WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Постмодерн і трансформація ціннісної основи людського буття - Реферат

Постмодерн і трансформація ціннісної основи людського буття - Реферат

суспільства традиційного типу, прагне віднайти можливості для співіснування з останнім. З цим відходить у минуле стереотип: бути сучасним - отже бути Заходом. Існування універсальної моделі цивілізаційного розвитку заперечує, зокрема, відомий французький соціолог А. Турен, який зазначає, що нині не знайти доказів існування єдиної універсальної моделі людської цивілізації, втілення якої прагнули б усі країни, рухаючись до сучасного світу [25]. Що ж стосується стійкості зазначеного стереотипу на пострадянськомусоціально-політичному просторі, то він, швидше за все, тимчасово спровокований несподівано-масштабною вестернізацією, ейфорія щодо позитивних наслідків якої поступово минає.
Постмодерна реальність, яка розвинулась в якості домінанти у західному світі до певної міри поступово, в пострадянській реальності на рівні індивідуальної свідомості набула ознак соціально-політичної невизначеності і навіть катастрофічності. Характеризуючи перспективи російської культури, Й. Бродський 1994 року зауважував, що Росія у найближчому майбутньому "вже не буде на передньому краї соціальних і культурних змін", оскільки був втрачений унікальний шанс реалізації іманентного їй масового суспільства. Що ж стосується повернення до капіталізму, то останній - "це атомізація суспільства, особливо культурна атомізація", а, отже, повернення слід розглядати як втрачену можливість поступального самобутнього розвитку. Розвиваючи свою думку, поет зазначає, що "ідея організації масового суспільства, соціалістична ідея, незважаючи на все наше презирство до цього слова, ніколи не помре". Масове суспільство, до якого апелює Й. Бродський і яке є вірогідною перспективою людства, в майбутньому повинне було б характеризуватися "збереженням егалітарного відчуття, відчуття рівності", а також браком "сьогоднішнього шкурницького себелюбства, в яке всі заглиблені", неприпустимістю "грядущого Хама", Звіра в людській подобі [26].
Подолання кризи ідентичності пострадянської людини, яка не тільки в Росії, а й в Україні все ще намагається знайти прихисток у віртуальному, неможливому для відтворення світі ідеалізованого масового суспільства, на думку українського філософа В. Горського, є надзвичайно складним, але не неможливим завданням, яке полягає в тому, щоб "прилучаючись до глобалізованого "ми" зберегти відчуття ідентичності власного "Я". Отже, зауважує філософ, нам слід діяти, пам'ятаючи: "Не прагнути "злитися" з Європою, сховатися під затишною європейською парасолькою, а стверджувати власну європейськість, зберігаючи опозицію своєї неповторності, - ось те складне завдання, яке повинна вирішити українська культура на нинішньому етапі своєї трансформації" [27].
Перехід суспільства і, в широкому розумінні, людської цивілізації від цінностей модерну до постмодерну це, на думку російського вченого Ю. Яковця, "найважчий період в історії людства за останнє тисячоліття, оскільки він відображає всезагальну кризу, агонію індустріального суспільства і "пологові корчі" постіндустріального, яке, вийшовши з чрева цивілізації, що минає, є ще надто слабким, щоб справляти визначальний вплив на долю людства" [28]. За цих умов неминучі кризові ситуації і потрясіння в окремих країнах, цілих регіонах і в загальносвітовому масштабі. Вчені навіть не виключають можливості самознищення людської цивілізації. Усе залежить від того, чи зможе постіндустріальна цивілізація, не розпорошивши своїх зусиль, "залучити до сучасних процесів суспільного виробництва і відтворення, нагромадження багатства і розподілу його весь світ", що стане основою для більш активного духовного життя людей, відкриє можливості для формування нових систем загальнолюдських цінностей і гуманізму [29]. Тим більше, що людству, як і всьому живому на планеті, властиве прагнення до виживання, яке й полишає надію на подальше існування.
Література:
1. Мартинов А. Ю. Футурологічні сценарії глобальної перспективи // Нова парадигма: Альманах наукових праць.-Вип. 28.-Запоріжжя, 2002. - С. 152.
2. Див.: Гулыга А. В. Что такое постсовременность? // Вопросы философии. - 1988.- № 12. - С. 153.
3. Див.: Философия культуры. Становление и развитие. - Пб.: Лань, 1988. - С. 352.
4. Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна / Пер. с фр. Н. А. Шматко.-М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 1988. - С. 10; Философия культуры…- С. 356.
5. Кеннеди П. Вступая в ХХІ век: Пер. с англ. / Предисл. В. Согрина.-М.: "Весь мир", 1997. - С. 407.
6. Соболь О. М. Постмодерн і майбутнє філософії. - К.: Наукова думка, 1997. - С. 65.
7. Див.: Современная западная философия: Словарь / Сост.: Малахов В. С., Филатов В. П.-М.: Политиздат, 1991.-С. 238.
8. Милецкий В. П. Российская модернизация: Предпосылки и перспективы эволюции социального государства. - СПб.: Издательство С.-Петербургского университета, 1997. - С. 8.
9. Див.: Постмодернизм и культура: Материалы "круглого стола" // Вопросы философии.-1993. - № 3. - С. 16.
10. Философия культуры… - С. 353.
11. Панарин А. С. Политология. Учебник. - М.: Проспект, 1997. - С. 93.
12. Затонский Д. В. Модернизм и постмодернизм: Мысли об извечном коловращении изящных и неизящных искусств. - Харьков: Фолио; М.: ООО "Издательство АСТ", 2000. - С. 136.
13. Там само. - С. 154 - 155.
14. Пантин В. И. Ритмы общественного развития и переход к постмодерну // Вопросы философии.-1998. - № 7. - С. 12.
15. Честнов И. Л. Правопонимание в эпоху постмодерна // Правоведение. - 2002. - № 2. - С. 6.
16. Там само. - С. 13 - 14.
17. Панарин А. С. Политология… - С. 93.
18. Померанц Г. Долгая дорога истории // Знамя.-1991. - № 11. - С. 183.
19. Козловски П. Культура постмодерна: общественно-культурные последствия техн. развития: Пер. с нем.-М.: Республика, 1997. - С. 34 - 36.
20. Мартинов А. Ю. Цит. праця. - С. 151.
21. Панарин А. С. Политология… - С. 102.
22. Див.: Лиотар Ж.-Ф. Цит. праця. - С. 146.
23. Див.: Бауман З. Спор о постмодернизме // Социологический журнал - 1994. - № 4. - С. 69 - 81.
24. Инглхарт Р. Постмодерн: Меняющиеся ценности и изменяющиеся общества // Политические исследования. - 1997. - № 4. - С. 9.
25. Tauraine A. Modernity and Cultural Specifities // Modernity and Identity/International Social Science Journal / November. 1988. Р. 444.
26. "Зеркало недели". - 17 декабря 1994 г.
27. Горський В. С. Україна на порозі планетарної цивілізації // Практична філософія. - 2001. - № 2. - С. 220.
28. Яковец Ю. В. История цивилизаций: Учеб. пособие для студентов вузов гуманит. профиля. 2-е изд., перераб и доп.-М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 1997. - С. 261.
29. Див.: Антонович И. И. После современности: Очерк цивилизации модернизма и постмодернизма. - Мн.: Беларуская навука, 1997. - С. 322.
30. www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...