WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Проблеми розвитку лісопромислового комплексу: пріоритети, структура, ефективність - Реферат

Проблеми розвитку лісопромислового комплексу: пріоритети, структура, ефективність - Реферат

ВИПУСКНА РОБОТА НА ТЕМУ:
"Проблеми розвитку лісопромислового комплексу: пріоритети, структура, ефективність"
Структура промислового виробництва є однією з найважливіших у системі макроекономічних показників. Реалізація проблем структурної політики - важлива економічна підойма загальнодержавної стратегії реформування народногосподарського комплексу країни з метою підвищення ефективності його функціонування та виходу з економічної кризи. Українська економічна наука присвятила з урахуванням актуальності структурних перетворень цій проблемі значну кількість теоретичних, методичних і практичних розробок. Але вони, як правило, виконані на макрорівні. За сучасних умов адаптації всіх господарюючих суб'єктів до ринкової моделі господарювання особливого значення набувають дослідження і перспективи розвитку галузевої та інституціональної структур, де визначальний вплив мають фактори зміни форм власності в процесі приватизації, пошук власного місця у ринковому середовищі, переорієнтація на вимоги експорту, забезпечення сприятливих умов для інвестиційного процесу. Все це примушує шукати нові, сучасніші методологічні підходи для структурних перетворень І принципово нові аспекти промислової політики.
Метою даного дослідження є обгрунтування напрямів формування сучасного лісопромислового комплексу на основі галузевої та регіональної структури з орієнтацією на задоволення попиту економіки держави та ринку на його продукцію при повному і ефективному використанні власного виробничо-ресурсного потенціалу.
Досягнення поставленої мети можна забезпечити шляхом вирішення таких завдань:
а) дослідити світовий досвід та виконати порівняльний аналіз становища у лісових галузях України і країн світу;
б) оцінити стан, динаміку, тенденції та перспективи розвитку лісопромислового комплексу;
в) визначити пріоритети розвитку лісопромислового комплексу з урахуванням загальних тенденцій промислового виробництва після періоду кризи;
г) обгрунтувати економічне, правове і технологічне забезпечення структурних перетворень з елементами державного регулювання економіки;
д) запропонувати концептуальні основи формування ефективної структури економіки лісопромислового комплексу.
Майбутній економічний розвиток та його науково-методичне забезпечення неможливі без обгрунтування концептуальних підходів з огляду на світовий досвід і без порівняльного аналізу стану нашої економіки і конкурентоспроможних економік розвинутих країн. Цей підхід забезпечить визначення ефективних співвідношень структури економіки, від яких можна відштовхнутись або на основі яких відновити втрачені позиції.
Досвід структурної політики у країнах з розвинутою економікою показує, що вона була спрямована на зростання і підвищення ефективності функціонування промислового комплексу, на реалізацію кінцевої мети - забезпечення усталеної конкурентоспроможної національної економіки. Наприклад, на початку 70-х років продукція США була низької якості і низької конкурентоспроможності, через що торговельний баланс країни був від'ємним, сталося зниження експорту, а частка промислової продукції на світовому ринку скоротилася на третину. Промислова політика США передбачала подолання зазначених негативних явищ.
У Франції формування і реалізація промислової політики здійснювалися через державне втручання та регулювання економіки, прийняття стратегічних рішень та розробку пріоритетних напрямів науково-технічного прогресу. Всілякі міжнародні угоди були націлені на захист національних компаній від іноземних конкурентів, на створення привілеїв господарюючим суб'єктам на внутрішньому ринку.
Для промислової політики Японії при здійсненні структурних зрушень в промисловому комплексі була характерною етапність (з конкретними цілями та завданнями). Промислова політика пов'язана з пріоритетним розвитком новітніх технологій (робототехніки, генної інженерії, лазерів, засобів зв'язку), з створенням та реалізацією перспективних науково-дослідних програм.
Модель економіки Німеччини базується на опосередкованих формах регулювання з орієнтацією на попит і врахування таких чинників, як високий рівень кооперації, диверсифікації, інституціональної узгодженості, превалювання приватного сектора, державної підтримки компаній, захисту внутрішнього ринку, підвищення ролі банків, розвитку експортного потенціалу.
Наведений фрагментарний аналіз структурних перетворень у розвинутих країнах дає можливість виділити типові елементи промислової політики, які доцільно започаткувати і розширити в Україні. Основними з них є:
" законодавче прийняття стратегічних, рішень щодо розвитку структурної переорієнтації промисловості, забезпечення контролю за ключовими галузями, внутрішнім ринком та Інвестиціями;
" використання фінансової підтримки вітчизняного виробництва;
" формування зовнішньоекономічної політики у відповідності з національними інтересами;
" розробка і реалізація інноваційно-інвестиційних проектів;
" формування сітки фінансових інститутів господарського спрямування ринкового типу;
" державна підтримка вітчизняного бізнесу, виробництва та ринку.
Дослідження і розробка пропозицій щодо структурної перебудови лісового комплексу мають велике значення, бо проблему задоволення попиту держави і окремих громадян на деревину та продукцію на деревній основі за умов нестачі власної сировини можна поставити на друге місце після вирішення проблем забезпечення енергоносіями та газом.
У системі сформованих міжгалузевих комплексів лісовий як виробничо-економічна система відіграє важливу роль. Питома вага його галузей у загальному обсягу виробництва товарної продукції України що року становить близько 2,5 %, середньооблікової чисельності промислово-виробничого персоналу - близько 4,5 %, основних виробничих фондів - 2 %. Лісовий комплекс забезпечує реалізацію низки міжгалузевих функцій, які постадійно об'єднуються в ланцюг "лісовирощування - заготівля - переробка".
Аналіз стану економіки лісового комплексу, а також тенденцій і пропозицій щодо його розвитку доцільно дослідити за двома основними складовими - сировинною базою та промисловим виробництвом. Даний методичний підхід є необхідним у зв'язку з традиційними особливостями організації лісогосподарського і лісопромислового виробництв у минулому, коли були гарантовані поставки лісоматеріалів з Росії та інших регіонів, а власним лісам відводилася

 
 

Цікаве