і посилює чинний характер самої національної ідеї. Тому основне завдання нації полягає в поширенні її державних меж насамперед на цілий, пов'язаний з нею, етнографічний простір. За цим промовляє не тільки духовна й фізична неподільність нації, але й усі підстави її будуччини. Неможливість чи невміння досягнути свого державного об'єднання позбавляє націю передпосилок дальшого належного росту, а навіть спроможності правильно виконувати свої життєві функції" [51, c. 79].
Отже, українська національна ідея, що поєднує в собі державність, власновладність, суверенітет і соборність, виступає й сьогодні важливою духовною детермінантою подальшої консолідації сучасної української нації, розбудови демократичної держави і творення громадянського суспільства в Україні.
Література:
1. Медвідь Ф. Взаємозв'язок національної і релігійної ідей в контексті релігійно-духовного життя України // Вісник УАДУ.- 2003.- №1.- С. 363 - 368.
2. Ребет Л. Теорія нації. - Львів: Державність, 1997.- 190 с.
3. Незалежність України і виклики сьогодення. Виступ Президента України Л. Д. Кучми на урочистому зібранні, присвяченому дванадцятій річниці Незалежності України, 23 серпня 2003 року // Урядовий кур'єр. - 2003. - 27 серпня.
4. Римаренко Ю. І., Шкляр Л. Є., Римаренко С. Ю. Етнодержавознавство. Теоретико-методологічні засади. - К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2001.- 264 с.
5. Шморгун О. Основний зміст поняття "українська національна ідея" // Розбудова держави. - 1997.- №6.- С. 10 - 19.
6. Реєнт О. П., Лисенко О. Є. Українська національна ідея і християнство - К., 1997.- 124 с.
7. Касьянов Г. В. Теорія нації та націоналізму: Монографія. - К.: Либідь, 1999.- 352 с.
8. Націоналізм: Антологія / Упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. - К.: Смолоскип, 2000. - 872 с.
9. Бочковський О. Вступ до націології. - К.: Генеза, 1998.- 144 с.
10. Шпорлюк Р. Українське національне відродження в контексті європейської історії кінця XVIII - початку XIX ст. // Україна. Наука і культура. Вип.. 25. - К., 1991. - С. 159 - 167.
11. Колодій А. Нація як суб'єкт політики. - Львів: Кальварія, 1997.- 55 с.
12. Кафарський В. Нація і держава: Культура, Ідеологія, Духовність.- Івано-Франківськ: Плай, 1999. - 336 с.
13. Медвідь Ф. Микола Міхновський як речник української національної ідеї // Мандрівець. Видання "Наукових записок Національного університету "Києво-Могилянська Академія".- Тернопіль: Мандрівець, 2001.- №3 - 4 (32 - 33). - С. 45 - 46.
14. Філософія. Курс лекцій: Навч. Посібник / Бичко І. В., Табачковський В. Г., Горак Г. І. та ін. - К.: Либідь, 1993. - 576 с.
15. Бебик В., Головатий М., Ребкало В. Політична культура сучасної молоді. - К.: А.Л.Д., 1996. - 112 с.
16. Вовканич С. Національна еліта та інтелектуальний потенціал державотворення. - Львів, 1995. - 75 с.
17. Горський В. Історія української філософії. Курс лекцій - К.: Наукова думка, 1996. - 286 с.
18. Грицак Я. Нариси історії Укаїни: Формування української модерної нації ХІХ - ХХ століття. - К.: Генеза, 1996. - 360с.
19. Гелей С. Українська національна ідея - методологія державотворення // Гелей С., Пастушенко Р., Рутар С. Українська політологія. - Львів: Комерційна академія, 1995.-С. 15 - 43.
20. Дашкевич Я. Перегук віків: три погляди на минуле і сучасне України // Україна: Наука і культура.- Вип. 26 - 27.- К., 1993. - С. 44 - 78.
21. Жмир В. На шляху до себе. (Етно-соціологічна розвідка). - К.: Демократичні ініціативи, 1995.- 112 с.
22. Жулинський М. Українська національна ідея в ідеологічній системі державотворення // Голос України. - 1995. - 23 листопада.
