WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Програмування розвитку регіонів - Реферат

Програмування розвитку регіонів - Реферат

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КРЕДИТНО - ФІНАНСОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Реферат
по курсу "РПС"
на тему
"Програмування
розвитку регіонів"
Виконав студент групи КФ - 97 -1
Свір Станіслав
Володимирович.
ДНІПРОПЕТРОВСЬК 1998
План.
І. Поняття регіональної політики.
ІІ. Програма розвиту регіону як конкретизація регіональної політики.
1)Побудова "дерева цілей".
2)Проблема конкретизації виконавців та сроків виконання програми.
3)Узгодження різних програм.
4)Роль організаційно - управлінських структур.
5)Інвестиції в програмах розвитку.
6)Інноваційна діяльність.
7)Районне планування.
8)Основні види районного програмування.
а)планування промислових районів,
б)плануваня сільських районів,
в)планування районів масового відпочинку,
г)програми розвитку спеціального призначення.
ІІІ. Першочергові завдання програмуваня розвитку господарства України.
Економічне реформування потребує здійснення ефективної і гнучкої регіональної політики. Важливою складовою цієї політики є програмування розвитку регіона наперед.
Під регіональною політикою слід розуміти, з одного боку, чітко опрацьовану в законодавчому аспекті практичну діяльність держави в усіх регіонах країни, а з другого, - соціально - економічну політику, здійснювану на базі загальнодержавного законодавства самими регіонами для досягнення тих чи інших регіональнизх і місцевих цілей і завдань.
Регіональну соціально - економічну політику можна визначити як сукупність таких економічних, правовоих та адміністративнро - організаційних засобів і методів, що органічно поєднують загальнодерджавні і місцеві інтереси, будучи спрямованими в кінцевому підсумку на повнокровний, рівноцінний та рівномірний розвиток регіонів і країни в цілому.
Стратегічною метою цієї політики має бути істотне підвищення життєвого рівня населення всіх регіонів на основі якісного поліпшення використання їх ресурсного потенціалу, принципово нових підходів до розвитку продуктивних сил, докорінного поліпшення екологічної обстановки.
При розробці регіональної політики слід враховувати два її вирішальних напрями. Незважаючи ні на які регіональні особливрості, відмінності в рівнях соціально - економічного розвитку регіонів держава, по-переше, покликана забезпечувати міжрегіональну єдність відтворювальних макроекономічених процесів. По-друге, створити економічні інтереси в активній соціально - економічній діяльності регіонів, добиваючись забезпечення стратегічної мети розвитку, структурного та якісного оновлення господарства.
При розробці такої моделі міжрегіонального розвитку необхідно передбачати кроки по розвитку, з одного боку, інтеграційних процесів між регіонами країни (так звані зв'язки "по горизонталі" за рахунок поглиблення і розвитку спеціалізації та кооперування регіонів), а з другого - по впорядкуванню, систематизації та поглибленню вертикальних зв'язків між державою та регіонами на основі вдосконалення інвестиційної, науково - технічної, бюджетної, податкової, фінансової, зовнішньоекономічної політики.
Було б недостатньо обмежитися сказаним, говорячи про цілі регіональної політики. Адже коли розуміти під регіоном великий економічний район (що складається, як правило, з кількох областей), який виділяється всередині країни своєю спеціалізацією та структурою господарства, природними і трудовими ресурсами, соціальними та економічними особливостями, то необхідно вести мову про розробку і реалізацію регіональних моделей відтворювальних процесів.
Необхідно у нерозривному зв'язку з вибраними пріорітетами розвивати та поглиблювати територіальний поділ праці, добиватися комплексного використання ресурсного потенціалу територій, розвивати сучасну інфраструктуру та місцеві ринки капіталу, робочої сили, цінних паперів, нових технологій тощо. Увесь сенс наукової ефективної регіональної політики якраз у тому й полягає, щоб органічно пов'язати між собою загальнонаціональну модель міжрегіонального розвитку та територіальні моделі відтворювальних процесів, притаманних тій чи іншій території.
Що ж до способів та методів пов'язаня цих двох типів стратегічних моделей розвитку, то до їх числа слід віднести: розробку стимулюючих, а не фіскальних держбюджету та регіональних бюджетів усіх рівней, використання балансових методів планування та прогнозування, розробку довгочасних та стабільних нормативів економічного розвитку, в тому числі тих, які належать до інвестиційної діяльності як у національному, так і в регіональному розрізах.
*****
На основі зазначених моделей міжрегіонального розвитку та регіональних моделей використання відтворювальних процесів складаються програми розвитку регіонів.
Для складання таких програм дуже важливо чітко скласти так зване "дерево цілей". При його розробці не можна обмежитися фіксацією лише стратегічних цілей, бо завдання в даному випадку розв'язується на рівні планування основних сторін життєдіяльності регіону. При цьому треба мати на увазі, що великий економічний район - складна система. Тому тут необхідне виділення підсистем, у певному розумінні відособлених одна від одної за рядом ознак, і водночас - з'ясування взаємозв'язку та взаємодії цих підсистем з тим, щоб система в цілому не втратила ознак і властивостей цілісності. Виділювані в межах регіону підсистеми (індустрія, сільське господасрство, будівництво, транспорт, комунальне господарство, охорона здоров'я, освіта) функціонують у рамках своїх специфічних цілей і завдань, конкретних обмежень та можливостей.
Однак при цьому дуже важливо зберегти і розвинути ознаки системності.
Звичайно, необхідність виділення підсистем ускладнює побудову будь-якого регіонального "дерева" цілей. Тим більше, що самі виділювапні галузі регіонального господарського комплексу також являють собою сукупніссть складних підсистем, які знову ж таки реалізують об'єктивно притаманні їм цілі в межах власних можливостей. Але як би не відрізнявся для будь - якого господарюючого суб'єкта набір технічних, технологічних, економічних, організаційних засобів і прийомів, використовуваних для досягнення конкретних цілей, важливо і в даному випадку підвищувати "планку" системності, використовуючи переваги регіонального поділу праці, поглиблення внутрітериторіальної спецалізіції та оперування, можливості місцевих науково - технічних, матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.
Побудова цілісного і разом з тим досить деталізованного регіонального "дерева" цілей - дуже складне

 
 

Цікаве