WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Предмет, метод та завдання курсу - Реферат

Предмет, метод та завдання курсу - Реферат

будову, географічне положення, водні ресурси, сонячніресурси.
Від природніх умов будується галузева структура.
Природні ресурси - це елементи і сили природи, які можуть викорстовуватися у виробничій діяльності і поділяються на: мінеральні, земельні, водні, біологічні, ресурси світового океану, рекреаційні, кліматичні.
Природно-ресурсний потенціал.
Мінеральні ресурси - запаси корисних копалин; корисні копалинии - мінеральні утворення в земній корі.
Демографічні передумови.
З 1991 р в Україні спостерігається депопуляція, що свідчить про наявність гострої демографічної кризи.
Очікувана тривалість життя в Україні порівняно з розвинутими країнами залишається досить низькою і становить для чоловіків - 62,2 і для жінок -72,9 р
Від цієї цифри слід розвивати діаграму життєвого циклу товару робоча сила.
Відбувається збільшення частки осіб пенсійного віку.
Люди пенсійного віку то переважно соби, інтелект яких визначився за часів командної економіки "Вони не поступляться принципами". То є елемент трудового потенціалу і нехтувати їм недоцільно.
Кошти пенсійного фонду, які мають створити "кадровий потенціал" явно недостатні для підтримки гідного рівня життя в межах реального споживчого кошику.
Об єктивно існує потреба в працевлаштуванні осіб пенсійного віку, особливо демобілізованих кадровиих військовослужбовців.
Економічний сенс цієї вимоги полягає в тому щоб збільшити базу пенсійного забезпечення.
Існує мінімум два варіанти задоволення цієї вимоги:
Пошук і створення державниих структур, які мають забезпечувати пенсіонерів додатковим заробітком на діючих підприємствах.
Заохочення громадян пенсійного віку до підпрриємницької діяльності. (Фактично через створення великої кількості "торгівельних точок" це вже відбувається).
Перший напрямок, який реалізується фондом зайнятоості є не здатний реалізувати свою задачу тільки з однієї головної причини ринкової (по суті задача вирішується адміністративним шляхом).
Якщо в 1990 питома вага пенсіонерів становила 21,5 %, то в 1996 р. - 22,6 %. За останні десять років зменшилася частка осіб працездатного віку: з 56,4 % в 1985 р. до 55,9 % в 1996 р. У світі населення вважається старим, якщо частка осіб у віці 60 років і старше становить 12 % вище по відношенню до всього населення. Слід зазначити, що тенденція до старіння населення висуває перед суспільством серйозні соціально-економічні, соціально-психологічні проблеми. Адже з старінням населення пов'язані проблеми робочої сили, збільшення економічного навантаження на суспільство і т.д.
Чисельність населення, зайнятого в усіх сферах економічної діяльності, становила у 1996 - 23 млн чоловік і скоротилась порівняно з 1995 .на 3 %. З сфер виробництва вивільнилося понад 800 тис. чоловік. На чисельність робочої сили безпосередньо впливає смертність населення у працездатному віці. Останнім часом в Україні спостерігається відчутне зростання смертності працездатного населення, зокрема, з 130,5 тис. у 1985 р. до 192,5 тис. у 1995 р. Питома вага чоловіків серед померлих у цьому віці перевищує 80 %. Основними причинами смертності є травми і нещасні випадки, від яких число загиблих чоловіків у 5,6 разів перевищує аналогічні показники жінок.
Для ефективного регулювання економічного розвитку доцільно використовувати економіко-демографічні моделі, зокрема, при розробці програм розвитку освіти, охорони здоров'я, зайнятості, забезпечення житлом тощо. Неврахування демографічних факторів може негативно позначитись на реалізації таких програм.
Базою для макроекономічних досліджень в демографії є мікроекономічні характеристики населення: стан розвитку сім'ї та окремої людини. Особливо важливе значення на сучасному етапі розвитку суспільства повинно надаватися сім'ї. Однак сім'я як цілісна система вітчизняною наукою вивчалася недостатньо. Тому міждисциплінарний підхід до проблем сім'ї, інтеграція демографічних, соціологічних і економічних даних про її розвиток сприятиме глобальному дослідженню сім'ї в умовах перехідного періоду, виробленню та реалізації сімейної політики. Сприяння захисту економічних інтересів сім'ї та забезпечення її економічної безпеки є важливим завданням такої політики.
Тенденція депопуляції посилюється ще й значними погіршеннями стану здоров'я нації. Залишається високою первинна інвалідність працюючого населення. Загальна кількість інвалідів сягнула 1,5 млн чоловік, у тому числі - 135,5 тис. дітей. Зростає кількість психічно хворих, яких станом на 01.01.96 р. налічуєься - 1,17 млн. чоловік, а хворих на алкоголізм - 736,2 тис.
Україна зазнала значних втрат у генофонді, що також негативно позначається на подальшому відтворенні населення. Така ситуація може призвести до якісного виродження українського народу. До того ж, на думку провідних українських вчених, змінився принцип і спрямованість сучасного відтворення населення. Якщо раніше поряд з фізично досконалими виживали й найбільш інтелектуально розвинені особи, то нині за умов деградації генофонду, погіршення екологічного середовища, відтоку інтелекту за кордон, можливість вижити і залишити після себе потомство здебільшого зберігають фізично здорові особи, що свідчить про пріоритет фактору фізичного розвитку людини перед розумовим.
Останнім часом зросла кількість представників некорінного населення, здебільш непродуктивного, яке переселилося з Російської Федерації та деяких інших країн СНД і осіло переважно в південних регіонах України. Нині держава практично втратила контроль над міграційними процесами. Наприклад, в деяких регіонах України, особливо західних, є надлишок робочої сили, яку можна було б перемістити в інші регіони країни, що сприяло б економічній та політичній стабілізації. Звичайно, для цього потрібні відповідні капіталовкладення і бажання здійснювати міграційну політику, спрямовану на забезпечення національної безпеки України. Індикаторами економічної безпеки, що мають демографічне спрямування можуть бути:- коефіцієнт природного приросту населення;- коефіцієнт смертності немовлят;- коефіцієнт міграції;- коефіцієнт відтворення населення;- коефіцієнт економічного навантаження на суспільство
Екологічні загрози за масштабністю негативного впливу можуть перевищувати наслідки будь-якої агресії. У системі економічної безпеки екологічні загрози зумовлені як зовнішніми, так і внутрішніми причинами.
Зовнішні економічні загрози мають умисний або неумисний характер. Наприклад, екологічна агресія, яка має умисний характер, може здійснюватися шляхом маніпулювання природними процесами та руйнуванням екологічно небезпечних об'єктів -атомних електростанцій, дамб, хімічних заводів тощо.
Транскордонні переміщення забруднюючих речовин завдають величезних економічних збитків, збільшують техногенне навантаження на екосистему України, призводять до поширення епідемій

 
 

Цікаве

Загрузка...