WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Глобальні проблеми сучачності в світовій політиці - Курсова робота

Глобальні проблеми сучачності в світовій політиці - Курсова робота

Таким чином, стратегiчне партнерство — це специфiчне мiждержавне партнерство, яке закрiплене вiдповiдною угодою, наповнене реальними дiями обох сторiн, стимулюється i спонукається дiєю вiдповiдних внутрiшнiх та мiжнародних механiзмiв i веде або сприяє досягненню усiма партнерами стратегiчних цiлей своєї політики.

Стратегiчне партнерство може мати рiзнi форми:полiтичне, воєнно-полiтичне, економiчне, багатосторонне, синтетичне, скажiмо екологiчне. Стратегiчна мета (цiлi) мiждержавного партнерства може мати глобальне, регiональне або обмежене значения. В останнъому випадку воно поширюеться лише на частину регiону, тобто масштаби такого партнерства не можуть бути ширшими за субрегiональнi.

Сучасний геополiтичний аналiз не буде об'ективним, якщо не враховувати тих загроз, що є наслiдком загострення глобальних проблем людства, тих фаз, якi пов'язанi iз взаємодiею людини i навколишнього середовища. На раннiх етапах суспiльного розвитку й аж доепохи промислової революцiї вплив природного середовища на людину, суспiльство, державу був, якщо й не вирiшальним, то принаймі досить суттєвим. Ця залежнiсть людини вiд навколишнього середовища пояснює i певною мiрою виправдовує "географiчний детермiнiзм". Промислова революцiя започаткувала нову фазу у взаємодй мiж державною зовнiшньою полiтикою i географiчними рамками цiєї полiтики. Розпочалася нестримна хижацька експлуатацiя людиною навколишнього середовища, зростали антропогеннi навантаження на природнi умови людського iснування, що спричинило виникнения i надзвичайне загострення глобальних проблем, якi створюють загрозу самому iснуванню цивiлiзацй. Виникає третя фаза. Бумеранг повертасться. Природа мститься за себе тим, що вже не забезпечус людинi в достатнiй мiрi сприятлявi умови для й iснування i тим самим примушуе держави i полiтикiв враховувати природнi фактори. Все це має безпосереднє вiдношення до внутрiшньої i зовнiшньої полiтики, активiзує полiтичну боротьбу, оскiльки будь-яка iнiцiатива у данiй галузi зачiпає iнтереси рiзних суспiльних груп, впливає на владнi вiдносини. Вiдповiдно новi проблеми з'являються i в сферi мiжнародних вiдносин. У цiлому масштаби нових iмперативiв такi, що геополiтика перестає бути справою окремих держав. Якщо ранiше вона могла характеризуватися як "картографiчне зображення вiдносин мiж головними нацiями, що борються мiж собою", то тепер цього вже недостатньо. Виникла необхiднiсть узгодженої взаємодії всiх членiв мiжнародного спiвтовариства у виробленнi i реалiзацii загалънопланетарноiї геополiтики, спрямованої на врятування цивiлiзацii для майбутнiх поколiнь.

Як вважае росiйський полiтолог К. С. Гаджiсв, нинi починасться етап формування нового типу свiтового спiвтовариства загальнопланетарного масштабу. Воно вiдрiзнятиметься вiд нинiшнього насамперед своєю глобальнiстю, оскiлъки найяскравiшим проявом i показником суспiльних процесiв е передусiм глобалiзацiя: розширення i поглиблення соціальних зв'язкiв та iнститутiв у просторi й часi. Це зумовлено тим, що, з одного боку, на повсякденну дiяльнiсть людей дедалi бiльше впливають події, що вiдбуваються в iнших частинах земної кулi, а з iншого боку, для мiсцевих общин можуть мати важливi глобальнi наслiдки.Новим для сучасних процесiв глобалiзацiї є поширення соцiальних зв'язкiв на такi сфери дiяльностi, як технологiчна, органiзацiйна, адмiнiстративна, правова тощо, а також постiйне поглиблення тенденцiй до встановлення взаємозв'язкiв через численнi мережi сучасних комунiкацiй та новi iнформацiйнi технології.

Визначення геополiтичних iнтересiв Украiни потребус врахування складної системи iнтересiв рiзних краiн, розкладу сил — економiчних, полiтичних, вiйськових, духовних — у кожному регiонi свiту. Насамперед це стосується найближчих сусiдiв Украiни i краiн глобального значения, що прагнуть знайти власнi iнтереси в Украiнi або самi становлять для неї особливий iнтерес.

Отже, роль геополiтики у свiтовому полiтичному процесi зростає. Це пов'язано, по-перше, з тим, що на полiтичнiй картi свiту вiдбулися глобальнi змiни. Докорiнно змiнився Євразiйський континент, сформувалася Нова Європа, характерними ознаками якої є струнка полiтична органiзацiя, високий рiвень добробуту населения (369 млн чол.), розвинута культура, стабiльнi державнi кордони, сильна валюта (евро). На континентi активiзуються iнтеграцiйнi процеси. Значного авторитету за останнi десятилiття набули такi мiждержавнi iнститути, як Органiзацiя Об'еднаних Нацiй, НАТО, Європейський союз, Рада Європи, ОБСЄ та iншi, якi всiляко сприяють збереженню свiтового геополiтичного балансу.На початку 90-х рокiв ХХ ст. геополiтичний простiр континенту пережив величезну соцiальнополiтичну трансформацiю, коли понад двадцять краiн Схiдноi i Центральноi Європи повернули на шлях розвитку загальнолюдської цивiлiзацii. Вiдiйшла в минуле колишня бiполярнiсть свiту, з'явилися новi суб'екти полiтичноi дiяльностi, якi мають розробити власнi геостратегй на принципах рiвностiв і взаємоповаги. По-друге, підвищення значения геополiтики як науки i соцiально-полiтичної практики пов'язане з бурхливим розвитком науково-технiчної революцiї, зокрема впровадженням новiтнiх промислових технологiй та засобiв комунiкацiй у глобальних масштабах. Iх розвиток, зокрема поява нових видiв транспорту, новi можливостi доставки ядерних боезарядiв у будь-який куточок планети привели до кардинальних змiн у геополiтичному спiввiдноiпеннi, лiквiдацiї переваги "морських" держав. Тепер i США вiдчули вразливiсть своєї територiї. Спiвробiтництво мiж державами i народами, за вiдсутностi просторових бар'ерiв, стає дедалi iнтенсивнiшим. Якiснi змiни в геополiтичному просторi спричинює також iнформацiйний фактор. Нинi при спiлкуваннi використовуються не лише традицiйнi друкованi та електроннi засоби — газети, радiо, телебачення, а й комп'ютерні системи з використанням космiчного зв'язку.


 
 

Цікаве

Загрузка...