WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Політологія як наука - Реферат

Політологія як наука - Реферат

суспільства. Політична наука допомагає створювати теоретичну базу аналізу еволюції політичних процесів. З другого боку , історія та сучасна практика - не тільки критерій теоретичних висновків політології, але й основа нових висновків та узагальнень.
Із соціологією політологія пов'язана найбільше. Така область соціології як політична соціологія дуже схожа об'єктом та методами на політологію. Але, є дуже суттєва різниця у предметах досліджень цих дисциплін. Наприклад, політологія розглядає політику як процес, що підкорюється певним закономірностям. Соціологія політики вивчає процес не сам по собі, а тільки його "людський вимір". Соціологія по-перше за все цікавиться тим, як політика впливає на розвиток людських спільнот.
Соціальна психологія вивчаєсоціально-психологічні явища сучасного суспільства. Її предметом є суспільно-психологічні явища у сфері політики. Тому політологія та соціальна психологія - партнери у вивченні політики. Знання психологічних закономірностей дозволяє розкривати суть психологічних явищ, тоді як знання психологічних закономірностей дозволяє зазирнути в глибини політичних процесів.
Зараз на межі політології та соціальної психології створений та успішно розвивається самостійний науковий напрямок - політична психологія.
Навіть географія, яка на перший погляд слабко пов'язана з політологією, є її важливим партнером . Ще з давніх давен відомо, що географічні та кліматичні умови впливають на політичні процеси. Тому будь - який політологічний аналіз повинен враховувати дані географічної науки. У сучасній політології досить часто застосовується термін "геополітика" і навіть існує науковий напрямок з такою назвою.
Політологія взаємодіє не тільки з цими науками, але й з антропологією, демографією, логікою, кібернетикою, статистикою та багатьма іншими суспільними та природничими науками.
Які ж головні завдання вирішує політологія?
По-перше, розробляє основні напрямки, форми та методи демократизації політичної системи.
По-друге, знаходить правильні шляхи до правової держави.
По-третє, виявляє оптимальне співвідношення загальнолюдських та державних інтересів у міжнародних відносинах.
По-четверте, знаходить умови та шляхи об'єднання суспільно-політичних сил.
Якими методами користується політологія при вирішенні дослідницьких завдань? Умовно їх можна поділити на три групи :
Перша - загальні методи дослідження політичних об'єктів (підходи). До них відносяться:
" соціологічний підхід - заснований на визнанні соціальної зумовленості політичних явищ, у тому числі впливу на політичну систему економічних відносин, соціальної структури, ідеології та культури. Цей підхід широко наданий у марксистських трактуваннях. Він являє собою сукупність заходів та методів конкретних соціологічних досліджень, що спрямовані на збирання та аналіз фактів реального політичного життя.
" системний підхід, якому політологи надають особливу пізнавальну цінність. Засновниками підходу є Т.Парсонс та Д.Істон. В рамках цього підходу політика розглядається як цілісний, складно організований та саморегульований механізм , що знаходиться у безперервній взаємодії з оточуваним середовищем через вхід та вихід системи.Неповторність та цінність цього методу полягає в цілісному розумінні об'єкта дослідження та всебічному аналізі зв'язків між окремими елементами цілого.Цей метод широко застосовує як вітчизняна так і зарубіжна політологія.
" культурологічний підхід, що орієнтується на виявлення залежності політичних процесів від політичної культури ;
" нормативно - ціннісний підхід, що з'ясовує значення політичних явищ для суспільства та особистості ;
" функціональний підхід , що потребує вивчення залежностей між політичними явищами ( наприклад, між рівнем економічного розвитку та політичним ладом, ступенем урбанізації та політичною активністю населення та ін );
" поведінковий підхід (біхевіоризм - від англ. behaviour - поведінка ) полягає у застосуванні до політики методів, що використовуються у природних науках та конкретній соціології. Вирішальними факторами поведінки визнаються психологічні мотиви, які і є основним предметом політологічного вивчення. Головна увага приділяється підбору емпіричних даних, дотримуванню дослідницьких процедур, використанню засобів природних та точних наук. Засновниками біхевіоризму вважаються Є.Торндайк, Дж.Уотсон, Вудро Вільсон. Біхевіоризм є одним з головних дослідницьких напрямків американської політології. Його особливості зводяться до того, що: а) об'єктом дослідження вважаються не законодавчі інститути, політичні програми і закони, а дії людей, спрямовані на досягнення політичної мети; б) науковою цінністю вважаються не теоретичні ідеї, а оброблені емпіричні факти; в) застосування методів інших наук, в тому числі природних; г) необхідною умовою науковості дослідження проголошується можливість емпіричної перевірки або спростування дослідницьких процедур.
" інституційний підхід , орієнтований на вивчення політичних інститутів суспільства. До початку ХХ ст. був пануючим у політичній науці.
" антропологічний підхід, що виходить з постійності родових якостей людини як розумної істоти, яка одвічно володіє свободою. Універсальності та єдності людського роду та невід'ємності істотних прав людини, їх пріоритету відносно законів та діяльності держави.
" порівняльний підхід , заснований на зіставленні однотипових політичних явищ ( систем, партій та ін.). Він дозволяє шляхом порівняння двох або більше політичних об'єктів, виділити загальні тенденції розвитку політичних процесів.
" історичний підхід ,що потребує вивчення політичних явищ у їх послідовному часовому розвитку.
Друга група методів політології - група загальнологічних методів, до яких відносяться
" аналіз та синтез;
" індукція та дедукція;
" абстрагування;
" моделювання ; - математичні, прогностичні, кібернетичні та інші методи.
Третя група методів політології - група методів емпіричних досліджень. До них відносяться:
" використання електоральної статистики;
" анкетний опит;
" теорія ігор;
" спостереження; - аналіз документів;
" лабораторний експеримент.
Всі ці методи дозволяють політології виділити певні закономірності політичного життя. Сучасні дослідники підрозділяють всі закономірності політології на чотири групи.
Першу групу складають політико-економічні закономірності, які відображають співвідношення між економічною базою суспільства та політичною владою. Ця група закономірностей була виділена ще К.Марксом і зараз не всі дослідники розподіляють цей погляд на зв'язок політики та економіки. Існує ствердження, що політична влада має певну самостійність, а іноді і визначає курс

 
 

Цікаве

Загрузка...