WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Розвиток і розміщення продуктивних сил України - Реферат

Розвиток і розміщення продуктивних сил України - Реферат

галузей);
- обсяги виробництва продукції (тонни, метри, літрах) і вартісному (гривнях) вираженні;
- собівартість (витрати на виробництво і реалізацію продукції, вартість сировини, матеріалів, палива і енергії, амортизаційні відрахування, з/п);
- матеріаломісткість (витрати сировини і матеріалів на одиницю продукції); енергоємність продукції (витрати енергії на одиницю продукції);
- капітальні вкладення (фінансові витрати на відтворення основних фондів: будівлі, споруди, машини, устаткування);
- обсяги незавершеного будівництва і вартість невстановленого устаткування;
- приріст продукції на 1 грн. капітальних вкладень;
- рентабельність (показних прибутковості й збитковості виробничої діяльності);
- вартість основних фондів, фондовіддача (відношення кількості виробленої продукції до вартості основних фондів).
На другому етапі
Аналізу можливостей розвитку й розміщення виробництва досліджують основні умови і фактори
1) Потреби господарства (ринку) в певному виді продукції, це пов'язується з іншими галузями (наприклад: зростання обсягів видобутку вугілля враховує виробництво необхідного для цього обладнання);
2) Важливим фактором розвитку виробництва є врахування виробничо-технічних особливостей рівня НТП; Так, підприємства, які випускають однакову продукцію за допомогою різних технологічних процесів, характеризуються різними факторами розміщення (виробництво аміаку з природного газу тяжіє до магістралей газопроводів, виробництво аміаку з коксівного газу - до коксівних виробництв).
3) Вирішальне значення для розміщення виробництв має ресурсний фактор:
а) енергомісткі в-ва
Ем = Зе / Пр, де Зе - витрати енергії кВт год;
б) матеріаломісткі
Мм = Зм / Пр, де Зм - грн., т.
П - річний випуск продукції, грн., шт., т.
в) Трудомісткість в-ва
Тм = Зп / Пр, де Зп - затрати праці людино-годин.
г) Водомісткість в-ва
Фм = Вф / Пр, де Вф - вартість основних фондів, грн..
д) Капіталомісткості виробництва
Км = ВКВ / Пр,
де В кв - вартість капіталовкладень на спорудження об'єкта, грн..
4) Велике значення для розміщення виробництва мають транспортні та споживчий чинники.
Одним з методів урахування транспортного і споживчого факторів розміщення виробництва є виробничо-збутове зонування - визначення економічних меж рівнозначних виробничо-транспортних витрат
Р = (П2 - П1 + Т2Д)х(Т1 + Т2).
Раціональний радіус перевезення продукції Р розраховується згідно з приведеними втратами на одиницю продукції в пунктах П1, П2 з урахуванням відстані між ними Д і транспортних витрат на 1 тонно-кілометр при перевезенні від одного пункту до другого Т1 і від другого до першого Т2.
5) При розміщенні наукоємких підприємств враховуються наявність наукових центрів і висококваліфікованих кадрів, можливості навчання їх.
На основі всіх показників можна визначити райони (сприятливі або несприятливі) для розміщення в них конкретних типів підприємств.
Так, територія України в цілому несприятлива для розміщення ресурсномістких, особливо водомістких галузей1 (вододефіцитні р-ни - пд., пд. сх. част.) за винятком півночі і пн. заходу;
по-друге, в країні вичерпані можливості розвитку традиційних видів енергетики, а нові або не виправдали себе (атомна енергетика) або ще не мають значної наукової бази;
по-третє, мало резервів має держава для розміщення великих гірничодобувних підприємств, бо основна частика земель має с/г призначення.
Проте Україна відносно забезпечена трудовими ресурсами, високим науковим потенціалом, відчуває дефіцит товарів народного споживання, тому майже вся територія сприятлива для розвитку і розміщення підприємств легкої, харчової, машинобудівної промисловості і галузей НТП.
Третій етап:
