WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Методичні рекомендації до семінарських занять з курсу "Політологія" - Реферат

Методичні рекомендації до семінарських занять з курсу "Політологія" - Реферат

науки.
2. Основні парадигми і школи політології.
3. Політологія замість ідеології: чи необхідна політична освіта демократичному суспільству?
4. Хто є хто у світовій політичній науці.
5. Системний підхід і комп'ютерне моделювання у політичному прогнозуванні.
Література
1. Алмонд Г.Политическая наука: история дисциплины // Полис. - 1997. - №6.
2. Бобик В.М. Основи теоретичної та практичної політології. - К., 1994.
3. Вебер М. Политика как призвание и профессия // Избр. произв. - М., 1990. - с. 644 - 672.
4. Ильин М.В., Коваль Б.И. Что есть политика и что - наука о политике // Полис. - 1991. - №4.
5. Гаджиев К.С. Опыт введения в политологию. Конституальный и методологический аспекты // Полис. - 1992. - №1 - 2.
6. Шмачкова Г.В. Из основ политологии Запада // Полис. - 1991. - №2.
7. Рябов С.Г., Томенко М.В. Основи теорії політики. - К. - 1996.
8. Гаджиев К.С. Политическая наука. - М., 1995.
9. Никитина А.Г. О том, как возможна наука политология (становление и основные методологические проблемы) // Полис. - 1998. - №3.
10. Краснов Б.И. Предмет и специфика прикладной политологии // Соц. полит. журнал. - 1997. - №3.
11. Шабров О.Ф. Системный подход и компьютерное моделирование в политическом исследовании // Общественные науки и современность. - 1996. - №2.
ТЕМА 2. ОСНОВНІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ ЛЮДСТВА
(4 години)
Плани семінарських занять
Заняття 1.
1. Міфологічна та філософсько-етична концепція політики у Стародавньому світі.
а) політичні ідеї у країнах стародавнього Сходу (Єгипет, Індія, Вавилон, Китай);
б) політичні ідеї у Античному світі (Стародавня Греція, Стародавній Рим).
2. Релігійна концепція політики у період Середньовіччя.
а)політичні ідеї у Європі (А.Августин, Ф.Аквінський);
б) політичні ідеї у державах Сходу (Ібн-Хальдун, Ібн-Сіна).
3. Громадянська концепція політики
а) новий підхід до політики у працях Н.Макіавеллі;
б) політичні ідеї раннього утопічного соціалізму (Т.Мор, Т.Кампанелла);
в) політичні ідеї періоду ранніх буржуазних революцій (Т.Гоббс, Дж.Локк);
г) теорія розподілу влади Ш.-Л.Монтеск'є.
Заняття 2.
1. Особливості розвитку російської та української політичної думки.
а) політичні ідеї у Київській Русі;
б) українська суспільно-політична думка у XVI - XVIII ст.
в) особливості політичного життя та політичних ідей в Україні у ХІХ - ХХ ст..
2. Соціальна концепція політики.
а) теорія суспільного договору Ж.-Ж.Руссо;
б) Дж. Миль та А. Токвиль про державу та демократію;
в) ідеї про державу та право у Західній Європі (Г.Гегель, І.Кант);
г) критичний утопічний соціалізм про політичне улаштування суспільства (А. Сен-Сімон, Ш. Фур'є, Р. Оуєн);
д) політичні ідеї марксизму.
3. Основні напрямки розвитку сучасної західної політології.
Головною метою вивчення цієї теми є ознайомлення з політичними ідеями мислителів різних епох, починаючи із політичних концепцій Стародавнього світу і до основних проблем сучасної політичної науки. Вивчаючи питання планів семінарських занять, студенти повинні приділяти увагу переконанням мислителів, розкривати зміст їх концепцій, порівнювати ці концепції підкреслюючи цілі, напрямки політичної думки, розуміти специфіку цих напрямків і особливості політичних думок тієї чи іншої епохи. Слід пам'ятати, що становлення та розвиток політичної думки людства пов'язані із різними факторами суспільного життя, із розвитком та змінами, що відбуваються у різних сферах суспільної взаємодії. Отже, розкриваючи зміст тієї чи іншої концепції важливо надати й загальну характеристику політичної, соціально-економічної та культурної практики цього часу. При характеристиці концепцій слід звернути увагу на те яку модель соціально-державницького устрою відстоює її автор; яке місце в ній посідають держава, особистість, суспільство та як вони взаємодіють; які цінності пропонує та закріплює автор; яким шляхом з його точки зору можлива стабільність держави та соціуму; які методи управління пропонує; яка мета ставиться в концепції. Найбільш важливим є те, щоб студент обов'язково раціонально-критично оцінював різноманітні концепції, порівнював їх та формував і формулював у виступах на семінарах своє ставлення до тих чи інших проблем та позицій, що вивчаються ним.
Питання для самоконтролю
1. В чому полягає сутність міфологічної концепції політики?
2. В чому полягає сутність політичної думки античного світу?
3. Дайте характеристику соціально-політичним поглядам часів Середньовіччя.
4. Що нового вніс у вчення про політику Н.Макіавеллі?
5. В чому сутність проектів ідеального суспільства утопістів-соціалістів?
6. Які політичні ідеї були характерні для періоду ранніх буржуазних революцій?
7. В чому полягає сутність ідей про державу та право Г. Гегеля та І. Канта?
8. Чому критичний утопічний соціалізм є складовою частиною марксизму?
9. В чому сутність основних політичних ідей марксизму?
10. Яку роль відіграли братства у розвитку політичних ідей в Україні?
11. Чим відрізнялись політичні погляди українських гетьманів?
12. Що ви знаєте про ліберально-демократичний рух в Україні у ХІХ ст..
13. Революційно-демократичний рух в Україні та національна ідея "народовольців".
14. Політичні погляди соціалістів ті комуністів України початку ХХ ст..
Теми доповідей, рефератів, повідомлень
1. Мораль і політика у вченнях Конфуціях і Н. Макіавеллі.
2. Порівняльний аналіз вчень про державу Т. Гоббса і Дж. Локка.
3. Марксизм і традиції європейської політичної думки.
4. Політична думка європейського лібералізму XIX ст.: Дж.Мілль, Ш.де-Токвіль.
Література
1. Аристотель. Политика // Соч.: ВЧТ. - М.: Мысль. 1983. - т.4.
2. Гегель Г.В.Ф. Философия права.: М., 1990.
3. Гоббс Т. Левиафан, или материя, форма и власть государства церковного и гражданского // Соч.: В 2 - х т. - т.2 - М., 1991.
4. Локк Дж. Сочинения. - М.: Наука, 1991.
5. Макиавелли Н. Государь. - М., 1990.
6. Монтескье Ш.-Л. О духе законов // Избр. произв. - М., 1955.
7. Монтескье Ш.-Л. Размышления о причинах величия и падения римлян // Избр. произв. - М., 1955.
8. Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре, или Принципы политического права // Трактаты. - М.: Наука, 1969.
9. Поппер К. Открытое общество и его враги.: В 2-х т - М.: Феникс, 1992.
10. Современная буржуазная политическая наука: проблемы государства и демократии // Под ред. Г.Х. Шахназарова. - М.: Наука , 1982.
11. Платон. Государство // В 3-х т. - Т.3. - М.: Наука,

 
 

Цікаве

Загрузка...