WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Політологія і політичні вчення доби Відродження та Просвітництва - Контрольна робота

Політологія і політичні вчення доби Відродження та Просвітництва - Контрольна робота

налічується понад 500 тис.) і безробітні. Катастрофічне зростання безробіття як в Україні, так і в інших країнах СНД призводить до значного збільшення такої специфічної соціальної групи як люмпени, що дуже небезпечно, оскільки ці верстви втратили будь-які функціональні зв'язки з суспільством. Зростання соціальної категорії люмпенів у суспільстві може перетворити їх у неконтрольовану силу, яка здатна на будь-які руйнівні дії. Ось чому в інтересах суспільства дуже важливо відновлювати, підтримувати, зміцнювати соціальні зв'язки представників цієї верстви. Для цього необхідно подбати про створення державної мережі професійної підготовки та перепідготовки, збільшення кількості робочих місць, соціальної адаптації та допомоги цим верствам населення.
Важливе призначення соціальної політики полягає в тому, щоб створювати й підтримувати позитивний соціальний клімат у суспільстві. Останній параметр має інтегральний характер і дозволяє говорити про якісний стан суспільних відносин, психологічної атмосфери в соціальних спільностях і суспільстві в цілому.
2. Пріоритетні напрямки здійснення соціальної політики в Україні
Починаючи вивчення другого питання слід із усвідомлення суті соціальної політики. Як відомо, основні параметри здійснення соціальної політики в суспільстві зумовлені багатьма об'єктивними чинниками: рівнем розвитку продуктивних сил, структурою економіки, станом соціального життя, характером політичної влади, духовною та моральною зрілістю населення країни тощо. На характер і основні напрямки соціальної політики активний вплив справляє і зрілість суб'єктивного фактора - спроможність та готовність управлінських структур та інших суб'єктів політики забезпечити соціальну спрямованість економіки, достойні умови праці й побуту громадян; цивілізований характер соціальних відносин.
Слід відзначити, що активна соціальна політика не суперечить політиці економічної стабілізації. Навпаки, її відсутність призводить до низького рівня реальних доходів, обмежує потенціал стабілізації та економічного розвитку. Разом з тим ця політика має бути виваженою, відповідальною та ґрунтуватися насамперед на реальних можливостях держави,
В Україні серйозний вплив на вибір основних напрямків соціальної політики, на їхній зміст справляють також і додаткові негативні обставини - жорстока криза, яка охопила всі сфери суспільного життя; дикий, часто стихійний, перехід до ринкової економіки, що супроводжується зубожінням більшості населення, зростанням соціально-економічної нерівності й експлуатації, поширенням групового та територіального егоїзму, дезінтеграцією єдиного економічного, кредитно-фінансового та територіального простору; розгулом злочинності, особливо в сфері економіки, постійними змінами співвідношення сил між прихильниками необмеженої та нерегульованої капіталізації суспільства і тими, хто стоїть за змішану, соціальне орієнтовану економіку, рівноправні форми власності на засоби виробництва та регульовані ринкові відносини.
Здійснювана в Україні соціальна політика, базується передусім на тому, що вона має бути, по-перше, адекватною стану економіки, по-друге, сприяти виходу з кризи і, по-третє, забезпечувати задоволення мінімально необхідних стандартів життєвого рівня населення.
Одним із визначальних напрямків соціальної політики є створення необхідних умов для підвищення кожним трудівником свого добробуту за рахунок особистого трудового внеску, підприємництва та ділової активності. З цією метою будуть скасовані існуючі нині штучні обмеження фонду споживання, проводитиметься політика не стримування, а стимулювання ефективного платоспроможного попиту населення. Базовим елементом для вирішення цього завдання стане поетапне здійснення в країні глибокої структурної реформи заробітної плати, що матиме за мету забезпечення переходу від діючої системи, що орієнтована на низьку ціну робочої сили і високу частку безкоштовних соціальних послуг, до нової моделі, яка передбачає високу ціну робочої сили та платне надання відповідних послуг. Проведення такої реформи дасть змогу не лише суттєво збільшити частку заробітної плати в структурі суспільного доходу, підняти її обсяги до наявного рівня цін, а й істотно зменшити тиск соціальних витрат на бюджет держави. Суттєве зростання ціни робочої сили матиме винятково важливе значення і з погляду її захисту в процесі входження України в світовий економічний простір.