На основі вибраних місць розташування підприємств та обсягів виробництва розробляють кілька можливих напрямків розвитку галузі. Це фактично означає аналіз можливих прибутків підприємств або галузі при фіксованих коштах.
Формула приведення витрат
Вп = С + ЕнК, де
С - собівартість продукції з урахуванням транспортування до споживача;
Ен - нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень (в цілому в господарстві він становить 0,12), К - капіталовкладення.
Можна використовувати ще один так званий "мішаний" спосіб оцінки ефективності. Він складається з порівняння доходу (обсягу чистої продукції у вартісному вираженні, або прибутку і витрат (теж приведених) на його виробництво:
Е = , де Д - річний доход підприємства або галузі.
Отже, розглянуті методи обґрунтування розміщення і розвитку галузі є по суті економічною експертизою.
4 етап:
Велике значення на сучасному етапі мають також інші оцінки розвитку і розміщення - екологічна експертиза:
- оцінка впливу на навколишнє середовище;
- прогнозування стану природного середовища;
- висновки і рекомендації щодо зменшення негативного впливу.
Методика еколого-економічної оцінки проектів включає чотири стани:
Перший етап полягає в оцінці екологічного допуску виробництва.
При цьому сумарний обсяг викидів виробництва не може бути більшим, ніж ГДК у повітрі і воді
С1: ГДК1< 1, де С1 - фактична концентрація і-ї речовини; ГДК1 - і-ї речовини.
Якщо цього співвідношення не можна додержати, то розрахунок здійснюють за формулою
V ГДВ < 1, де V - обсяг викидів забруднювальних речовин; ГДВ - гранично допустимий викид цих речовин.
У зв'язку з розробкою нових нормативів і стандартів ГДК і ГДВ можна змінити іншими показниками.
Другий етап
При цьому етапі розраховують і порівнюють витрати на охорону середовища за проектним базовим варіантом
В1 < Вб, де В1 - приведені витрати у і-й варіант будівництва; Вб - приведені витрати на базовому підприємстві.
З кількох варіантів вибирають оптимальний.
Третій етап пов'язаний з потребою подолання негативного впливу в регіонах, де забруднення більше за ГДК.
Критерієм екологічної оптимальностіпроекту є мінімум впливу об'єкта будівництва на природне середовище:
П = Рм + Кз ' min
Рм - ресурсостійкість об'єкта
Кз - коефіцієнт забруднювального впливу об'єкта будівництва.
Врешті вибирають мінімальний за показниками варіант.
Четвертий етап
Полягає у оцінці економічної ефективності природо захисних заходів.
Е = [(Сб - С) + (Кб - К)Ен]А + (І - Іб) А + (І - Іб) А
Де Сб, С - поточні витрати базового і проектованого під-ва на одиницю продукції;
Кб, К - питомі капітальні вкладення;
А - річний обсяг виробництва;
І, Іб - річне запобігання втратам на одиницю продукції.
З усіх варіантів вибирається один - з найбільшим ефектом.
Разом з екологічною експертизою раціональності розвитку й розміщення виробництва необхідно оцінювати також соціальну небезпеку таких розробок. Проте ця справа майбутнього, оскільки немає вітчизняного досвіду в цій галузі.
5 етап.
Крім зазначених етапів економічної, екологічної та соціальної оцінки прогнозів і проектів розміщення виробництва необхідний ще один, останній етап, який складався б з рекомендацій для органів (влади, правових організацій та інших урядових структур). Наприклад, зміни в податковій політиці.
Найбільше значення для дослідження взаємозв'язків між під-вами різних галузей мають балансові розрахунки, видів ресурсів, готової продукції. Балансові методи використовуються для аналізу прогнозування й регулювання розвитку динамічних систем з постійними потоками ресурсів і продукції: "витрати - випуск", "виробництво - споживання", "завезення - вивезення" в загальному вигляді, "прибуток - витрати" тощо.
Типові баланси застосовуються у прогнозуванні й управлінні економікою (баланси трудових ресурсів, палива і енергії, грошових витрат). Для розміщення виробництва, врахування його зв'язків з підприємствами інших галузей використовуються міжгалузеві баланси.

 
 

Цікаве

Загрузка...