WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Суспільно-географічні аспекти трансформації економіки Яворівського району - Реферат

Суспільно-географічні аспекти трансформації економіки Яворівського району - Реферат

Рис. 6. Структура товарообігу за формами власності підприємств. Роки: 1 – 1998; 2 – 2002.

Співвідношення між приватними та колективними підприємствами змінилося до протилежного (рис. 5), що зумовлено реалізацією реформ згідно з Указом Президента України "Про невідкладні заходи щодо прискореного реформування аграрного сектора економіки" від 3 грудня 1999 р. Щодо товарообігу підприємств громадського харчування і торгівлі (рис. 6), то тенденції такі ж, як у промисловості: зменшення частки державних, незначне зростання колективних та інтенсивне – приватних підприємств. З наведеного вище випливає, що приватизаційні процеси у районі перебувають на завершальному етапі.

Складовою частиною трансформаційних процесів економіки є мале підприємництво. Це вагомий соціально-економічний інститут, що впливає на розвиток

передусім місцевої економіки і набуває щораз більшого значення. Не використовуючи іноземних чи державних інвестицій, він забезпечує значну частину виробництва товарів і послуг, є джерелом поповнення державного та місцевого бюджетів, створення нових робочих місць і, як наслідок, зменшення соціальної напруженості. Простежується тенденція збільшення кількості підприємницьких структур малого бізнесу на Яворівщині (табл. 2).

Таблиця 2

Динаміка діяльності малих підприємств у Яворівському районі

Вид діяльності

Кількість підприємств, одиниці

Середньооблікова кількість працівників, тис. осіб

Обсяг виробленої продукції чи наданих послуг, млн грн.

1998 р.

2002 р.

1998 р.

2002 р.

1998 р.

2002 р.

Промисловість

39

99

0,5

1,3

5,9

22,8

Сільське господарство

-

18

-

0,5

-

1,1

Будівництво

22

30

0,2

0,4

1,2

4,3

Роздрібна торгівля

136

143

0,8

1,0

12,7

6,4

Громадське харчування

53

25

0,2

0,3

0,6

3,2

Інші види послуг

-

74

-

0,5

-

5,8

Разом

250

389

1,7

4,0

20,4

43,6

Примітка. Складено за матеріалами відділу економіки Яворівської райдержадміністрації.

У районі зареєстровано 753 малих підприємства та 1856підприємців (фізичних осіб) (2003 р.). Найбільша частка підприємств малого бізнесу зосереджена у галузі торгівлі, громадського харчування і промисловості. Середньооблікова кількість працівників малих підприємств становить понад 4 тис. осіб, що від загальної кількості зайнятих у галузях економіки становить 17% (по Україні цей показник – 9%). У середньому одне мале підприємство налічує 12 осіб. Найбільше працівників зайнято в промисловості – 31,8% від усіх працівників малого бізнесу, у торгівлі – 25,0, у сільському господарстві – 11,5%. Середньомісячна заробітна платня одного працівника в малому бізнесі становила 160 грн., що на 40 грн. більше, ніж у попередньому році.

Обсяг виробництва продукції, виконаних робіт і послуг у фактичних цінах 2002 р. у малому бізнесі дорівнював 43,6 млн грн., що становило 16% від загального обсягу виробництва по району, і це на 29% більше, ніж у попередньому році. На одного працівника вироблено 10,8 тис. грн. У торгівлі виручено від реалізації продукції 12,7 млн грн. (15,6% від обсягу товарообігу).

Геопросторова організація є найінерційнішою складовою суспільно-географічної системи реґіону. Зміни її як складової трансформації економіки виразніші у містах, ніж в адміністративних районах. Просторові зрушення є наслідком секторних та галузевих змін, розвитку нових видів економічної діяльності. Розміщення суб'єктів (точкових – промислові підприємства, лінійних – транспорту, ареальних – сільськогосподарські підприємства) визначають функцію цієї частини простору.

