WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Географія населення світу та РПС (науковий реферат) - Реферат

Географія населення світу та РПС (науковий реферат) - Реферат

зайняті у невиробничій сфері, переважно в сфері послуг. У постсоціалістичних країнах основна частина населення зайнята в матеріальному виробництві (майже 40 % - у промисловості й 20 % - в сільському господарстві). На невиробничу сферу припадає близько 30 %, причому 2/3 зайняті в освіті, охороні здоров'я, культурі.
Таблиця Сучасна галузева структура зайнятості в країнах різних типів, %
США
Японія
ФРН
Польща
Індія
Китай
Сільське, лісове та рибне господарство
2,9
5,8
3,3
23,0
60,9
56,4
Індустріальні галузі (гірничодобувна та обробна промисловість, енергетика, будівництво, транспорт)
30,1
40,2
43,0
37,4
20,6
25,2
Обслуговуючі галузі (торгівля, сфера обслуговування, фінанси, адміністрація)
67,0
54,0
53,7
39,6
18,5
18,4
Таким чином, простежується закономірний зв'язок між структурою зяйнятості, структурою виробництва та типом країни.
Постіндустріальним та індустріальним країнам притаманний значний розвиток галузей невиробничої сфери на базі високорозвинутої промисловості, особливо її обробної ланки. Чим нижчий рівень промислового розвитку, тим менша частка населення зайнята у невиробничій сфері. Цей загальний баланс галузевої структури зайнятості може мати варіації, пов'язані з національними традиціями або політичними умовами на певний час. У цьому можна впевнитись навіть порівнюючи США та Японію, Індію та Китай за даними таблиці 2. Але загалом за ди-намікою галузевої структури зайнятості можна простежити зміни в галузевій структурі виробництва та перебіг в напрямі розвитку господарства окремої країни.
Висновки
Географія населення вивчає особливості розміщення населення та поселень на земній кулі залежно від природних особливостей та суспільних умов його існування. Вона не тільки дає відповідь на запитання, де знаходиться той чи інший народ чи поселення, а й пояснює, чому саме тут. Географія населення спирається на такі ознаки, як кількість та характер відтворення населення, його статево-віковий, соціальний, етнічний, релігійний склад, особливості розселення та сучасний стан урбанізації, якість та характер використання трудових ресурсів.
Кількість населення Землі постійно зростає, і темпи його зростання прискорюються, що дало підставу назвати цей процес "демографічним вибухом" і розглядати як одну з глобальних проблем людства. Зростання населення відбувається переважно за рахунок країн, що розвиваються.
У світі налічується близько 3 тис. народів, що розмовляють 6 тис. мов і діалектів.
Особливості природного середовища, історія його освоєння та соціально-економічні умови розвитку визначили нерівномірність у розміщенні населення Землі.
Найгустіше заселені території давнього зрошуваного землеробства, оазиси ариднозони, старопромислові райони і узбережжя морів та океанів.
Населення світу поділяється на міське і сільське. Сільське населення поки що переважає за кількістю, але ця перевага незначна й сучасна тенденція прямує до зростання частки міського населення передусім за рахунок внутрішніх міграцій з сільської місцевості у міста.
Процес зростання і підвищення частки міського населення, ролі міст у житті суспільства, поступове перетворення його в міське за характером праці, способу життя, культури називається урбанізацією. Територіальним виразом урбанізації є агломерування розселення. В результаті всі великі міста, особливо міста з кількістю населення понад 1 млн чоловік, є агломераціями або системами тісно зв'язаних поселень. Вищою формою агломерування є мегалополіси або суцільні урбанізовані зони. В сільській місцевості відповідно до систем природокористування переважають дисперсні форми розселення.
Рівень урбанізації пов'язаний з рівнем соціально-економічного розвитку країни. В свою чергу рівень соціально-економічного розвитку визначає рівень та структуру зайнятості, рівень безробіття та певною мірою рівень життя населення.
Статевий склад (структура) населення світу віддзеркалює співвідношення чоловіків і жінок. Віковий склад населення залежить від показників народжуваності, смертності та природного приросту населення.
Статево-вікова структура населення дає змогу прогнозувати кількість населення і, відповідно, трудові ресурси. Економічно активне населення в світі становить 3/4 трудових ресурсів.
Структура зайнятості віддзеркалює структуру господарства країни, рівень розвитку окремих галузей, функціональну структуру поселень.
Демографічні передумови розміщення продуктивних сил
У комплексі передумов розміщення продуктивних сил демографічні є найважливішою складовою, бо трудові ресурси - головна продуктивна сила. Аналізуючи вилив демографічних передумов на розміщення продуктивних сил, треба враховувати, що населення - не лише виробник матеріальних благ і послуг, але і їхній споживач. Тому враховувати слід і осіб у працездатному віці, і дітей, і осіб похилого віку. Населення у своїй сукупності формує і споживчий ринок, і ринок праці.
Демографічні передумови можна поділити на такі основні структурні блоки:
o чисельність населення країни (регіону), його динаміка, характер відтворення;
o розміщення населення на території, щільність населення, форми розселення, міграції;
o статевовікова структура населення, чисельність і динаміка трудових ресурсів, рівень їхньої кваліфікації;
o структура зайнятості населення;
o національний склад населення;
o демографічна політика держави.
У взаємодії з іншими передумовами й факторами розміщення продуктивних сил той чи інший структурний блок стає провідним, визначальним.
Чисельність населення найбільше виливає на формування кон-тингенту трудових ресурсів і потенціалу внутрішнього ринку країни або регіону. Певною мірою вона визначає й розмір валового внутрішнього продукту країни, хоча ця залежність не пряма: вирішальний вплив на цю величину справляють інші фактори (наприклад продуктивність праці).
Аналізуючи демографічні передумови розміщення продуктивних сил, треба враховувати чисельність населення регіону на даний момент і його динаміку в часі. Це необхідно для визначення цілої низки економічних показників: забезпеченості трудовими ресурсами нарозрахунковий період, обсягу виробництва товарів народного споживання, обсягу коштів на соціальне забезпечення, розмірів будів-ництва житла, шкіл, лікарень тощо. Навіть власник невеличкого підприємства побутового обслуговування повинен бодай у загальних рисах знати динаміку чисельності населення мікрорайону, щоб планувати свою діяльність. А керівник великих економічних струк-
тур повинен мати інформацію про населення не лише свого регіону й країни, але й інших країн і навіть усього світу.
На початок 1999 року кількість населення світу перевищила 6 млрд чол. У десятьох найбільших країнах зосереджувалось більше половини всього світового населення. Населення України становило 49,9 млн чол.
Таблиця 3.5. Кількість населення деяких країн світу (млн чол., 1997

 
 

Цікаве

Загрузка...