WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Механізм держави - Реферат

Механізм держави - Реферат

ключовою ланкою місцевого самоврядування були земства. Після реформи 1864 року на місцях створюються губернські й повітові земські зібрання, як розпорядчі органи управи. Земства відали улаштуванням доріг, страхуванням майна, добродійними й лікувальними закладами, початковою освітою, організацією пошти. Земства діяли на своїй території цілком самостійно, однак не могли втручатися у справи, що належали до кола урядових установ або станових властей.
За часів УНР була здійснена спроба реформувати міське самоврядування. Згідно з Конституцією УНР від 29 квітня 1918 року Конституційний лад України мав будуватися на засадах децентралізації - землям, волостям, громадам надавались права широкого самоврядування (ст. 5), у ст. 26 закріплювався принцип організації самостійності місцевого самоврядування. Але ці конституційні положення не були реалізовані.
На сьогоднішній день місцеве самоврядування в Україні здійснюється територіальними громадами сіл, селищ, міст, як безпосередня, так і через міські, сільські ради, їх виконавчі органи, а також через районні обласні ради.
Таким чином, первинним суб'єктом місцевого самоврядування Конституція проголошує територіальну громаду, як певну самоорганізацію громадян, об'єднаних за територіальною ознакою з метою задоволення своїх потреб та захисту прав і інтересів.
У теорії місцевого самоврядування є різні підходи щодо його юридичної природи. Існують такі теорії: державницька, громадівська, теорія муніципального дуалізму 1.
На процес становлення місцевого самоврядування в Україні найбільший вплив мають державницька і громадівська теорії.
Вимога поєднання центрального і муніципального начал в відносинах державної та місцевої влади як норма сучасного державного устрою задекларована в Європейській хартії про місцеве самоврядування. Її положення суттєво вплинули на розробку в Україні законодавства про місцеве самоврядування. Особливо це стосується Закону "Про місцеве самоврядування в Україні". Але цей закон не є аналогом хартії. Це оригінальний за конституцією, структурою, системою загальних принципів нормативно-правовий акт. Проте, як свідчить життя, чимало його положень є недосконалими і об'єктивна необхідність його зміни (новелізації).
Висновок.
Проведене дослідження дозволяє зробити такі висновки:
1. Структуру механізму держави складають такі елементи:
а) державні органи;
б) підприємства;
в) установи;
2. Основним елементом державного механізму, першоосновою державного апарату є державний орган. Це окремий службовець чи структурно-організований колектив державних службовців, наділений владними повноваженнями, відповідними матеріально-технічним забезпеченням. Всі державні органи обов'язково створюються і функціонують відповідно до норм права й на підставі їх наділяються владними повноваженнями. За ознаками спеціалізації державні органи в механізмі держави структурно відокремлені. Вони реалізують свої повноваження, функціонально взаємодіючи між собою.
3. В наукових і практичних цілях державні органи можна поділити на рівні види за різними критеріями:
- за змістом діяльності (органи законодавчої влади, органи державного управління чи виконавчі органи, судові органи, контрольно-наглядові органи, глава держави);
- за місцем у системі державного апарату (первинні, вторинні (походять від первинних), підзвітні і ін.);
- за способом утворення (виборні, призначувальні);
- за часом функціонування (постійні і тимчасові);
- за складом (одноособові, колегіальні);
- за масштабом діяльності (центральні і місцеві).
4. Конституцією України закріплена система державних органів, до якої входять:
а) глава держави - президент України (ст. 102);
б) орган законодавчої влади - Верховна Рада України (ст. 75);
в) органи виконавчої влади - вищий Кабінет Міністрів України, центральні міністерства, державні комітети; місцеві - обласні та районні державні адміністрації, голови місцевих державних адміністрацій та їх управління;
г) органи судової влади: вищі Конституційний Суд, Верховний Суд України; Вищі Спеціалізовані суди - Вищий господарський суд України; Місцеві - обласні, міжобласні, районні, міські, міжрайонні суди; Військові суди регіонів і Військово-морських сил України, гарнізонів;
д) контрольно-наглядові органи - прокуратура (Генеральна прокуратура України та її органи на місцях - обласні, районні, міські прокуратури).
Крім того, існують вищі і місцеві органи Автономної Республіки Крим - за аналогією із системою державних органів, які також закріплені у Конституції України.
5. Згідно зі ст. 143 Конституції України органом місцевого самоврядування можуть надаватися законом окремі повноваження органів виконавчої влади, які підконтрольні в здійсненні цих повноважень органом виконавчої влади. До органів місцевого самоврядування відносяться сільські, селищні і міські ради, районні і обласні ради.
Підсумовуючи сказане, можна зробити певні висновки:
Державне управління є об'єктивною необхідністю організованого функціонування й розвитку суспільства. Його сутність полягає у цілеспрямованому впливі держави на суспільство, всі його організації, на діяльність і поведінку громадян згідно з Конституцією, законами, правилами і нормами. Державне управління повинно здійснюватись на основі обґрунтованих принципів і методів.
Ефективне управління здійснюється тільки при наявності досконального механізму, який забезпечує реальний, безперервний організаційний управлінський та контролюючий вплив на суспільство і кожного громадянина.
Система іструктура органів державної влади України, безумовно, змінюватиметься під впливом різних чинників. Важливо, щоб державний механізм якомога ефективніше працював на забезпечення прав людини і громадянина. Правова демократична держава проявляється насамперед у демократичному стилі роботи. Державна влада має бути діловою, скромною, моральною та відкритою для громадянського контролю.
Усе це багато в чому залежить від того, яким буде політичний режим в Україні та як він буде функціонувати і вдосконалюватись.
Використана література.
1. Еллинек Г. Общее учение о государстве. Санки-Петербург. 1908 г.
2. Жылин А.А. Учебник государстенного права (пособие к лекциям). Ч.1. Петербург. 1916 г.
3. Журавський В. Розвиток доктрини українського парламентаризму в 19 - на початку 20 ст. // Право України. - 2001. - №5.
4. Колодій А.М., Олійник А.Ю. Державне будівництво і міське самоврядування. - К., 2000
5. Конституційне право України. //За ред. Проф. Ю.М.Тодики, В.С.Журавського. - К., 2002
6. Макаренко В. Актуальні проблеми становлення судової влади в Україні //Право України. - 1996. - №1
7. Рабинович П.М. Основи загальної теорії права та держави. - К., 1994.
8. Скакун. Теорія держави і права.
9. Селиванов В. Право і влада суверенної України: методологічні аспекти. - К., 2002
10. Чиркин. Современное государство.
11. Шаповал В., Сучасні характеристики місцевого самоврядування (Право України. 2002. - №3).
12. Ярмиш О.Н., Серьогін В.О. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні. - Х., 2002.

 
 

Цікаве

Загрузка...