Ознаки трансформації геопросторової організації у Яворівському районі такі:

 • зміна загосподарювання земель ЯДГХП "Сірка": на території підприємства розміщено 14 суб'єктів СЕЗ "Яворів", реалізовують проект рекультивації колишнього сірковидобувного кар'єру;

 • збільшення території у підпорядкуванні місцевих органів влади (зменшення площі військового полігону на 7 тис. га, переданих у користування новоствореного Яворівського національного природного парку);

 • розвиток рекреаційних зон у східній прильвівській частині району;

 • формування прикордонної інфраструктури (транспортно-транзитна і складська діяльність автопорту "Краковець", що займає 75 га);

 • розширення мережі послуг першого порядку (найнеобхідніших, щоденного попиту); заклади, що забезпечують послуги вищого порядку, і надалі сконцентровані у більших поселеннях.

У перспективі виникне осередок науково-дослідницької діяльності технопарку СЕЗ "Яворів", а також нова смуга суспільно-економічного розвитку вздовж автобану (концесійної автотраси Краковець–Львів як складової Третього Критського коридору).

Зміни стосуються функціонального зонування: відбувається перехід від зон з чітко визначеною функцією (житлова, промислова, торгова, обслуговувальна, рекреаційна) до поліфункціональних. Це стає можливим унаслідок тенденції розміщення підприємств соціальної сфери близько до місць проживання населення – споживача послуг; впровадження нових нешкідливих для довкілля та життя людини технологій виробництва.

Отже, трансформація економіки виражається у секторних змінах, диверсифікації структури промисловості, зміні форм власності, розвитку малого і середнього підприємництва та просторових зрушеннях.

У Яворівському районі, що мав промислово-аграрну спеціалізацію, секторні зміни виявилися через деіндустріалізацію, розвиток аграрного сектору на приватних засадах та сфери послуг першої потреби, зокрема, роздрібної торгівлі. Диверсифікація промисловості відбувається завдяки функціонуванню СЕЗ "Яворів". Провідне місце посідають галузі обробної промисловості (хімічна, будівельних матеріалів), а не видобувної. Зміни форм власності у Яворівському районі практично завершено. Якщо реструктуризації господарства сприяє залучення зовнішніх ресурсів у рамках СЕЗ, то розвиток малого та середнього підприємництва визначений використанням власного потенціалу (і матеріального, і людського). Геопросторові зрушення відображають галузеві зміни господарства реґіону, тенденцію формування поліфункціональних зон.

Географічні прояви трансформації економіки Яворівського району виділено нами переважно з використанням доступних і наявних у районній статистиці економічних показників вартості виробленої продукції, зайнятості населення тощо. Метою ж трансформації економіки на рівні району є підвищення рівня життя населення. Тому подальші розвідки будуть спрямовані на вивчення соціально-географічних аспектів такої трансформації (динаміка прибутків населення та місцевих бюджетів, забезпечення соціально-культурних потреб жителів, зміни екологічного середовища проживання).

Використана література

 1. Бодров В.Г. Транзитологія як наука про перехідні процеси суспільного розвитку // Ринкова трансформація економіки України: теорія, практика, перспективи: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Львів, 24 – 25 жовтня 2003 р. – Львів, 2003. – С. 35–36.

 2. Коцан Н.Н. Суспільно-географічна оцінка спеціальної економічної зони "Яворів" та її пільговий митно-правовий статус // Екон. і соц. географія. – 2001. – Вип. 51. – С. 136–144.

 3. Лукашик С.І. Розвиток природно-ресурсного потенціалу прикордонного регіону в умовах СЕЗ. – Львів: ІРД НАНУ, 1998. – 40 с.

 4. Мікула Н. Чи потрібні нам спеціальні економічні зони? // Зовнішньоекон. кур'єр. – 2002. – № 7–8. – С. 6–13.

 5. Трансформація структури господарства України: регіональний аспект / За ред. Г.В. Балабанова, В.П. Нагірної, О.М. Нижник. – К.: Міленіум, 2003. – 404 с.

 6. Шаблій О.І. До концепції перспективного розвитку прикордонного Яворівського району Львівської області // Економіко-, соціально- і еколого-географічні проблеми західноукраїнського прикордоння. – Львів: Ред.-вид. відділ Львів. ун-ту, 1997. – С. 165–173.

 7. Domański R. Recombinacja czynnikw gospodarczych i rozwj regionalny / Gospodarka i polityka regionalna okresu transformacji. – Toruń, 2001. – S. 7–26.


 
 

Цікаве

Загрузка...