WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Предмет політології - Контрольна робота

Предмет політології - Контрольна робота

економікою, з іншими формами суспільної свідомості та діяльності.
Останнім часом значного поширення набув системний підхід до визначення предметного поля політології. Згідно з ним її метою є дослідження тенденцій і законів структури, функціонування та розвитку політичного життя соціальних спільнот, залучення їх до діяльності з реалізації політичної влади та політичних інтересів (Ю. Шпак, Ж. Тощенко, В. Бабкін).
Виходячи з цього, предметом політології, як раціонального відображення політики, є закономірності політичного життя в усіх його виявах: зміст, структура і функції, місце і роль політичної системи в його розвитку та функціонуванні, у здійсненні політичної влади.
Загаломсукупність проблем, досліджуваних політологією, можна поділити на три великих розділи:
1. Соціально-філософське та ідейно-теоретичне підґрунтя політики, системоорганізуючі ознаки й характеристики політичної системи, політичні парадигми, що відповідають конкретно-історичному періоду.
2. Політичні системи та політичні культури, політичні режими, їх порівняльні характеристики, еволюція світових політико-ідеологічних доктрин.
3. Політичні інститути, політичні процеси, політична діяльність і політична поведінка.
Предметом політології є певна система знань про політичний об'єкт, а саме:
" історико-політичні вчення;
" закономірності становлення, функціонування, зміна політичної влади;
" джерела, рушійні сили політичного життя суспільства;
" сутність, природа, тенденції розвитку, механізми прояву політичного;
" конкретні прояви, процеси, відносини політичної дійсності, які вивчаються політологами;
" політичні інститути (конституції, центральний уряд, регіональне, місцеве управління, адміністрація та ін.);
" політичні партії, групи об'єднання, участь громадян в політиці, громадська думка;
" міжнародні відносини.
Сюди відносять також такі феномени, як: політична культура, ідеологія, політичні еліти, політичні партії та громадсько-політичні організації, рухи, владні відносини, держава, політична система, політична діяльність, політична поведінка, політичне лідерство, громадська думка й засоби масової інформації в політичному процесі, конфліктологія, етнодержавознавство тощо.
Висновок
Отже, стосовно предмету політології існували різні судження. В античному світі приватне і політичне, державне життя існувало в нерозривній єдності. Інституціональним суб'єктом політики там була лише держава, оскільки інших розвинених політичних інститутів тоді ще не знали. Об'єктом політико-філософських досліджень античних мислителів була саме держава у нерозривній єдності з суспільством.
У міру розмежування громадянського суспільства й держави, появи інституціональних засобів впливу цього суспільства на державу - політичних партій, груп інтересів, засобів масової інформації тощо - коло інституціональних суб'єктів політики розширилося, вона стає наукою про політику в цілому.
Тому вчені висловлюють різні думки щодо предмета політології. Одні вважають таким предметом владу, другі - політичну систему, треті - демократію, четверті - політичну культуру.
У визначенні предмета політології і на сьогодні не існує єдиного підходу, що зумовлено багатозначністю терміна "політика" і можливістю різноманітних засобів його характеристик.
У загальній формі політологія - наука про політику та її взаємовідносини з людиною та суспільством. Можна також сказати, що політологія - система знань про політику, політичну владу, політичні відносини та політичні процеси, про організацію політичного життя суспільства.
Як всі науки, політологія має об'єкт та предмет пізнання. Зараз існує три основних підходи до визначення предмета політології:
перший підхід полягає у тому, що політологія розглядається лише як одна з наук про політику нарівні із політичною філософією, політичною психологією та іншими науками;
другий підхід ототожнює політологію та політичну соціологію як найбільш загальні науки про політику;
третій підхід визначає політологію як загальну інтеграційну науку про політику в усіх її проявах, що включає в себе і політичну соціологію, і політичну філософію, і теорію держави та права та ін. Така позиція здобула найбільше визнання серед сучасних дослідників політичних процесів.
Що таке об'єкт науки ? Це те, на що спрямована пізнавальна діяльність суб'єкта. Предмет науки - сторони, ознаки та відносини об'єкта, що аналізуються.
Що ж є об'єктом політології? Сучасні дослідники вважають, що об'єктом політології є політична дійсність, або політична сфера сучасного суспільства.
Політична сфера суспільства - царина суспільних відносин, що пов'язана із взаємодією багатьох спільностей людей - соціальних груп, класів, націй, народів. До неї входять соціальні інститути та організації, найважливішою з яких є держава. Участь у справах держави, визначення задач та змісту діяльності держави і є політика, яка є головним змістом діяльності людей у політичній сфері.
Але політичну сферу життя суспільства вивчають і інші дисципліни - філософія, соціологія, теорія держави, історія. Кожна з них розглядає процеси, що проходять в політиці під своїм кутом зору, тобто мають свій предмет вивчення.
Під яким же кутом зору вивчає політичну сферу суспільства політологія? Специфіка політології полягає в тому, що всі соціальні явища та процеси вона розглядає відносно політичної влади. Без влади немає політики. Влада є засобом її реалізації.
Отже, предметом політології є феномен політичної влади, закономірності її функціонування та розвитку та її використання у суспільстві.
Сучасні політологи вважають, що межі політології постійно змінюються , а іноді навіть важко визначаються. Постійно збільшується число тем, які вивчає політологія. Це відбувається тому, що сучасна політика застосовується в дуже широкому колі царин людської діяльності.
Список використаної літератури
1. Введение в политологию. Уч. Под ред. В.П.Пугачева и А.И.Соловьева, М., "Аспект пресс", 1997.
2. Гаджиев К.С. Введение в политическую науку. - М., "Логос", 1997.
3. Мальцев В.А. Основы политологии. Учебн. для вузов. - М., ИТРК РСПП, 1997.
4. Мельник В.А. Политология. Учебн.- Мн., "Вышейшая школа", 1996.
5. Основы политологии. Учебн. / Под ред. Н.И.Сазонова. - Х., "Основа", 1993.
6. Основы политологии. Учеб.пособ. / Под ред В.П.Пугачева и Г.А.Белова.- М., 1994.
7. Політологія. / За ред. О.В.Бабкіної, В.П.Горбатенка. - К., Видавничий центр "Академія", 1998.
8. Енциклопедичний політологічний словник. - К., Вища школа, 1997.

 
 

Цікаве

Загрузка...