WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Політичний маркетинговий аналіз як метод дослідження політичних процесів - Реферат

Політичний маркетинговий аналіз як метод дослідження політичних процесів - Реферат

індивідів, що представляють їх організації, провести свою волю стосовно інших груп, окремих індивідів для здійснення своїх інтересів і цілей. Це завжди влада над людьми, оскільки "...в усіх людських колективах, - пишуть А. Фернхем і П. Хейвен, - формуються соціальні ієрархії,засновані на розподілі на групи, причому одна з груп посідає чільне становище (наприклад, білі в США)" [6, c. 136]. Тому політичну владу можна охарактеризувати рядом ознак, які, кожна нарізно і в сукупності, є потенційним чинником можливого виникнинення політичних протиріч, що є складовою всього політичного процесу.
Політична влада проявляється в різних формах суспільних відносин: панування, гегемонія, керівництво, управління, організація, контроль. Відтак політичну владу можна визначити як і ефективне керівництво, тобто менеджмент. "Менеджмент, - відзначає Р. Дафт, - це ефективне і продуктивне досягнення цілей організації за допомогою планування, лідерства (керівництво) і контролю над організаційними ресурсами" [7, c. 18].
Про ефективність влади (її силу чи слабкість) можна судити по тому, в якій мірі вона здійснює свої функції. При цьому найважливішим критерієм завжди виступає критерій суспільних інтересів.
Влада ефективна за умови: якщо адекватно відображає інтереси тих соціальних груп, на які спирається, і, разом з тим, уміє пов'язувати їх з інтересами цілого суспільства; якщо влада не протиставляє себе суспільству, не нав'язує своїх вимог, що суперечать інтересам його більшості, а пристосовує ці вимоги до думки суспільства й одночасно формує громадську думку відповідно до своїх настанов; якщо влада, задовольняючи інтереси і потреби тих соціальних груп, на які спирається, водночас демонструє свою готовність йти назустріч інтересам інших груп, або, прийнаймні, не ущемляти їх настільки, щоб протиставити себе цим групам. Як писав Е. Дюркгейм: "Об'єктом дослідження потрібно обирати лише групу явищ, визначених заздалегідь певними загальними для них зовнішніми ознаками, і включити в це ж дослідження всі явища, що відповідають даному визначенню" [8, c. 58].
Автор статті характеризує політичну владу як суспільні відносини у взаємодії складових її компонентів: це не тільки суб'єктно-об'єктні, але й суб'єктно-суб'єктні відносини; це відносини по вертикалі (рівні влади) і по горизонталі (різні гілки влади). Отже, вони є об'єктом дослідження теоретичного політичного маркетингового аналізу.
Важливим елементом теоретичного маркетингового аналізу політичних процесів, на нашу думку, є дослідження політичної діяльності і поведінки суб'єктів політики.
У нашому розумінні, суть всієї політичної системи - це процес дії її суб'єктів: державних інститутів, партій, громадських організацій, еліт, лідерів. Значення теоретичного політичного маркетингового аналізу пролягає, в основному, в поясненні суті процесу і організації політичних дій, їх детермінації і впливу на суспільство. "Дія, - писав С. Рубінштейн, - це свідомий акт діяльності, спрямований на об'єкт" [9, c. 23].
Політична діяльність уявляється нам сукупністю організованих дій суб'єктів як всередині політичної системи, так і поза нею, підпорядкованих реалізації спільних соціальних інтересів і цілей. В основі своїй політична діяльність - це керівництво й управління суспільними відносинами за допомогою інститутів влади. Її суть - управління людьми і людськими спільнотами. "Управління, - зазначає О. Бандурка, - можна визначити як комплекс необхідних заходів впливу на групу, суспільство або його окремі ланки з метою їх упорядкування, збереження якісної специфіки, удосконалення і розвитку" [10, c. 6].
Безпосереднім об'єктом політичної діяльності і управління, на наш погляд, є політичні цінності, інститути, політична система в цілому, соціальні групи, партії, еліти, лідери, що за ними стоять. "Об'єкт управління, - пишуть автори "Психології управління", - це окремі люди або групи, на які спрямовані організовані, систематичні, планомірні впливи суб'єкта управління. Метою такого впливу є спрямування об'єкта певним шляхом розвитку, надання йому стану організованості, відповідності певним вимогам" [10, c. 14 - 15].
Окрема особа набуває політичного значення остільки, оскільки включається в систему суспільних відносин і є елементом групової діяльності. "Психологія людини зумовлена суспільними відносинами, - писав С. Рубінштейн, - бо суть людини визначається сукупністю суспільних відносин" [9, c. 32].
Конкретні суб'єкти політичної діяльності, на наш погляд, можуть бути як груповими, так і індивідуальними. До групових автор відносить: класові, національні, територіальні (регіональні), корпоративні, елітарні суб'єкти. Методом політичного маркетингового аналізу структури суспільства можна виявити різновиди групових суб'єктів, що склалися в певній соціально-політичній ситуації. Але при цьому політичні групи необхідно відрізняти від груп соціальних.
Політична діяльність людей нерозривно пов'язана з їх політичною поведінкою. Д. Ольшанський визначає термін "політична поведінка" як "...процес взаємодії політичних суб'єктів з політикою, тобто уявляється сукупністю дій, вчинків, акцій суб'єкта політики (людини, групи, організації або загалу) відносно політичних інститутів в рамках політичного процесу" [11, c. 93]. Завданням теоретичного політичного маркетингового аналізу є дослідження поведінки людини в такій специфічній формі діяльності, як політика.
Аналіз тільки діяльності, на нашу думку, не вичерпує проблематики, пов'язаної з поведінкою. Особливо це стосується поведінки з частково усвідомленою або неусвідомленою мотивацією. Політична поведінка, як і діяльність, є вираженням активності людей у політичній сфері. Це, передусім, суб'єктно-об'єктні відносини.
Політична поведінка - такий тип активності, який, будучи обумовленим політичним середовищем, спрямований на самого суб'єкта і виражає його стан у процесі дії. Політична поведінка - це безпосередня взаємодія учасників політичної діяльності. Внутрішній зв'язок його природний з самим процесом діяльності. "В умовах повсякденного соціально-політичного життя, - наголошує Д. Ольшанський, - політична поведінка суб'єкта значною мірою залежить від зовнішнього середовища - зокрема, від характеру взаємовідносин з соціально-політичними групами і організаціями, членом яких він є" [11, c. 94].
У політичному маркетинговому аналізі, на нашу думку, треба враховувати ту обставину, що різні модифікації політичної поведінки корелюються з конкретною ситуацією і конкретними процесами політичної діяльності.
Багатопланова проблема політичного лідерства є предметом теоретичного політичного маркетингового аналізу і дослідження, оскільки феномен лідерства - це специфічний аспект політичної

 
 

Цікаве

Загрузка...