23. Забужко О. Філософія української ідеї та європейський контекст: Франківський період. - К.: Наукова думка, 1992. - 110 с.
24. Іванишин В. Нація, державність, націоналізм. - Дрогобич: Відродження, 1992. - 178 с.
25. Канак Ф. Національна ідея: поняття і принцип // Розбудова держави. - 1994. - №11.- С. 16 - 23.
26. Карась А. Українська національна ідея // Політологія. -Львів: Світ, 1994.- С. 342 - 357.
27. Канигін Ю., Трачук З. Українська мрія. - К.: Лексикон, 1996. - 108 с.
28. Кирилюк Ф. М., Антонечко В. Г., Гаєвський Б. А. та ін. Українська політологія: витоки та еволюція. Навч. посібник / За ред докт. філос. наук Кирилюка Ф. М. - К.: Варта, 1995. - 328 с.
29. Кресіна І. Українська національна свідомість і сучасні політичні процеси: (Етнополітологічний аналіз): [Монографія]. - К.: Вища шк., 1998. - 392 с.
30. Лісовий В. Що таке національна (українська) ідея? // Націоналізм. Антологія / Упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. - К.: Смолоскип, 2000. - С. 593 - 626.
31. Лизанчук В. Завжди пам'ятай: Ти - Українець! - 2-е доповн. вид.- Львів: Мальва, 2001.- 680 с.
32. Макарчук С. Український етнос. (Виникнення та історичний розвиток): Навч. посібник.- К.: НМК ВО, 1992 .- 148 с.
33. Макаровський І. Національна ідея, політична ідеологія та культура. - Івано-Франківськ, 1996.- 47 с.
34. Медведчук В. Сучасна українська національна ідея іпитання державотворення. - К.: Україна, 1997. - 170 с.
35. Мороз В. Лекції з історії України. - Торонто, 1982.- 128 с.
36. Нагорна Л. Національна ідентичність в Україні. -К.: ІПіЕНД, 2002. - 272 с.
37. Радевич-Винницький Я. Україна: від мови до нації. - Дрогобич: Відродження, 1996. - 360 с.
38. Розумний М. Справа честі. (Алгоритми національного самоусвідомлення). - К.: Смолоскип, 1995. - 72 с.
39. Сергійчук В. Національна символіка України. - К., 1992.
40. Свідзінський А. Проблеми формування нації та держави в сучасній Україні // Універсум. - 1999.- №1 - 2 (63 - 64). - С. 28 - 33.
41. Томенко М. Українська перспектива: історико-політологічні підстави сучасної державної стратегії. - К.: Українська перспектива, 1995. - 104 с.
42. Фартушний А. Українська національна ідея як підстава державотворення: Монографія. -Львів: НУ "ЛП", 2000. - 308 с.
43. Черненко А. Українська національна ідея.- Дніпропетровськ: Вид-во ДДУ, 1994. - 144 с.
44. Шкляр Л. Е. Этнос. Культара. Личность. - (Философско-методологические аспекты исследования). - К.: Наукова думка, 1992. - 84 с.
45. Лютий Т. В. Нігілізм: антологія НІЩО.- К.: ПАРАПАН, 2002. - 296 с.
46. Бердяев Н. Судьба России. - М.: Изд-во МГУ, 1990. - 256 с.
47. Лавриченко Н. М. Педагогіка соціалізації: європейські абриси.- К.: ВіРА ІНСАЙТ, 2000. - 214 с.
48. Куліш П. Хутірська філософія і віддалена від світу поезія // Хроніка 2000. - 3 - 4 (5 - 6).- К.: Довіра, 1993. - С. 110 - 147.
49. Медвідь Ф. Український етнос: екологічні реалії і перспективи // Церква і соціальні проблеми. Екологія, економіка і християнська мораль: українська дійсність і перспективи. - Львів: Місіонер, 2000. - С. 367 - 377.
50. Медвідь Ф. Християнські засади української національної ідеї // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. - Львів: ЛІВС при НАВС України, 1999.- №3 (11). - С. 91 - 94.
51. Сціборський М. Націократія. - Прага, 1936.
52. www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...