WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Економіка і продуктивні сили Запорізької області - Курсова робота

Економіка і продуктивні сили Запорізької області - Курсова робота

Така система дає змогу уникати різких коливань курсу національної грошової одиниці за умови, що економічна політика, яка здійснюється в країні, не протидіє зростанню інфляції (інакше виникне питання: яким чином утримувати валютний курс у межах валютного коридору за обмежених валютних резервів?). При цьому важливо, щоб уряд країни, котра застосовує валютний коридор, відкрито заявив про політику регулювання обмінного курсу в межах цього коридору для збільшення довіри як національних, так і іноземних інвесторів до курсової політики та стійкості національної валюти.

Грошова маса - сукупність усіх коштів, що знаходяться в господарстві в наявній і безготівковій формах, що забезпечують обіг товарів і послуг у народному господарстві.

У структурі грошової маси виділяється активна частина, до якої ставляться кошти, що реально обслуговують господарський обіг, і пасивна частина, що включає грошові накопичення, залишки на рахунках, що потенційно можуть служити розрахунковими засобами. Особливе місце в структурі грошової маси займають так називані "квазігроші" (від латинського "quasi" - начебто, майже), тобто кошти на термінових рахунках, ощадних вкладах, у депозитних сертифікатах, акціях інвестиційних фондів, що вкладають кошти тільки в короткострокові грошові зобов'язання.

Сукупність готівки (металеві гроші і банкноти) і грошей для безготівкових розрахунків у центральному банку (безтермінові вклади) складають гроші центрального банки. їх називають монетарною або грошовою базою, тому що вони визначають сумарну грошову масу в народному господарстві.

Грошова маса, якої розташовує народне господарство для здійснення операцій обміну і платежу, залежить від пропозиції грошей банківським сектором і від попиту на гроші, тобто прагнення заснувань небанківського сектора мати в себе визначену грошову суму у виді готівки або вкладів до запитання.

3.3 Кредитування в Запорізькій області

Основним інструментом реалізації державної політики щодо підтримки малого підприємництва в Україні на загальнодержавному рівні є Національна програма сприяння розвитку малого підприємництва. Вона складається з комплексного плану дій по створенню сприятливого нормативно-правового середовища для малого підприємництва і спирається в тому числі на розвиток інноваційної інфраструктури підтримки підприємництва. Так, п.18 Заходів щодо виконання Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні на 2005 рік передбачає забезпечення підтримки інвестиційно-інноваційних проектів суб'єктів малого підприємництва, що провадять діяльність відповідно до пріоритетних напрямків розвитку економіки.

Відповідно до ст.10 Закону України від 19.10.2000 р. №2063-ІІІ "Про державну підтримку малого підприємництва" передбачено подальше формування інфраструктури підтримки і розвитку малого підприємництва перш за все шляхом створення та забезпечення діяльності мережі бізнес-центрів та бізнес-інкубаторів.

В цілому кількість бізнес-центрів за 2003-2004 роки збільшилася на 6 одиниць. Так, порівняно із 2002 роком значне збільшення таких закладів відбулося на 4 одиниці.

Загальна кількість бізнес-інкубаторів у Запорізькій області протягом 2003-2004 років зросла лише на 12 одиниць. За даними місцевих органів виконавчої влади на кінець 2004 року загальна кількість технологічних парків складала 19 одиниць, що порівняно з 2002 роком на 4 одиниці більше. Слід зазначити, що на сьогодні інноваційна діяльність являється однією із основних умов створення конкурентного середовища а також впровадження інновацій у виробництво. Але кількість інноваційних фондів і компаній за останні два роки дещо зменшилась. Тоді як у 2002 році їх загальна кількість становила 21 одиниць, станом на 01.01.05 р. їх налічується 18, що на 3 одиниці менше. Це зумовлено, перш за все, відсутністю досконалого законодавства у сфері технологічного бізнесу та системи прямого інвестування .

