WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Вихідні положення шкіл та вчень про регіональні економічні дослідження. Управління регіональною економікою: цілі та завдання - Реферат

Вихідні положення шкіл та вчень про регіональні економічні дослідження. Управління регіональною економікою: цілі та завдання - Реферат

одночасно значимість рішення цих проблем підсилюється ще й тим, що буквально кілька років тому в Україні про власну регіональну політику навіть не згадували.
Управління соціально-економічними процесами в регіонах - це серцевина політики. Без упорядкування й ґрунтовної систематизації взаємин Центра з територіями владні структури різних рівнів просто не зможуть позитивно вирішувати будь-які серйозні соціально-економічні завдання в будь-якому регіоні країни.
Ось чому як ніколи актуальна розробка й реалізація жорстко витриманої в законодавчому плані практичної діяльності держави (як прямої, так і непрямої) у всіх регіонах країни - з одного боку, і визначення сфер інтересів, прав і методів діяльності регіональної влади всіх рівнів для того, щоб кожний регіон міг проводити власну соціально-економічну політику по реалізації тих або інших місцевих цілей і завдань - з іншої.
Тільки при цій умові можна виробитизбалансований механізм взає-модії центральних і місцевих органів влади, застрахуватися від однобокого рішення тих або інших питань, забезпечити реальну єдність загальнодержавних і регіональних інтересів.
У зв'язку з вищевикладеним виникає необхідність у науково обґрун-тованих узагальненнях і практичних рекомендаціях з налагодження й удо-сконалення управління соціально-економічними процесами в регіонах.
Звичайно, різні аспекти окресленого кола питань досить докладно досліджували вітчизняні й закордонні вчені - фахівці в галузі економіки, соціології, географії, екології І. О. Александров, В. М. Архангельський, Б. В. Буркинський, В. Г. Виноградський, К. Девіс, С. И. Дорогунцов, Ф. Д. Заставний, Ф. Кнемайер, В. Л. Квінт, П. С. Коваленко, Н. І. Ларін, І. І. Пукінов, В. К. Мамутов, П. Марлен, М. М. Паламарчук, В. О. Поповкін, П. Сельф, О. В. Степаненко, О. Г. Топчиєв, Б. В. Фінагін, В. С. Хорєв, М. Г. Чумаченко, Ж. Шабо, Р. І. Шкіпер та ін. Але незважаючи на велику кількість наукової літератури по даній проблематиці, чимало питань вимагають подальшої розробки. Це стосується управління соціально-економічними процесами в регіоні як у цільній системі; принципів виділення й функціонування в її складі окремих підсистем; розробки організаційно-економічного механізму управління, що ефективно реагує на будь-які істотні зміни в соціально-економічній сфері регіону; ролі самоврядування в розвитку території; проблем управління великим містом тощо.
До того ж, винятковий динамізм подій останніх років як у країні в цілому, так і в її окремих регіонах, зміни, що відбуваються буквально з "калейдоскопічною" швидкістю, вимагають не лише переосмислення й відновлення раніше накопиченого досвіду, але й розробки нових теоретико-методологічних основ і механізмів системи керування соціально-економічними процесами на місцях.
Не випадково в Конституції України (ст. 132) вказується на те, що територіальний устрій України ґрунтується на принципах єдності й цілісності державної території, поєднання централізації й децентралізації в здійсненні державної влади, збалансованості соціально-економічного розвитку регіонів з урахуванням їх історичних, економічних, екологічних, географічних і демографічних особливостей, етнічні й культурні традиції.
Уряд розробив і вніс на розгляд Верховної Ради вже другий варіант проекту Концепції державної регіональної економічної політики.
Саме вкрай важливе значення наукових досліджень проблем удосконалення управління соціально-економічними процесами, методології й основних напрямків розвитку й удосконалювання системи управління соціально-економічними процесами в регіонах, а також пошук шляхів практичної реалізації результатів дослідження й обумовили актуальність даної теми.
Усі теоретико-методологічні аспекти цієї проблематики охопити просто неможливо. Тому в якості теоретико-методологічних завдань виділяється наступне коло проблем:
o критичне переосмислення всього спектра питань, характерних для сформованої практики управління соціально-економічними процесами в регіонах;
o визначення критеріїв і здійснення класифікації системоутворювальних факторів регіонального комплексу;
o побудова моделі регіонального управління, що ґрунтується на використанні різнорівневого дерева ланцюгів, програмно-цільових методів управління збалансованим розвитком регіонів;
o визначення оптимальної структури й ефективних функцій владної вертикалі управління соціально-економічними процесами в регіонах, що включає в обов'язковому порядку чіткий поділ на регіональному рівні повноважень і прав держави, регіональних органів державної виконавчої влади й органів місцевого самоврядування;
o розробка реальних бюджетних основ регулювання соціально-економічних процесів у регіонах, що пов'язане з подоланням фіскального характеру нинішньої бюджетної політики, визначенням науково обґрунтованих стандартів витрати коштів держбюджету, установленням об'єктивних диференційованих фінансових нормативів забезпеченості потреб населення різних регіонів країни;
o обґрунтування податкових регуляторів і важелів реалізації ефективної регіональної соціально-економічної політики, які базуються на стабільності податків, їхньому стимулюючому характері, а також забороні податкового свавілля на місцевому рівні тощо;
o розробка регіонального механізму реалізації пріоритетів розвитку території, структурної перебудови, демонополізації й роздержавлення економіки;
o дослідження й розробка технології фінансового оздоровлення в регіонах, пов'язаної з мобілізацією кредитно-фінансових ресурсів на найважливіших, принципових напрямках регіонального розвитку, з корінною перебудовою діяльності банківських, фінансових та інших структур; без подібного фінансового оздоровлення стають неможливі ані структурна перебудова, ані пожвавлення інвестиційної активності в регіонах;
o дослідження сформованої ситуації щодо ролі місцевого самоврядування в розвитку території; обґрунтування рекомендацій, спрямованих на істотне зростання цієї ролі;
o принципове уточнення понятійного апарата, теорії управління соціально-економічними процесами великих міст; вичленовування найбільш важливої сукупності проблем, які необхідно в першу чергу вирішувати в межах системи керування великими містами;
o обґрунтування нових теоретико-методологічних і методичних підходів до створення вільних економічних зон. Прикладні розробки охоплюють:
o аналіз соціально-економічної ситуації в Українському Причорномор'ї;
o виділення загальекономічних і регіональних факторів розвитку народногосподарського комплексу

 
 

Цікаве

Загрузка...