WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Проблеми розвитку лісопромислового комплексу: пріоритети, структура, ефективність - Реферат

Проблеми розвитку лісопромислового комплексу: пріоритети, структура, ефективність - Реферат

підвищення конкурентоспроможності вітчизняних видів продукції.
Реалізація завдань структурної перебудови економіки лісових галузей можлива за умови формування моделі господарювання, яка б відображала такі нові сучасні напрями:
" орієнтацію галузевої структури виробництва на розвиток про-гресивних видів продукції;
" відтворення лісових ресурсів на багатоцільовій, розширеній основі;
" переорієнтацію капітальних вкладень і структури джерел інвес-тування на впровадження госпрозрахунку і формування джерел власних ресурсів для лісогосподарського виробництва;
" розширення лісосировинної бази, в основному, шляхом інтенси-фікації лісогосподарського виробництва;
" докорінну зміну структури споживання сировини шляхом залу-чення до виробництва макулатури, соломи, вторинних волокнистих матеріалів, деревних відходів, а також докорінну зміну структури випуску продукції на деревній основі.
" Основні завдання програми: закріплення економічного зростання, підвищення конкурентоспроможності продукції галузей.
" Реалізація основних пріоритетів розвитку лісових галузей можлива при орієнтації на такі принципи господарювання:
" підвищення рівнязадоволення попиту на деревину і продукцію на деревній основі за рахунок власного виробництва (опора на власні ресурси);
" розвиток виробництва прогресивних видів продукції (замінників цільової деревини);
" розширене відтворення лісосировинних ресурсів;
" інтенсифікацію користування лісосировинними ресурсами;
" повну та ефективну переробку сировини;
" пом'якшення негативних зрушень у виробництві сировини, кінцевої продукції та їх споживанні;
" докорінне реформування господарського (економічного) механізму лісового комплексу для забезпечення госпрозрахунковості його гос-подарської діяльності;
" посилення регулюючої ролі держави у реалізації структурних змін.
" Для економічної оцінки рівня та якості структурних перетворень пропонується використати, крім загальноприйнятих критеріїв (ефек-тивності та оптимальності), ряд специфічних - таких, як:
" оптимальність лісистості території;
" оптимальність забезпечення регенерації лісом компонентів нав-колишнього середовища;
" рівень задоволення попиту 'на лісоматеріали за рахунок власного виробництва;
" частка обсягу деревини (у готовій продукції) в загальному обсягу її переробки;
" випуск прогресивних видів продукції із знеособленого 1 м3 заго-товленої деревини;
" структура споживання сировини;
" структура випуску продукції.
Реалізацію пріоритетів розвитку лісових галузей і досягнення запропонованих критеріїв можна забезпечити за рахунок таких факторів: користування деревними ресурсами лісу повинне переорієнтуватися на інтенсивну основу; промислова переробка деревних ресурсів має здійс-нюватися на принципах повноти та ефективності. У прогнозному періоді очікується закріпити і розвинути набуті тенденції стабілізації економіки, що дозволить перейти до етапу нарощування обсягів виробництва.
Наведені економічні терміни і поняття спираються як на світовий досвід, так і на власну економічну специфіку, історичні, національні та культурні традиції, кон'юнктуру ринку і діяння його законі'в, існуючу структуру виробництва, потенціальні можливості. Варто зазначити, що науково визначені та обгрунтовані концептуальні основи трансформування лісового комплексу і напрями підвищення ефективності його функціонування повинні охоплювати основні цілі структурної політики держаїви, етапи і пріоритети перебудови лісових галузей з урахуванням достатності джерел фінансування з боку як держави, так І окремих господарюючих суб'єктів.
Очікувані показники економічного зростання базуються на аналізі виробничо-ресурсного потенціалу лісових галузей, оцінці можливостей та стану реалізації заходів щодо здійснення структурної перебудови і впровадження сучасних технологій та устаткування, динаміці розвитку конкурентоспроможних виробництв і видів продукції. Звичайно, досягнення зазначених прогнозних обсягів стане можливим за умови вирішення проблем фінансової стабілізації, відновлення інвестиційного процесу, реформування економічного механізму лісового комплексу. Прогнозні очікування значною мірою пов'язуються з реалізацією заходів державної Програми розвитку лісогосподарського і лісопромислового комплексів .на період до 2015 р., в якій передбачено структурні зміни у споживанні сировини та випуску продукції за рахунок пріоритетного розвитку целюлозно-паперового і плитного виробництв.
Важливим заходом структурної переорієнтації є розширення сітки спільних підприємств з випуску товарів народного споживання підвищеного попиту, головний напрям діяльності яких - поглиблена переробка деревини з орієнтацією на створення конкурентоспроможних видів продукції.
Введення у дію потужностей з виробництва нового конструкційного матеріалу - деревних плит середньої щільності (типу МДФ) - в Макіївці Донецької області дозволить збільшити випуск меблів на якісно новому рівні за європейськими стандартами, виготовлення будівельних матеріалів і конструкцій, які матимуть необмежений попит на внутрішньому і зовнішньому ринках.
У целюлозно-паперовій промисловості досягнення прогнозних по-казників орієнтоване на розширення ринку збуту продукції на основі заходів щодо оновлення асортименту на базі прогресивних технологій (хоча вже сьогодні окремі види галузевої продукції відповідають міжнародному рівню якості - електроізоляційний картон, фільтрувальні папір і картон, синтетичний і конденсаторний папір). Також слід відзначити, що частка експортних поставок целюлозно-паперової продукції до країн далекого зарубіжжя збільшилася з 4 % у 1990 р. до 36-38 % у 1996-1997рр.
Обсяг виробництва продукціі
Види продукціі Роки
1990 (звіт) 1996 (звіт) 1997 (звіт) 1998 (прогноз)
Обсяг продукціі промисловості (% до попереднього періоду) 82,0 84,9 112,6
з нього:
пиломатеріали (без колгоспів) (тис. м3) 3792 1815,0 2100 2195
деревиностружкові плити (тис. м3) 1171 239,8 202,3 205
деревиноволокнисті плити (млн. м3) 35,6 13,8 14 14,3
клеєна фанера (тис. м3) 162,2 31,5 28,8 35
целюлоза (тис. т) 104 34 26,3 27
деревна маса (тис. т) 54,7 17,6 8,5 20
папір (тис. т) 369,2 95,1 86,6 100
картон (тис. т) 542,8 197,9 177 186
меблі (млн. грн.) 1201,9 290 260 267
паркет (млн. м2) 6531 1793,5 16052 1292

 
 

Цікаве

Загрузка...