WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Україна в сучасному геополітичному просторі - Реферат

Україна в сучасному геополітичному просторі - Реферат

консолідації суспільства, нарощування демократич-них перетворень і ствердження територіальної цілісності Ук-раїни. Так, якщо впродовж досить тривалого часу відносини України з Росією лишалися центральним питанням політичного життя Києва і невирішеною проблемою національної зов-нішньої політики, то підписання у травні 1997 р. широкомас-штабного українсько-російського договору та інших документів знаменує формування якісно нових політико-правових засад відносин між двома найпотужнішими країнами на постра-дянських теренах. Досягнуті домовленості унеможливлюють конфронтацію в міждержавних відносинах,піднімають рівень безпеки в регіоні та стабілізують новий геополітичний простір.
Україна впевнено розвиває відносини і з іншими колишніми республіками СРСР, а нині незалежними державами. Водночас Київ послідовно виступає проти перетворення СНД на конфедерацію чи федерацію нового типу, розглядаючи її як міждержавний форум для активного дво- та багатостороннього співробітництва, передусім економічного характеру. Україна тут виходить з історичних зв'язків, що склалися в колишньому Радянському Союзі, вбачає за доцільне переводити Їх на належну ^політико-правову основу.
Не менш важливими для геополітичного становища є спільні заходи України з іншими безпосередніми сусідами: надання
українсько-польським відносинам характеру стратегічного партнерства, ратифікація україно-молдовського договору в 1996 р., підписання 1997 р. договорів із Білоруссю про держав-ний кордон та з Румунією про відносини добросусідства і спів-робітництво. Вагомим внеском у зміцнення міжнародних від-носин стало підписання лише в 1996 р. з сусідніми країнами понад 10 державних, 120 міжурядових і ЗО міжвідомчих угод і документів. Тобто, Україна по всьому периметру своїх кордонів, у новому геополітичному просторі залагодила практично всі проблеми, встановлюючи партнерські й добросусідські від-носини.
Особливість геополітичного становища України полягає в тому, що, будучи відкритою для інтеграції до Європи, вона, на відміну від інших країн Центральної та Східної Європи, зму-шена долати дві лінії поділу континенту, які виникли після другої світової війни. Перша з них - межа між країнами колишнього Варшавського Договору й рештою Європи, що розмивається і зникає. Друга - західний кордон колишнього СРСР, що часом сприймається як межа дуже неоднорідної та аморфної СНД, яка віддаляє Україну від її природних партнерів у Центральній та Східній Європі.
Україна послідовно інтегрується до загальноєвропейської спільноти і розглядає поглиблення інтеграційних процесів на континенті як необхідну передумову створення системи гло-бальної безпеки, утвердження нового геополітичного простору, що відповідатиме вимогам наступного століття. Із прийняттям нашої країни до Ради Європи, ЦЄІ та співпраці з іншими європейськими об'єднаннями з'явилися принципово нові мож-ливості для застосування багатовікового досвіду демократич-них держав Європи в практиці державного будівництва, сход-ження до цивілізаційного рівня розвитку. Україна зміцнила співробітництво і з такими впливовими міжнародними інститу-
o ціями, як Міжнародний валютний фонд, Всесвітній банк і Європейський банк реконструкції та розвитку. Ініціатива НАТО ї "Партнерство заради миру" дала змогу Україні гнучко підійти
o до розвитку партнерства з Північноатлантичним альянсом, ма-Ї ючи з ним такий рівень співпраці, який відповідає її індивіду-[ . альним вимогам і можливостям. На часі розвиток стосунків особ-1 ливого чи навіть привілейованого партнерства Україна - НАТО. І Аналіз конкретного геополітичного становища України та ^ зовнішньополітичних кроків свідчить на користь нарощування І зусиль до утвердження нашої держави в лоні європейських І народів, у світовому співтоваристві. Вагомішими стали і здо-1 бутки української дипломатії. Це відбивається на зростанні
обсягів та якості стосунків і з близькими сусідами, і з країнами інших регіонів. Політичні зрушення спонукають до наро-щування політико-правових засад у міждержавних відносинах, взаємовигідних торговельних та економічних зв'язків, співпраці в науці й техніці. Хоч і повільно, але зростають іноземні інвестиції. Провідні місця в цій сфері посідають капітали США, ФРН і Великобританії. Цьому сприяли як наполегливість дер-жавних лідерів і дипломатів, так і чинники економічного ха-рактеру.
Підсумовуючи розглянуті проблеми, можна зробити такі висновки.
1. Глобальні трансформації, започатковані на зламі 80- 90-х рр., ще не завершилися. Врахування близьких і віддале-них - як бажаних, так і небажаних, але потенційно можливих змін у регіоні й поза його межами вкрай важливе для України та інших країн Європи. Тому в інтересах нашої держави й континенту є зміцнення довіри, розширення політичного діалогу і співробітництва на дво- та багатосторонній основі в рамках загальноєвропейського процесу, заходи з подолання економічної кризи, дотримання загальнолюдських фун-даментальних цінностей.
2. Конструктивними в діяльності урядових кіл, зовнішньо-політичного відомства України, держав молодої демократії постають адаптація зовнішньополітичних засад, корекція стра-тегічних пріоритетів з урахуванням нових реалій, формування чітких критеріїв геополітичного й геоекономічного становища, врахування складних умов перехідного періоду Європейського континенту.
3. Долаючи труднощі об'єктивного й суб'єктивного порядку, Україна успішно продовжує процес розширення своєї дип-ломатичної присутності у світі. Завдяки зробленому в 1991- 1997 рр. вона набуває рис впливової європейської та світової держави, дедалі більше перетворюється на реального та ак-тивного суб'єкта міжнародних відносин.
відмінності.
ЛІТЕРАТУРА
Видрін Д., Табачник Д. Україна на порозі XXI ст. Політичний
аналіз. - К., 1995. Гончаренко О. Поширення НАТО і Україна // Економічний часопис. - 1997. - № 4.
Грищенко Т. Геостратегія постбіополярності (Сучасні амери-канські концепції та Україна) // Політична думка. - 1997. - № 1.
Деркач А., Веретенников С., Ермолаев А. Бесконечно длящее-ся настоящее. Украйна: четыре года пути. - К., 1995. Кононенко С. Новітня великодержавність // Політична думка.
- 1997. - № 1.
Кудряченко A.I. Східна Європа на шляху змін. -К., 1990. Кудряченко A.I. Європейська політика ФРН (1970-1991 рр.).
- К., 1996.
Політологія посткомунізму: політичний аналіз посткомуністич-них суспільств. - К., 1995.
Сжора 1. Геополітична легітимація ролі України в новому сві-товому порядку // Політологічні читання. - 1994. - № 1. Україна та міжнародне співтовариство // Політична думка. -
1993. - № 1.
Українська державність у XX ст. і історико-політичний аналіз.- К., 1996.
Шпорлюк Р. Російське питання й імперська експансія // Полі-тична думка. - 1996.

 
 

Цікаве

Загрузка...