WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Ризик як атрибут політики - Реферат

Ризик як атрибут політики - Реферат

ситуації ризику притаманні такі умови:
· наявність невизначеності;
· необхідність вибору альтернативи (відмову від вибору можна розглядати різновидом вибору);
· можливість здійснити оцінку ймовірності реалізації обраної альтернативи.
Необхідною умовою ризикованої діяльності є не будь-яка невизначеність, а лише статистична невизначеність. У цілому невизначеність означає неоднозначність умов функціонування певної системи. При статистичній невизначеності ймовірність здійснення подій визначається через відносну частоту, а при нестатистичній - визначається як суб'єктивна ймовірність і фіксується числом в інтервалі від 0 до 1, який характеризує ступінь впевненості суб'єкта в настанні тих чи інших подій. При наявності статистичної невизначеності рішення приймаються в умовах ризику; при наявності нестатистичної невизначеності рішення приймаються в умовах невизначеності.
Ситуація ризику якісно відрізняється від ситуації невизначеності. В останніх ймовірність настання результатів рішень та подій у принципі не може бути встановлена. Ситуація ризику - це різновид ситуації невизначеності, настання подій відбувається з певною ймовірністю і може бути більш-менш визначеним. Тобто, у цьому випадку об'єктивно існує можливість оцінити ймовірність подій, що можуть виникнути в результаті спільної діяльності партнерів, контрдій конкурентів або суперників, впливу природного середовища на розвиток ситуації тощо.
Ситуація політичного ризику має кілька модифікацій:
· суб'єкт політичної діяльності робить вибір з кількох альтернатив, має в розпорядженні об'єктивні ймовірності отримання можливого результату, які ґрунтуються, наприклад, на проведених статистичних дослідженнях;
· імовірності настання очікуваного результату можуть бути отримані лише на основі суб'єктивних оцінок, тобто суб'єкт політичної діяльності має справу із суб'єктивними ймовірностями;
· суб'єкт політичної діяльності у процесі вибору й реалізації альтернативи опановує як об'єктивними, так і суб'єктивними ймовірностями.
Намагаючись "зняти" ситуацію політичного ризику, суб'єкт політичної діяльності робить вибір і прагне реалізувати обране рішення. Цей процес і складає зміст поняття "політичний ризик". Причому слід зазначити, що політичний ризик існує як на стадії вибору політичного рішення (плану дій), так і на стадії його реалізації. І в тому, і в іншому випадку політичний ризик задає модель зняття суб'єктом політичної діяльності невизначеності, способом практичного розв'язання протиріччя при неясному (альтернативному) розвитку протилежних тенденцій у конкретних політичних обставинах.
Отже, ризик - це діяльність, пов'язана з подоланням невизначеності в ситуації неминучого вибору, в процесі якої актуалізується можливість кількісної та якісної оцінки ймовірності отримання припустимого результату, невдачі або відхилення від поставленої мети.
Політичному ризику притаманні такі риси, як суперечливість, альтернативність, невизначеність. Суперечна природа політичного ризику виявляється в суб'єктивній оцінці об'єктивно існуючих ризикованих дій. Так, людина, зробивши вибір, здійснила ту чи іншу дію, і може вважати її ризикованою. Інші ж люди можуть оцінювати ті дії як обережні, позбавлені будь-якого ризику.
Альтернативність політичного ризику передбачає необхідність вибору з двох і більше можливих варіантів, рішень, дій. Неможливість вибору знімає проблему наявності ризику. Альтернативність набуває різного ступеня складності й розв'язується в різні способи у залежності від конкретного змісту ситуації ризику. Якщо в життєвих ситуаціях вибір робиться, як правило, на основі минулого досвіду та інтуїції, то при оптимальному вирішенні адміністративного і політичного завдання додатково потрібні спеціальні методи і методики. Невизначеність як рису ризикованої діяльності було розглянуто вище. Тут слід зазначити, що ризик як один із способів зняття невизначеності являє собою незнання достовірного, брак однозначності. Акцентування уваги на цій властивості ризику є важливим у зв'язку з тим, що оптимізувати на практиці процеси соціального управління і регулювання, ігноруючи об'єктивні й суб'єктивні джерела невизначеності, - справа безперспективна.
