WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Роль конституції П.Орлика у розвитку політичної думки - Реферат

Роль конституції П.Орлика у розвитку політичної думки - Реферат

на ідеях рівності усіх людей від природи, тобто рівності їхніх природних прав, рівності усіх перед Богом як абсолютною правдою і справедливістю і, нарешті, рівності перед законом, беззастережне виконання якого є вимога абсолютної волі Бога. Ідея "о смиреніЬ височайших" - це своєрідний вияв прагнення до обмеження влади монарха законом, що є, на думку С. Климювського, регулюванням відносин між монархом і його підданими.
Ідея обмеження влади монарха тісно пов'язана з інтересами народних низів, фактично передбачала заперечення абсолютної монархії. Не випадково мислитель не співав дифірамбів на честь абсолютного монарха, не проголошував йому од, а змальовував позитивну постать справедливого і смиренного царя як втілення того ідеалу, на який треба рівнятися "височайшим", і протиставляв його монархові несправедливому і жорстокому, свавільному і деспотичному як втіленню зла, яке треб а, усунути із суспільного життя. Моралізуючи і повчаючи царя, С. Климовський вказував на зло, з яким він повинен боротися, і на добро, яке він мусить повсякчасно утверджувати в житті. Свою історичну місію цар виконає тоді, коли він обстоюватиме правду, закон, справедливість. Ці поняття, згідно з пануючою традицією XVII-XVIII ст., підносилися мислителем до рівня божественного освячення і тим самим перетворювалися в категоричний імператив для монарха.
Отже,за своїм змістом концепція С. Климовського - це вчення про суспільний договір між монархом і народом, за яким в ім'я добра й справедливості всі зобов'язуються виконувати закони, що ґрунтуються на правді, з повною відповідальністю перед Богом як абсблютом. Ця концепція, пройнята гуманізмом, демократизмом та просвітництвом, була прогресивним явищем і визначним досягненням духовного життя України кінця XVII - початку XVIII ст.
У козацько-гетьманську добу політична думка України розвивалася в контексті правових документів, які відображали аспекти державного устрою і міжнародних відносин України, а також у руслі концепції просвітників щодо суспільства і держави. До важливих правових документів того часу можна віднести "Березневі статті", "Гадяцький трактат", "Угоду та Конституцію" Пилипа Орлика. В них було закладено правову основу міжнародних договорів України з іншими державами, чітко простежувалися атрибути суверенітету української державності, визначалися конституційні засади державного і суспільного ладу.
"Березневі статті" передбачали збереження козацьких, міщанських і шляхетських прав, вольностей; право українців самим вирішувати, хто до якого стану має належати; право самостійно збирати податки; збереження права обирати гетьмана, самостійно вирішувати питання міжнародної політики (за винятком Росії і Туреччини). Зміст статей розкривав, з одного боку, демократичну сутність української державності, яка ґрунтувалася на принципі виборності вищих посадових осіб і суддів, з іншого - правові зобов'язання української сторони перед Московським царством, які передбачали військово-політичну єдність України і Московії та недоторканість суспільно-політичних порядків в Україні.
"Гадяцький трактат", розроблений Юрієм Немиричем 1658 р., містив такі основні положення:
1) Україна на федеративних засадах як Велике князівство Руське входить до Речі Посполитої;
2) гетьман стає цивільним і військовим правителем України, а спільний для всіх король обирається трьома народами;
3) передбачається існування власної скарбниці, монетного двору, війська, генерального трибуналу;
4) без дозволу українського уряду коронне військо не має права входити на територію князівства;
5) православне духовенство урівнюється в правах з римо-католицьким, а права унії обмежуються територією, на якій вона існує. Київська академія прирівнювалася до Краківської.
"Пакти і Конституції законів та вольностей Війська Запорозького складалися з 16 статей і починалася з урочистої декларації: "Україна з обох боків Дніпра має бути на вічні часи вільною від чужого панування". Визначалися кордони України з Польщею і Московією, передбачалося після закінчення війни підписання трактату зі шведським королем як постійним протектором України, закріплювалося право запорожців на повернення всіх відібраних у них земель і поселень, на відновлення колишнього статусу православної церкви під зверхністю царгородського патріархату.
Конституція передбачала розподіл влади між гетьманом як вищою виконавчою владою, генеральною радою як вищою представницькою владою і генеральним суддею. Хоч прерогативи органів влади не були ще чітко визначені, все ж тогочасна конституція наближалася до реалізації принципу розподілу влади.
Отже, названі правові документи закріплювали державний статус України, визначали конституційні основи суспільного і державного ладу, її міжнародно-правову суб'єктність.
Висновок:
У період козацько-гетьманської держави політична думка України найбільш повно виявилася в контексті нових документів щодо державного устрою і міжнародних відносин України, а також поглядів просвітників про державу і церкву. До важливих правових документів козацької доби можна віднести "Березневі статті", "Гадяцький трактат", "Угоду та Конституцію" П. Орлика. У них розроблено правові основи української державної автономії під протекторатом іноземних держав (Росії і Польщі).
Якщо Гадяцька угода визначала статус органів влади на кшталт польської держави і передбачала участь у здійсненні влади різних суспільних станів (козацтва, духовенства, міщанства), то конституція П. Орлика закріпила принцип козацького республіканізму. Хоча в цій конституції були елементи розподілу влади на виконавчу, пред-ставницьку і судову, проте в силу збереження станового (козацького) принципу формування влади і відсутності ідеї громадянства вона не піднялася до рівня розвитку пізнішого європейського конституціоналізму.
Список використаної літератури:
1. Політологія: Підр. Для ун-тів / За ред. О. І. Семківа. - Львів: Світ, 1993. - 576с.
2. Політологія: Підр. Для студентів ун-тів. - 2-е вид., зі змінами. - Львів, 1994, -- 592с.
3. Політологія: Курс лекцій: Навч. Посібник / За ред. І. С. Дзюбка: К.: Вища шк., 1993. - 271с.
4. Політологія: Курс лекцій / Авт. кол.: І. С. Дмитрів, О. М. Рудакевич, З. С. Сокол, В. А. Кулик та ін. - Тернопіль: АСТОН, 1998. - 159с.

 
 

Цікаве

Загрузка...