WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Сутність легітимації політики - Реферат

Сутність легітимації політики - Реферат

їхнє месіанство.
Забезпечуючи емоційне сприйняття політичної реальності, визначаючи громадську думку, політичну обстановку в суспільстві, віра стає джерелом, об'єднавчою засадою легітимації політичної системи в цілому. Віра в особливі креативні можливостіполітичних лідерів є одним з елементів віри в політичну систему взагалі, яка включає віру в політичні інститути, правильність і справедливість політичних процедур, у цілі політичної спільноти. Віра як емоційно-чуттєва, ірраціональна настанова має тенденцію до раціоналізації, обгрунтування логічними доведеннями, доповнення раціональними постулатами. В результаті основою легітимації політики виступає вже не сама по собі віра, а довіра, що включає її разом з раціональними постулатами і розрахунками. Довіра, отже, по суті є похідною від віри і розуму.
Можна виокремити два взаємодоповнюючі рівні легітимації політики - інформаційний (духовний) і матеріальний. Перший - це царина символів, знань, технологій, ідей, теорій, цінностей, вірувань, переконань, стереотипів, уявлень, будь-яких мовних засобів в цілому, що визначають можливості легітимації. Матеріальний рівень - це інституції, управлінський апарат, організаційні та фінансові засоби реалізації політичного курсу.
Легітимацію політики можна умовно поділити на певні типи. Відповідно до теорії М. Вебера, що взяв за основу типологізації внутрішні виправдання суб'єктів визнання політики, можна виокремити три типи легітимації: традиційний, харизматичний і раціонально-легальний, а також не названий цим вченим, але фактично ним окреслений ціннісно-ідеологічний (що відповідає ціннісно-раціональному типу дії).
Більшість існуючих на сьогодні типологізацій легітимації політики є лише модифікацією зазначених чотирьох типів. Найадекватнішою в методологічному розумінні здається типологізація легітимації політики за типами соціальної дії, запропонованих М. Вебером: цілераціональна (орієнтована на визнання політики з точки зору її кінцевої мети), цінніснораціональна (орієнтована на задоволення певних цінностей, норм і принципів), афективна (пов'язана з впливом на почуття та емоції), традиційна (орієнтована на архетипи, звички, стереотипи, традиції, ідеали "доброго старого").
Легітимація політики виконує такі функції: звільняючу (надає нові можливості реалізації політики), мобілізаційну (організовує соціальні сили на підтримку певного курсу), інтегративну (об'єднує різні верстви населення на основі згоди), регулятивну (регулює відносини між політичними суб'єктами), стабілізаційну (забезпечує сталість політичної системи, суспільства в цілому), захисну (захищає інтереси суб'єктів та прибічників здійснюваної політики), когнітивну (надає знання про зміст та цілі політики) і ціннісно-нормативну (визначає систему політичних значень, пріоритетів та ідеалів).
Легітимація політики здійснюється за допомогою цілої низки механізмів, що сукупно складають її механізм. Механізм легітимації - це взята в єдності система засобів, за допомогою яких розширюються і реалізуються можливості легітимації політики, досягається консолідація суспільства щодо політичного курсу, забезпечується згода керуючих і керованих, єдність волі еліти і мас, утверджуються статуси і ролі суб'єктів політики в здійсненні влади, встановлюється і стабілізується політична система суспільства. Цей механізм повинен розглядатися не як сукупність його елементів (механізмів інформаційного, ідеологічного, психологічного, економічного, правового, морального, механізму соціалізації), а як система елементів, функціонально сумісних, узгоджених між собою і системою в цілому, що постійно оновлюються для збереження основної функції - розширення сфери можливостей здійснення політики, забезпечення ефективності накресленого політичного курсу.
Інформаційний механізм легітимації є системою засобів інформаційного впливу на головних, другорядних і потенційних суб'єктів визнання політики, що забезпечують досягнення нових можливостей за рахунок зміни акцентів, контексту і значень подій, що відбуваються.
Ідеологічний механізм - це висунення, обгрунтування і пропаганда ідей, що сприяють перевазі в політичному протистоянні і звільненню від чужого та шкідливого для успішної реалізації насущних інтересів ідейного впливу.
Психологічний механізм легітимації - це система засобів встановлення сприятливої емоційної атмосфери для реалізації певної політики.
Економічний механізм легітимації є системою фінансово-економічного стимулювання суб'єктів визнання політики.
Правовий механізм легітимації - це система заходів забезпечення правових можливостей успішного здійснення наміченого політичного курсу, що включає гарантії дотримання прав людини.
Моральний механізм легітимації полягає в морально-етичному обгрунтуванні, оцінці цілей, засобів, наслідків, значення політики, що проводиться.
Соціалізаційний механізм легітимації являє собою формування дієздатного суб'єкта визнання політики шляхом ознайомлення зі змістом, цілями і значенням політики (просвітництво, агітація, пропаганда).
Політика будь-яких суб'єктів неможлива без легітимації. Незалежно від їх цілей, легітимація здійснюється шляхом віднайдення та використання можливостей реалізації їх політики. Йдеться, перш за все, про духовні, правові, організаційні, економічні, соціальні та особистісні можливості. Несвоєчасне або неправильне їх використання може призвести до кризи легітимації.
В узагальненому вигляді криза легітимації є вичерпанням можливостей політики адекватно реагувати на запити і виклики ситуції, що швидко змінюється. Зміна ваги політичних сил, ціннісних орієнтацій, ідейних переваг в суспільстві, невідповідність зростання доходів населення підвищенню цін, тенденція до дисфункційності правових регуляторів, зниження авторитету і впливу держави на міжнародній арені можуть також обумовити кризу легітимації.
Криза легітимації політики лідерів, партій, міжнародних організацій, інших політичних суб'єктів є, як правило, наслідком падіння їхнього впливу і свідчить про істотне обмеження їх реальних можливостей впливати на хід подій. Така криза виявляється, по-перше, у неспроможності продовжити реалізацію накресленого політичного курсу; по-друге, у відмові від поставленої мети взагалі; по-третє, у неможливості захистити власні інтереси в політичному протистоянні; по-четверте, у втраті простору для маневру, звуженні вибору при прийнятті важливих рішень.
Отже, криза легітимації політики - це обмеження її можливостей, що не дозволяє реалізовувати завдання, які постають перед її суб'єктами. Причинами можуть бути: по-перше, втрата орієнтації або контролю над процесами, що відбуваються; по-друге, втрата підтримки сил, що володіють необхідним політичним (або фінансовим, що може бути перетвореним на політичний) впливом; по-третє, у знеціненні старих концепцій, ідей, ідеалів,

 
 

Цікаве

Загрузка...