WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Предмет, метод та завдання курсу - Реферат

Предмет, метод та завдання курсу - Реферат


РЕФЕРАТ НА ТЕМУ:
Предмет, метод та завдання курсу
План
1. Предмет, методологія та завдання курсу.
2. Систематизація основних термінів та понять.
3. Передумови розміщення продуктивних сил.
1. ПРЕДМЕТ, МЕТОДОЛОГІЯ ТА ЗАВДАННЯ КУРСУ
РПС вивчає специфічні, просторові аспекти вияву економічних заходів.
Об'єкт вивчення - продуктивні сили, наступні елементи просторової (територіальної) організації продуктивних сил: ПРП, людський та працересурсний потенціал, галузеві та міжгалузеві комплекси, соціальна інфраструктура, територіальні системи господарювання.
Предмет науки - територіальний стан та розвиток, просторова організація продуктивних сил, вивчення якої здійснюється на різних рівнях: населений пункт, адміністративний район, область, економічний район, країна в цілому. Продуктивні сили мають не лише територіальний аспект розвитку; в такому разі вони вивчаються іншими науками.
Продуктивні сили - це система суб'єктивних (людина) і речових (засоби виробництва) елементів, які виражають активне ставлення людей до природи (див. Рис. 1.). У процесі виробництва освоюються природні ресурси, відтворюються умови існування людей, відбувається соціальний розвиток.
Продуктивні сили складаються з трудових ресурсів та засобів виробництва. Предмети праці включають природні ресурси, тобто ті матеріали, які були піддані якійсь обробці. Головним складовим продуктивних сил є праця. Робоча сила характеризується кількісними та якісними показниками.
Природні ресурси - це тіла, сили та явища природи, суспільна корисніть яких змінюється у процесі трудової діяльності. НТП перетворив науку на безпосередню продуктивну силу. Сполучення праці предметами і засобами праці утворює процес виробництва. Сфера виробництва є об'єктом вивчення науки "РПС".
Розміщення продуктивних сил - це їх просторова фіксація разом з процесом їхнього розвитку у просторі. Продуктивні сили весь час перебувають в динаміці. Розміщення продуктивних сил є динамічний стан, що характеризує поділ продуктивних сил на території згідно з природними, соціальними та екологічними умовами окремих регіонів і визначається особливостями територіального поділу праці, властивостями даної соціально-економічної системи.
РИС. 1. СТРУКТУРА ПРОДУКТИВНИХ СИЛ СУСПІЛЬСТВА
РПС є наслідком суспільного поділу праці в територіальній формі. Для науки РПС, на відміну від економічної географії, яка вивчає стан продуктивних сил на конкретний момент часу, важливим є економічний результат територіальної організації продуктивних сил, ефективність розміщення виробництва ("Як саме"). РПС вивчає закономірності і принципи розміщення продуктивних сил, територіальну організацію виробництва.
Поняття РПС близьке до регіональної економіки. РПС вивчає загальні закономірності розміщення продуктивних сил, їх конкретний прояв у галузевому та територіальному аспектах на регіональному і міжрегіональному рівнях; економічну результативність територіальної організації виробництва з метою обгрунтування ефективної регіональної політики. Україна є однією з найбільших держав світу за економічним потенціалом, але продукування національного продукту на душу населення істотно відстає від багатьох країн світу, спостерігається зниження природного приросту населення.
В Україні зосереджені матеріало- та енергомісткі види виробництва. У нас спостерігається нераціональне регіональне розміщення виробництва: надлишкова концентрація матеріаломістких галузей у Донбасі і Придніпров'ї та недовикористання ресурсів Західного регіону і Півдня. Структурна перебудова економіки неможлива без конверсії. Окремо виступають екологічні проблеми.
2.СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ І ВИЗНАЧЕНЬ
Територіальна організація продуктивних сил - це просторовий взаємозв'язок галузевих і територіально-виробничих комплексів, що спирається на раціональне використання природних, матеріальних і трудових ресурсів, заощадження витрат на подолання диспропорцій у взаєморозміщенні джерел сировини, палива, енергії, місць виробництва та споживання продукції.
РПС - це географічний поділ виробництва по території. Термін "розміщення" означає приуроченість господарських об'єктів до джерел сировини, енергії і т.д. і розглядається як частина загального процесу територіальної організації ПС.
Економічні зв язки - це широке коло взаємовідносин у виробничій та невиробничій сферах. Економічні зв язки харектиризуються багатоплановістю.
Зв'язки в межах промислового комплексу є наступні:
- зв'язки, зумовлені єдністю місця електро-, тепло-, газо- і водопостачання;
- матеріально технічні зв'язки;
- зв'язки за спільним виготовленням продукції (кооперування);
- зв'язки за послідовною обробкою сировини (комбінування).
З регіонального боку є внутрішньорайонні, міжрайонні та міжнародні.
Територіальна організація виробництва - це синтез форм суспільної організації виробництва, який базується на галузевому та територіальному поділу праці.
Територіальна структура - це сукупність стійких зв'язків між елементами об'єкта, а обов'язковою умовою їхньої реалізації є подолання геопростору.
Форми розміщення продуктивних сил - це стійкі територіально-економічні утворення, які характеризуються своєю різноманітністю, конфігурацією, складністю і взаєморозміщенням структурних елементів.
Центр - це точка, яка має функціональні зв'язки з навколишньою територією.
Промисловий центр - це група промислових підприємств, які взаємопов'язані спільними допоміжними виробництвами та спільністю технологічного процесу.
Вузол - це територіальне сполучення об'єктів, які відіграють певну роль в розвитку даної території.
Промисловий вузол - це локальне виробничо-територіальне сполучення, де підприємства поєднуються виробничими та виробничо-технологічними зв'язками.
Виробничий комплекс - це поєднання підприємств, які об'єднані виконанням єдиної господарської функції та взаємопов'язаних тісними виробничими стосунками так, що вилучення компонентів або порушення зв'язків зашкоджують виконанню господарських функцій.
Територіально-виробничий комплекс - це поєднання підприємств на певній території, коли ефект досягається завдяки оптимальному підбору підприємств з урахуванням природних і економічних умов.
Район - це територія, яка відрізняється від інших територій за сукупністю складових частин, які характеризуються взаємозв'язком, єдністю та цілісністю, яка є об'єктивною умовою, закономірністю розвитку території.
Технополіс - це науково-технічний центр, який забезпечує створення та впровадження нових розробок.
Портово-промисловий комплекс - це об'єднання на одній території морських портів, промислових підприємств, приморських поселень, соціально-виробничої інфраструктури у береговій зоні.
3.ПЕРЕДУМОВИ РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ
До природніх передумов відносяться клімат, рельєф, геологічну

 
 

Цікаве

Загрузка...