При розкритті змісту політичного ризику необхідно визначити його соціальні функції. Можна виокремити такі функції політичного ризику [8, с. 82 - 83]:
· інноваційна - полягає в пошуку нетрадиційних шляхів вирішення політичних, а також економічних і соціальних проблем;
· регулятивна - проявляється в конструктивній і деструктивній формах: а) конструктивна форма регулятивної функції політичного ризику полягає в тому, що здатність ризикувати - один із шляхів успішної діяльності особи, що приймає рішення; вона дозволяє подолати консерватизм, догматизм, відсталість, психологічні бар'єри, що перешкоджають перспективним новаціям; б) деструктивна форма регулятивної функції політичного ризику полягає в тому, що приймаються необґрунтовані, незважені, нерозумні рішення, іноді без повної інформації,без належного врахування закономірностей розвитку явищ, що породжує авантюризм, суб'єктивізм;
· захисна - полягає в тому, що ризик - не лише природний стан для особи, що приймає рішення, але й терпиме ставлення до невдач. Помилка внаслідок розрахованого ризику має розглядатися як невід'ємний момент самостійності;
· аналітична - передбачає аналіз всіх можливих альтернатив, варіантів рішень і вибір найбільш корисних і найменш ризикованих варіантів рішень. У простих випадках спираються на інтуїцію, минулий досвід. При виборі оптимальних рішень треба використовувати спеціальні методи аналізу. Тому важливим завданням особи, що приймає рішення, є не відмова від ризику взагалі, а вибір рішень, пов'язаних з ризиком, на підставі об'єктивних критеріїв: тобто до яких меж можна діяти, йдучи на ризик.
Висновки
В умовах значної економізації політичного життя ризик можна розглядати як атрибутивну властивість політики разом з інклюзивністю, функціонування у формі співучасті та взаємодії керуючих та керованих, єдністю свідомих і стихійних чинників, функціональністю. Виявлені такі властивості ризику як атрибуту політики: структурні - можливість відхилення від припустимої політичної мети; імовірність отримання бажаного результату політичної діяльності; невпевненість у досягненні поставленої політичної мети; можливість настання несприятливих наслідків; втрати, пов'язані із здійсненням обраної в умовах невизначеності альтернативи дій; очікування небезпеки, невдачі внаслідок вибору альтернативи та її реалізації; функціональні - інноваційна, регулятивна, захисна, аналітична.
Література:
1. Кривошеїн В. В. Політичне як центральна категорія політичної науки // Вісн. Дніпроперовськ. ун-ту. Соціологія. Філософія. Політологія. - Вип. 7. - Д.: ДНУ, 2001. - С. 192 - 198.
2. Подколзина И. А. Проблемы дефиниции и оценки политического риска в зарубежных исследованиях // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 12. Политические науки. - 1996. - № 5. - С. 21 - 31.
3. Social risk of energy systems: Hearing before the Comm. on Science and technology. - Vol. III. - Washington, 1981.
4. Dylander B. Technology assessment as science and as tools for policy // Acta sociologica. - Vol. 23, № 4. - Copenhagen, 1980.
5. Short Y. F. The social fabric at risk: Toward the social transformation of risk analysis. Amer. association, 1984: Presidential address // Amer. Social. - Vol. 49, № 6. - N.Y., 1984.
6. Рудашевский В. Д. Риск, конфликт и неопределенность в процессе принятия решений и их моделирование // Вопр. психологии. - 1974. - № 2. - С. 84 - 94.
7. Альгин А. П. Риск и его роль в общественной жизни. - М.: Мысль, 1989. - 205 с.
8. Кривошеїн В. В. Політична складова у структурі ризику міжнародного бізнесу // Вісн. Дніпроперовськ. ун-ту. Світова економіка і міжнародні відносини. - Вип. 1. - Д.: Арт-прес, 2002. - С. 79 - 83.
www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...