WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Політична думка В’ячеслава Липинського - Реферат

Політична думка В’ячеслава Липинського - Реферат

держави, оскільки, на думку В. Липинського, ідея бажання, кінцевою метою якого є створення нації, може реалізуватися тільки в матеріальних формах держави.
Одна із основних тез концепції В. Липинеького полягає в тому, що державу можна будувати за ініціативою провідної верстви або аристократії. Саме вони здатні повести за собою пасивну більшість. "Без національної аристократії, - підкреслював В. Липинський, - без сильних і авторитетних провідників та організаторів нації в її тяж-кій боротьбі за існування немає і не може бути нації". Передумовою провідної ролі аристократії є її прагнення влади, готовність до боротьби за цю владу. Тобто аристократія мусить бути "стихійно імперіалістичною". Проте В. Липинський не дивився на аристократію як на замкнену суспільну верству або касту. Він вважав, аристократія - це та активна меншість, яка об'єднує найкращих і найактивніших членів усіх класів. Саме вона творить матеріальні й духовні цінності, які стають власністю всього суспільства.
До політично-творчого фактора В. Липипськиц відносив. тих, хто безпосередньо стимулював розвиток економіки. Інтелігенція - не є продуцентом у цьому плані. В суспільно-політичній структурі вона покликана бути посередником між суспільними класами завдяки культурній та інтелектуальній праці. На думку В. Липинського, інтелігенція не повинна займатися створенням ідеології, партійною роботою, будуванням і керівництвом державою. Власна держава можлива тільки на ґрунті компромісу, між українськими класами в ім'я бажаного всіма законного ладу і спокійної праці. Така держава можлива за умови спільної для усіх класів національної культури, спільної оборони своєї території і спільного для усіх права нації на самовизначення. Тобто йшлося про суверенність на своїй землі, якою користувалися, на думку В. Липинського, європейські нації.
В. Липинський підкреслював, що політика - це вміння вибратитакий метод здобуття та організації влади і організації громадянства, який би уможливив будову і збереження окремої держави на українські землі і забезпечив існування та розвиток української нації.
Загалом, В. Липинський - визначний мислитель свого часу. І хоча концепція "трудової монархії" виявилася безперспективною, багато з його ідей щодо утвердження незалежної Української держави зберегли своє неминуще значення. Істотним і оригінальним є внесок В. Липинського в загальну політологію, зокрема, в теорії еліт, полі-тичної культури, громадянського суспільства та ін.
В. Липинський ґрунтовно висвітлив концепцію політики у праці "Листи до братів хліборобів". Він вбачав повноцінний розвиток української нації в розбудові власної держави. Така держава має існувати у формі монархічного правління, що відповідає державницькій традиції, започаткованій Б. Хмельницьким. За В. Липинським, ця монархія повинна ґрунтуватися на таких п'яти підвалинах: аристократія, класократія, територіальний патріотизм, український консерватизм, релігійний етос.
Гетьман як спадковий монарх репрезентує державу, уособлює її авторитет. Разом з гетьманом управління державними і суспільними сферами здійснює аристократія - кращі представники усіх класів і станів: промислового (фабриканти, інженери, робітники); хліборобського (поміщики, селяни, сільські робітники); фінансового і купецького (всі, хто живе з обміну продуктами); комунікаційного (залізничники, шофери), інтелігенція.
Такий принцип формування аристократії (правлячої еліти) В. Липинський називав класократією, яка також передбачала співпрацю всіх класів. Принципи класократії заперечували буржуазний парламентаризм як такий, що роз'єднує нації за партійними ознаками, соціалізм - за класовими ознаками і націоналізм - за етнічними ознаками.
Територіальний патріотизм В. Липинський розумів як солідаризацію усіх мешканців України на ґрунті любові до рідної землі, незалежно від етнічного походження, соціально-класової належності, віросповідання.
Консерватизм, за В. Липинським, - це утвердження серед громадян України організованих сил авторитету, дисципліни, правопорядку, політичної культури, здатних приборкати анархію і свавілля, і, нарешті, релігійний етос - основа становлення морального порядку, без якого неможливо сформувати націю, збудувати державу.
Форму державного правління вчений вбачав у дуалістичній конституційній монархії, за якої: гетьман як суверен української нації, голова кабінету міністрів зосереджує в своїх руках виконавчу владу; законодавчу владу утворюють дві палати: територіальна (нижня), до якої входять представники місцевих земельних рад (по 3-4 від кожної землі на підставі загального, рівного, таємного виборчого права), і трудова (вища), до якої делегують своїх представників професійні спілки всіх класів і соціальних верств.
Висновок:
Український консерватизм грунтувався на ідеях:
1) домінуючої ролі держави в національному і соціальному розвиткові;
2) монархічної форми державного правління;
3) територіального патріотизму;
4) пріоритетності приватної власності;
5) провідної ролі аристократії у державотворчому процесі;
6) вирішальної ролі моральних і релігійних чинників у суспільному поступові.
Теоретики українського консерватизму дотримувалися різних поглядів стосовно майбутньої форми держави. В. Липинський обґрунтував концепцію трудової легітимної монархії, С. Томашівський - клерикальної монархії, а В. Кучабський - мілітарної монархії.
Л і т е р а т у р а :
1. Політологія: Підр. Для ун-тів / За ред. О. І. Семківа. - Львів: Світ, 1993. - 576с.
2. Політологія: Підр. Для студентів ун-тів. - 2-е вид., зі змінами. - Львів, 1994, -- 592с.
3. Політологія: Курс лекцій: Навч. Посібник / За ред. І. С. Дзюбка: К.: Вища шк., 1993. - 271с.
4. Політологія: Курс лекцій / Авт. кол.: І. С. Дмитрів, О. М. Рудакевич, З. С. Сокол, В. А. Кулик та ін. - Тернопіль: АСТОН, 1998. - 159с.
5. Політологія: історія та методологія / Андрущенко В. П., Антоненко В. Г., Ануфрієв Л. О. та ін.; За ред. Ф. М. Кирилюка. - К.: Здоров'я, 2000. - 632 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...