Фінансово-кредитна підтримка малого підприємництва здійснюється фінансовими установами різних видів. Все більше значення набувають фонди підтримки підприємництва, створені виконавчою владою.Загальна кількість фондів підтримки підприємництва порівняно з 2002 роком зросла на 40 одиниць. Всього на 01.01.05 р. налічується 31 фонд.Значна увага приділялася збільшенню кількості кредитних спілок, які можуть надавати частину кредитів малим підприємствам та відіграють велику роль у кредитуванні суб'єктів малого підприємництва. У 2004 році кредитними спілками надано кредитів на суму 50 млн. грн.

Однією з альтернативних форм фінансового забезпечення суб'єктів малого підприємництва є послуги, які надаються лізинговими центрами. На основі лізингу суб'єкти малого підприємництва, фермерські господарства забезпечувалися матеріально-технічними ресурсами.

Так, на кінець 2004 року налічується 87 лізингових центри, що порівняно з 2002 роком на 26 одиниць більше. В м. Києві таких центрів налічується 89, в Запорізькій області їх 11, в інших областях їх налічується від 1 до 10 одиниць. На сьогодні не створено жодного лізингового центру у Харківській, Херсонській та Чернівецькій областях. Фінансово-кредитна підтримка суб'єктів підприємницької діяльності здійснювалась також за рахунок банківського кредитування через комерційні банки та за рахунок коштів міжнародних фінансових установ.

Також створювалися спеціалізовані структури, які сприяли малим підприємствам у залученні нових технологій у виробничу сферу.

Висновок

Запорізька область розташована в придніпровському економічному районі який розташований на південному сході України. Його зручне економіко – географічне положення визначається передусім з найбільш індустріально розвиненим Донецьким економічним районом ( на сході ), Північно – Східним ( на півночі ), Центральноукраїнським ( на заході ) та Причорноморським ( на південному заході ) , країнами СНД, близького та далекого зарубіжжя. Крім того, вигідним є транспортне положення району.

Сільське господарство традиційно спеціалізується на виробництві продукції землеробства, зокрема: зернових, олійних, овочевих і плодовоягідних культур.

За рівнем промислового розвитку Запорізька область є однією з найбільш розвинутих і має високий індекс зосередження промислового виробництва на душу населення. Промисловість області характеризується багатогалузевою структурою. В міжгалузевому промисловому комплексі (включаючи малі підприємства) провідне місце займають: металургія зокрема, чорна, кольорова, електроенергетика і машинобудування та металообробка.

Машинобудівний комплекс за вартістю валової продукції, часткою промислово - виробничих фондів і чисельністю виробників посідає важливе місце в структурі економіки Придніпровського району. Тут виробляється найбільше машин і устаткування серед економічних районів України.

Паливно – енергетичний комплекс справляє величезний вплив на рівень, структуру і розміщення промисловості, транспорту та інших галузей. Завдяки покладам вугілля та гідроенергетичним ресурсам саме в цьому районі вперше в Україні почали зосереджуватись енергомісткі видм виробництва – кольорова металургія, хімія органічного синтезу та ін.

Cписок використаної літератури

  1. Закон України "Про банки та банківську діяльність".

  2. Географічна енциклопедія України.

  3. Епіфанов А. О., Сало І. В. Регіональна економіка. Навчальний посібник – К.: "Наукова думка", 1999. – 343 с.

  4. Заболоцький Б. Ф. Економічна самодіяльність регіону // Регіональна економіка. – 2001 р. - №1.

  5. Заболоцький Б. Ф. Методологічний підхід до моделювання регіонального розширеного само відтворення // Регіональна економіка – 2001 р. №3.

  6. Заболоцький Б. Ф. Розміщення продуктивних сил України: Національна макроекономіка: Посібник. – К.: Академвидав, 2002 р. – 368 с.

  7. Заболоцький Б. Ф., Кокотко М. Ф., Сновженко Т. С. Економіка україни. – Львів: Львівський банківський коледж Національного банку України, 1997 р.

  8. Заставний Ф. Д. Географія України: У 2-х книгах. – Львів: Світ, 1994 р.

  9. Розміщення продуктивних сил України: Навч. – метод. посібник для самост. вивч. диск. / С. І. Дорогунцов, Ю. І. Пітюренко, Я. Б. Олійник та ін. – К.: КНЕУ, 2000.

  10. Чернюк Л. Г., Клиновий Д. В. Економіка регіонів (областей) України.


 
 

Цікаве

Загрузка...