У процесі реформування системи оплати праці будуть здійснені заходи для впорядкування регулюючої функції мінімальної заробітної плати. Мінімальна заробітна плата не повинна бути нижчою за офіційно встановлену межу малозабезпеченості. В період між черговим введенням нового розміру мінімальної заробітної плати повинен діяти механізм її індексації. Рівень такої індексації визначатиметься відповідно до конкретної економічної ситуації
Важливим напрямком соціальної політики в Україні є створення всеохоплюючої системи соціального захисту громадян. Ця система являє собою науково обґрунтовану низку заходів з відповідними виконавцями, завдання яких полягає в тому, щоб захищати різні верстви населення, будь-якого громадянина від економічної та соціальної деградації внаслідок втрати або різкого зниження доходу, виробничої травми або професійного захворювання, хвороби, інвалідності, безробіття, втрати годувальника, народження дитини. Система соціального захисту має гарантувати працездатним громадянам однакові умови для підвищення добробуту за рахунок власноїпраці та ініціативи.
Кардинальним напрямком соціальної політики в умовах переходу економіки України на нові форми, методи, принципи господарювання як на мікро-, так і на макрорівні виступає вдосконалення характеру праці. Головні способи вирішення цієї проблемі підказують історичний досвід і світова практика: подолання відчуження працівника від засобів виробництва, від результатів своєї праці, вдосконалення умов праці робітників. Важливим кроком у цьому напрямку є процеси роздержавлення й приватизації, забезпечення на цій основі формування широкого прошарку акціонерів, їх широкої участі у розподілі прибутків. У перспективі буде створена система державного страхування депозитних вкладів населення, поточної індексації заощаджень в ощадних банках, поетапної компенсації втрат минулих заощаджень шляхом їхньої конверсії у майнові активи.
Основна увага щодо захисту соціально захищеного населення зосереджуватиметься на проведенні глибокої пенсійної реформи, забезпеченні справедливої системи пенсійних виплат з урахуванням трудового внеску особи, ефективної реалізації принципу адресності допомоги. Така допомога здійснюватиметься на диференційній основі у грошові і та натуральній формах, а також у вигляді необхідної медичної допомоги, різного роду комунальних та побутових послуг, фінансових пільг.
Сьогодні одним із найважливіших напрямків соціальної політики виступає оздоровлення відносин між суспільством і природою, які в останній час набули драматичного характеру.
Аналіз проблем соціальної політики в Україні, як і в інших країнах СНД, показує, що здійснені соціальні заходи були вкрай недостатніми для поліпшення життя більшості населення. Протягом п'яти років відбувається поглиблення кризи в усіх сферах життя суспільства небезпечне загострення соціально-політичного напруження. Ось чому головним напрямком оздоровлення соціального життя і підвищення ефективності соціальної політики в суспільстві може бути тільки відновлення виробництва та стабільний і ефективний розвиток економіки держави.
Висновки
Із вищесказаного стало відомо, що соціальна політика здійснюється кожною із держав в світі. Проте завдання, мета і цілі у них різні. На перший погляд вирішення соціальних проблем справа проста, але її коріння входять в економічну основу. Розвинені держави мають змогу краще і в більш широкому асортименті вирішувати ці завдання. Особливістю сучасної політики є її глобалізація із одночасною соціалізацією глобальної політики. Особливої уваги потребують практично всі незахищені, або слабо захищені верстви населення. Насамперед це молодь, пенсіонери, інваліди. Ми мали змогу ознайомитись із основними напрямами і особливостями формування і реалізації соціальної політики України.
Використана література
1. Бодуен Ж. Вступ до політології. - К., 1995.
2. Брегеда А.Ю. Політологія : Навч.-метод, посібник для самост. вивч. дисц. - К., 1999.
3. Гаєвський Б. Філософія політики. -К., 1993.
4. Гелей С., Рутар С. Основи політології. - Львів, 1996.

 
 

Цікаве

Загрузка...